20.11.07
Новости в модул ТРЗ и ЛС за 2007 год

01.10.2007 г

 • Актуализирани нови проценти за осигурителни вноски от 01.10.2007 г.
 • Изчисление на процент за натрупан трудов стаж и професионален опит по групи. Групите могат да бъдат настройвани от меню: Входни Данни -> Общи данни за фирмата -> Спомагателни таблици -> Трудов стаж и проф опит. В данните за лицето в меню Месечни данни се избира групата, по която ще се изчислява процента.
 • Персонален процент за доплащане за стаж. Стария начин на изчисление на процента остава като алтернатива и е с приоритет пред избраната група.
 • Нови справки:
  • Служебна бележка при напускане за 2007 г
  • Годишна служебна бележка за гр. договори за 2007 г.
  • Годишна служебна бележка за договори за управление за 2007 г.
  • Корекции в декларация образец 1 за 2007 г
  • Корекции в Справка декларация за бюрото по труда за 2007 г.
 • Нови ведомости:
  • Справка за постъпили и напуснали служители за 2007 г.
  • Справка с данни за трудови договори за 2007 г.
  • Справка с лични данни на служителите за 2007 г.
  • Справка за трудов стаж

 

12.11.2007

Във връзка с промените в законодателството, при изчисляване на болнични след 01.01.2007 г., и подаването на данните към персоналния регистър на НОИ и НАП, се налага проверка на данните, които сте подавали за служители, които са били в болнични след 01.01.2007 г и същите е трябвало да са изчислени по новия ред описан в - наредба за изчисляване и изплащане на обезщетенията за временна нетрудоспособност и бременност и раждане. За служителите в отпуск за отглеждане на дете до 2 години, сумата върху която са изчислени здравните осигуровки върху болнични и майчинство, трябва да бъде минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица изчислен пропорционално на дните в отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Голяма част от клиентите на БулМар Офис са подали грешни данни за посочените случаи за периода ОТ 01.01.2007 г ДО 30.09.2007 г. Грешката е в клетка 86 от файла за НОИ декларация образец 1, което отговаря на клетка 17.2 от хартиения носител на декларация образец 1, за 2007 година.

Във връзка с указание на НОИ за коригиране на грешно подадени данни към персоналния регистър - даваме следните указания:

За всички служители, които са имали болничен, изчислен по новия ред, за периода ОТ 01.01.2007 ДО 30.09.2007 г трябва да се подаде запис с код корекция за месеците, в които лицата са били в болнични.
За всички служители, които са били в отпуск за отглеждане на дете до 2 години, за периода ОТ 01.01.2007 ДО 30.09.2007 г трябва да се подаде запис с код корекция за месеците, в които лицата са ползвали посочения отпуск.

За да запишете данни за служител с код корекция е необходимо да влезете в данните за лицето в меню Трудови договори -> ТПО -> Поле Флаг Промяна, трябва да изберете "1 - Корекция".

 1. За болнични изчислени по новия ред за периоди след 01.01.2007 г.
  Избирате месеца в който имате болнични изчислени по новия ред. В меню Болнични трябва да прегледате данните за болничния и задължително да укажете, че болничния се изчислява по новия ред. В меню Болнични за въведения болничен в колона "Стар Ред" трябва да изберете "НЕ". След като направите съответните промени трябва да запазите данните на служителя и да повторите операциите за всички служители с болнични в избрания месец. След като нанесете прмените, на всички служители в болнични, трябва пуснете преизчисление на заплатите. След изчислението можете да запишете дискета за декларация образец 1 с коригиращи данни само за лицата, които имат болнични в съответния период. Моля да имате предвид, че данни с код корекция трябва да бъдат подадени само за лицата, които са били в болничен изчислен по новия ред. При изготвянето на файла за декларация образец 1, за служител в болничен изчислен по новия ред, в поле "noi86" трябва да попълнена стойност 0 (нула). При печат на декларация образец 1 на хартиен носител, за служител в болничен изчислен по новия ред, в клетка 17.2 трябва да попълнена стойност 0 (нула). В случай, че в полето "noi86" от файла или клетка 17.2 от декларацията има попълнена сума различна от нула моля да се обадите на тел. 02 / 81206 или на регионалните представители за повече информация.
 2. За платен отпуск за отглеждане на дете до 2 години.
  След преизчисление на работните заплати трябва да прегледате данните в декларация образец 1. При печат на декларацията в клетка 17.2 трябва да е попълнена сума изчислена от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица пропорционално на дните в отпуск за отглеждане на дете до 2 години. За пълен месец сумата трябва да бъде 220 лв.

ВНИМАНИЕ! В случай, че не подадете коригиращи данни, за служителите в болнични за посочения период, същите ще ви бъдат изисквани от НОИ при евентуална ревизия. Възможно е също така да се забавят изплащанията на обезщетенията за болнични на служителите, за които са подадени грешни данни.

 

2007-12-15

Преизчисляване на данъка на годишна база -При преизчислението на данъка се използват данните от таблица Архивни данни на всички лица по трудови договори. В изчисленията влизат всички суми изплатени на лицата през 2007 година. / можете да видите кои суми са изплатени през 2007 година от таблицата с Архивни данни на лицата. Данните от всички месеци за които е зададено, че заплатите са изплатени през 2007 година влизат в годишното преизчисляване на данъка. /

В данните за лицата са добавени две нови менюта - „Данъчни облекчения” и „Доходи от други работодатели”.

 • Меню „Доходи от други работодатели” се показва само в месеци Ноември и Декември. В същото меню можете да вписвате  до пет различни работодателя изплащали доходи на лицето през календарната 2007 година. Трябва да се има предвид, че доходите изплащани от друг работодател се окрупняват за цялата година и се въвеждат на един ред. Всеки ред в таблицата е за различен работодател.
  Пример: Ако лицето е работило по втори трудов договор при втори работодател от Март 2007 до Септември 2007, на един ред трябва да се въведат сумите, по служебна бележка от другия работодател, общо за всички седем месеца. Ако лицето е работило по втори трудов договор от Октомври 2007 до Декември 2007 при трети работодател, изплатения доход и съответните удръжки се въвеждат общо за трите месеца на следващ ред. Не забравяйте да попълните булстат и наименование на работодателите изплатили доходите.
  * Забележка - Данните от таблицата с доходи от други работодатели се използва само при преизчисленето  на данъка на годишната база.
 • В меню Данъчни облекчения се въвеждат съответните суми с които се намалява годишната данъчна основа на лицата по трудови договори.
  Пример Дарения:  На служител работил от Януари 2007 до Март 2007 при един работодател са удържани и внесени, от работодателя, суми за дарения по чл. 22 ал. 1 т. 1 от ЗДДФЛ в размер на 300 лв. Лицето напуска и започва работа в друга фирма от Април 2007, където също му е удържана и внесена чрез работодателя, сума за дарения по същия член в размер на 450 лв за целия период. В меню Данъчни облекчения основния работодател към 31.12.2007 година трябва да въведе общата сума, удържана и внесена чрез различните работодатели, в полето за съответното дарение. В случая в полето Дарение по чл 22 ал 1 т 1 от ЗДДФЛ работодателя трябва да въведе 750 лв.
  Аналогично се попълват сумите и за останалите видове дарения.
  Пример Лични вноски по чл 20 от ЗДДФЛ: Служител е внасял вноски, за осигурителен стаж преди пенсиониране по параграф 9 от ПЗР на КСО, през течение на годината в размер на 100 лв месечно. В полето за лични вноски по чл. 20 от ЗДДФЛ трябва да се въведе общо сумата за цялата година или 100 * 12 = 1200
  Пример облекчение за деца: Служител искащ да ползва данъчно облекчение за две деца ненавършили 18 години към 31.12.2007 г. трябва да представи декларация от другия родител, че се отказва да ползва облекчението. В този случай в полето Брой деца се попълва цифра отговаряща на броя деца за които лицето ще ползва облекчение.
  * Забележка - Данните от меню Данъчни облекчения се използва само при преизчисленето на данъка на годишната база.
  Стъпка 1: В меню Входни данни -> Трудови договори -> В данните за лицата по трудови договори въведете данни за преизчисляване на данъка в описаните по-горе менюта. След като въведете данните трябва да пуснете изчисление на работните заплати преди да преминете към изготвянето на служебните бележки за преизчислен данък.

В меню Справки -> Справки и документи са добавени нови справки:

 1. Служебна Бележка при напускане-нова бланка, периода който се задава е 12.07 г. до 12.07 г.
 2. Сл.Бел.Преизч.ДОД.2007 - нова бланка, периода който се задава е 12.07 г. до 12.07 г.

Последни новини
bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Следващ семинар:01.10.2019

bulmaroffice

Повече информация ТУК

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+