13.12.19
История на актуализациите на софтуер модул Счетоводство+

Актуалната версия на модул Счетоводство+ е от 12.2019Пълен опис на новостите в актуализацията ще намерите на страница Актуализация.

 

История на промените във всички актуализации на софтуера Счетоводство+:

18.12.2019 г. :

  1.1. Завършване на функционалност -"импорт и автоматично осчетоводяване на файл с многоредово банково извлечение.Чрез нея, имате възможност да автоматизирате процеса на осчетоводяване на банковите извлечения. 

Повече подробности за ползването на тази фукционалност , може да прочетете в раздели 21,22 и 23 в обновеният ХЕЛП за работа,свали ХЕЛП .

    1.2. Припомняме Ви за някои от най-гледаните наши обучителни видеа:

   1.3.  Добавена е нова справка в меню Дневници-позволяваща експорт на дневниците по ДДС във формат ексел. 

2.  Предстоящи разработки:

   2.1. Завършване на модул ДМА в Счетоводство+.  

 

17.07.2019

    1.1.  Добавена е функционалност за импорт на файл и автоматично осчетоводяване с макет на много редово банково извлечение- Повече подробности за тази и дриги фукционалността, можете да прочетете в обновеният ХЕЛ за работа със софтуера Сч+тук:

    1.2. Отстранено неудобство - при приключване на година през меню Операции - Отделяне на период: Създадена е опция да се отделя първата ИЛИ последната година на фирма:

    За повече подробности гледайте кратко видео: Отделяне на период.

    1.3. Работа с фактури с изгубено право на Д.К.;

    1.4. Създадени следните нови обучителни видеа:

 1. Дневници и ДДС
 2. Работа с автоматични документи т5 ВОП
 3. Ползване на фукционалност отложен ДК
 4. Настройка при работа с Автоматични документи
 5. Работа с автоматични документи
 6. Редктиране дефиниция на сметка
 7. Работа със справка Състояние на сметка
 8. Изтриване на сметка подсметка
 9. Търсене на документ
 10. Работа с „Генератор справки“
 11. Импорт на фирма от Счетоводство в Счетоводство+
 12. Анулиране на автоматични документи в текущ и в предходен период
 13. Архивиране и разархивиране на фирма с Счетоводство+
 14. Настройка за импорт на документи от система Фактуриране.бг
 15. Стартиране и първоначални настройки на софтуер Счетоводство+
 16. Създаване на шаблони за автоматично осчетоводяване на документи от Фактуриране.бг и Документооборот.
 17. Ползване на функционалност контрол.
 18. Създаване на нова фирма.

   1.5.  Отстранен проблем  - използване на шаблон при опция автоматичен документ:  т.5 „Протокол по чл. 117” от ЗДДС;

Кратко видео на тема: Работа с автоматични документи т5 ВОП

   1.6.  Опция Редактиране на отложени документи;

  1.4. Доработки в справка разчети.

  1.5.  Отстранен проблем  - при отлагане на фактури без право на Д.К.;

  1.6  Диалог Контрол: контрол Аналитичности – добавена контрола за разпределена сума на аналитичност.

  1.7  Отстранен проблем  - осчетоводяване на получени фактури с код 11

2.  Предстоящо до разработки:

2.1. Доработки във функционалност за импорт и автоматично осчетоводяване на многоредово банково извлечение.

2.2  Модул ДМА.  

15.11.2018

1.1. Добавена опция Редактиране на отложени документи;

1.2. Отстранен проблем  - при отлагане на фактури без  право на Д.К.;

1.3. Работа с фактури изгубено право на Д.К.;

1.2. Отстранен проблем  - използване на шаблон при опция автоматичен документ:  т.5 „Протокол по чл. 117” от ЗДДС;

1.3. Добавена опция – Експорт на Дневници и Финансови отчети в Ексел и в PDF;

1.4. Добавена нова колона „Папка“ в Резултата при търсене на документ

1.5. Диалог Сканирани документи : Меню Импорт -  Възможност за търсене на таблицата в интервали;

1.6. Диалог Контрол: контрол Аналитичности – добавена контрола за разпределена сума на аналитичност.

1.7 Меню Операции - Отделяне на период: Създадена е опция да се отделя първата ИЛИ последната година на фирма.

1.8 Създадена е функционалност, позволяваща настройка на автоматичен архив на фирма.

1.9 Нови справки през състояние на сметка:

                 -  Обороти на сметка

                 -  Кореспонденция с аналитични сметки

                 -  Обороти на сметка с аналитичността на коресп. сметки

                 -  Обороти на подсметка 

                 -  Кореспонденция на подсметка с  аналитични сметки

                 -  Обороти на подсметка с аналитичността на коресп. сметки 

                 -  Диалог

                 -  Доработки в справка разчети.

19.12.2017

1.1. Добавена опция  „ попълване на счетоводна операция от предходна статия”- Основна цел, увеличаване на бързината при осчетоводяване;

1.2. Отстранени  грешки при работа под Win 10 при опция сортиране.

1.3. Автоматично Годишно приключване – еталон,няколко думи за диалога;

-  Статиите се въвеждат горе в ляво.

-  Сметките в дебит и кредит,  се въвеждат подобно на екран  сч. запис.

-  Не се въвеждат суми. Долу показваме аналитичността на избраната сметка от Дт или Кт.

- Дървото със статиите се записва при излизане от с бутон "Изход със запис".

1.4. Оптимизация на Търсене по критерии и справка състояние на сметка.

1.5. Работа по концепции свързани със СПЦ и валута. 

1.6. Нов тип справки  с директен преглед на документ за редакция: През състояние на сметка/опция Диалог. 

1.7. Контрол дата на документ-  Основна цел е, да не се допускат случайни грешки при  осчетоводяване в друг(да се чете – необичаенJ) данъчен период .

1.8. Сканирани документи и импорт от Документооборот:

        -  Добавена  нови опции за лесен контрол  и работа  с Дублирани документи през бутон Импорт/Дублирани документи:

        -  Запиши/изтрий картинката от Документооборот:

        -  Прехвърли/Замести картинката от Документооборот в Счетоводен запис.

        -  Добавена помощна информация в лентата в долната част на екрана за: Брой и вид на документите на екран и сигнализация при проблеми в някой документ.

20.05.2017

1.1. Отстранени неудобства и доработки във фукционалност Финансов доклад;

1.2. Добавени са редица нови еталонни справки  в меню "Генератор на справки", част от които са:

- Хронология за всички сметки

- Опис на Папка

- Списък на документи за сума и период

1.3. Отстранени  бъгове при работа под Win 10: сортиране; разархивиране; обновяване на данните след редакция в отложени документи; Дневник Покупки; СД; сканирани документи.

2. Предстоящо доразработи:

  2.1. Автоматично изписване на стоки

  2.2. Автоматично Годишно приключванe

3. Предложения  за Нови задания:

  3.1. Вграждане на модул за ДМА 

По-стари актуализации на модула:

09.03.2016

 • Отразени са промените свързани с въвеждането на Данък Уикенд;
 • Добавени са нови възможности в Диалог Шаблони/Създаване на шаблон;
 • Оптимизация  и нови разработки в диалози Контрол и Търсене на документ.
 • Актуализиран е HELP-a за работа с програмата Счетоводство+, можете да си го свалите от тук.
 • Информация за всички останали нови разработки и промени можете да прочетете тук.

03.04.2015

 • Осчетоводяване при импорт от Fakturirane.bg:
  • Може да се търси в коментара на статиите "шаблон".
  • Може да се изтрие "Нова статия", преди да е записана.
  • Ново съобщение при осчетоводяване с шаблон - проверка на датите. За сега се контролира само възможността документът да се осчетоводи, преди да е бил издаден.
  • При натискане на бутон "Шаблони" в диалога за избор на шаблон, диалогът за създаване и редакция на шаблони се филтрира с текущия филтър.
  • Съдадена Папка 26 – за документи не подлежащи на осчетоводяване.
  • Създадена е възможност за търсене на  статии с въведен текст в коментара на статиите: "шаблон, Фактуриране .бг, служ. статия".
  •  Добавена е възможност за  асоцииране на Контрагент при осчетоводяване.
  • Забранено предефиниране на подсметка на контрагента, когато по него има движение
 • Други нови функционалности:
  • В "Контрол" е добавена нова секция "Контрол на количествени сметки" – проверка формиране на цена
  • Проверка за Дублирани документи: - в диалог Номенклатури - Добавено ново свойство за Вид документ: „Проверка за дублиране”. (т.с. настройка Кои видове документи да бъдат проверявани по време на осчетоводяване за дублиране. Когато документът е без проверка, по време на осчетоводяване на документа в поле Инфо (диалог Счетоводен запис), се генерира текст: „Дублиран документ ID: … „
  • Възможност за създаване на Архивиран и Разархивиране  – автоматично през програмата
  • По време на осчетоводяване при избор сметка/посметка се показване на Метода на изписване, Цена и Налично количество.
  • Нов диалог за съставяне на статия от контировка на база статистика на контировките.    
  • Оптимизация процеса на търсене – по сума за документ / статия
  • Протокол по чл.117 ал. т.1 – осчетоводяване с шаблон
 • Корекции в раздел Справки:
  • Корекция на  визия при експорт в ексел на справкaтa “Оборотна ведмост”.
  • Корекция на  визия при експорт в ексел на справки през  функционалност  на Състояние на сметка:
   • Аналитични обороти на сметка
   • Статии със сметка
  • Корекция на визия при експорт в ексел през функционалност Търсене на документ.

Последни новини
bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

Актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

История на актуализациите на софтуер модул Счетоводство+

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+

bulmaroffice

Поради ремонтни дейносто на ЧЕЗ, на 19.04.2019 г

bulmaroffice

Част от важните промени през 2019 година:

bulmaroffice

10 териториални структури на НАП с нови сметки от 1 август

bulmaroffice

Как се въвежда обезщетение от КТ липсващо в номенклатурата на ТРЗ и ЛС.