11.12.08
Новости в модул ТРЗ и ЛС за 2008 год

Януари 2008

 • Променено е съотношението между работодател и работник за осигурителните вноски.
 • Променен начин за изчисляване на ДОД - 10% данъчна ставки (плосък данък)
 • Променена е сметка за изплатени суми по Гр. Договори и дог. за управление и контрол.
 • За Дог. за Управление и Контрол ДОД се включва в декларация образец 1 и в декларация образец 6 в поле 16 авансов данък по чл. 42 от ЗДДФЛ (както по трудови договори)
 • Променен е процент за НПР за Гр. договори на 25%.
 • Променени са месечните данни:
  • Минимален ОД за Самоосигуряващи се лица - 240
  • Минимална работна заплата - 220
  • Обезщетение за отглеждане на дете до 2 г - 220
  • Макс. осигурителен доход - 2000
 • Актуализирана е таблицата с минимални осигурителни прагове по основни икономически дейности.
 • Актуализирана е таблицата с процентите за фонд ТЗПБ по икономически дейности.
 • Отразени са промените в списъка на НКПД.

 

Февруари 2008

 • Включване на ДОД по Договори за управление и контрол в декларация образец 6.
 • Корекция при изчисляване на възнаграждението за платен отпуск.
 • Корекция при изчисляване на граждански договори и попълване на сметката за изплатени суми по Граждански договори.
 • Сменена номенклатура за изчисляване на процента за трудова злополука и професинална болест в данни за фирмата

 

Ноември 2008

 • Не се налага да се пускат изчисления на заплатите при промяна на дата на изплащане на заплатата, за генериране на декларация образец 6.
 • Не се налага да се пускат изчисления на заплатите при промяна на банкова сметка на служители, за генериране на експорти за банки и опис за болнични.

Отстранени грешки:

 • Декларация образец 1 за самоосигуряващи се лица, попълва коректно клетка 93 - нетно възнаграждение, когато лицето няма пълен месец или ползва болничен.
 • Болнични без право на обезщетение(неплатен болничен), попълване на декларация 1 и опис за болнични по указания от НОИ. 
 • Декларация образец 6 - попълват се коректно данните на фирмата при новосъздадена фирма.

 

Декември 2008

 • Служебна бележка за годишно преизчисляване на данъка на годишна база.
 • Промени според нормативната уредба за 2009 година.
  • Нови проценти за осигурителни вноски.
  • Нова номенклатура на икономически дейности за фирмата, според която се определят минималните осигурителни прагове на заетите лица.
 • Кратката дата в Windows трябва да е в следния формат: dd/mm/yyyy - Два символа за ден, два символа за месец и четири символа за година. Разделителя трябва да е наклонена черта.
  Внимание - по подразбиране във формата на датата се записва и 'г.' За нормалното функциониране на програмите, това трябва да бъде изтрито ръчно. Имайте предвид, че формата на кратката дата оказва влияние на изчислението на датите в модул Работни заплати и ЛС, което може да доведе до грешно изчислени дни в болнични и/или отпуски!
 • Входни данни -> Общи данни за фирмата:
  • пореден номер на икономическа дейност и Процент за ТЗПБ са преместени в таблица Данни за месеца.
  • Добавени са таблици за настройки на осчетоводяване.
 • Входни данни-> Личен състав:
  • Връзката между менютата Личен състав и Трудови договори вече е двустранна. Това означава, че ако за някое лице има въведени данни в програмата, при отваряне на нов документ в ЛС, част от данните ще се попълват автоматично.
  • Уведомление по чл. 62 ал 4 се изготвя само и единствено от меню ЛС. Веднага след попълване и разпечатване на уведомлението можете да го запишете и на дискета, от меню Входни данни -> Експорт на данни към други модули, без да се налага да пускате изчисление на заплатите за месеца.
 • Входни данни -> Трудови договори:
  • Добавени са нови полета в меню ТПО: Общ трудов стаж към дата на постъпване: Години, месеци и дни.
  • Променени наименования на полета в меню ТПО: Досегашните полета за трудов стаж към дата на постъпване = Трудов стаж по специалност към дата на постъпване: Години, месеци и дни.
  • Променени наименования на полета в меню ТПО: Флаг промяна = Код корекция за декларация образец 1.
  • Добавени са логически контроли при въвеждане на данни.
  • Добавени са логически контроли при запазване на данни.
  • Забрана за попълване на полета при специфичен избор на номенклатура в други полета. 
  • Промяна на начина на изчисление на заплатите - По-бързо изчисляване
 • Входни данни -> Граждански договори:
  • Добавени са логически контроли при въвеждане на данни.
  • Добавени са логически контроли при запазване на данни.
  • Забрана за попълване на полета при специфичен избор на номенклатура в други полета.
 • Справки -> Справки и документи:
  • Суматори - Добавени са редове за различните видове данък с техните кодове за вид плащане.
  • Рекапитулация
   • Добавена е нова таблица НАЧИСЛЕНИЯ - Фонд работна заплата за Тр. Договори и  разходи за външни услуги(Гр. Договори).
   • ДЗПО на самоосигуряващи се - на отделен ред.
   • Нова таблица Данък в-у доходите на ФЛ - Отделни редове за различните видове данък.
   • Нова таблица Всичко удръжки от работници и служители: За лица по ТД и ДУК и за лица по ГД
  • Добавени са платежни нареждания за ДОД:
   • От Трудови правоотношения
   • От Извънтрудови правотношения (Граждански договори)
   • От Суми изплатени в полза на чуждестранни лица по договори за управление
  • Декларация до банка - добавени са нови редове, в които са отделени от реда за ДОО, сумите за ТЗПБ и ГВРС.
  • За част от справките при избор на период вече се избира само текущия месец, в който сме влезли за работа.
  • Част от изчисленията се правят в момента на генериране на справките.
 • Справки -> Ведомости:
  • Запазване на потребителските настройки в различните ведомости.
  • обавени са нови филтри в различните ведомости.
  • Добавени са нови полета във ведомостите: Сума за получаване в брой и  Сума за получаване по банкова сметка.
  • Промяна в справката за трудов стаж във връзка с добавените нови полета в меню ТПО
 • Справки - Експорт на данни към други модули:
  • За част от експортите при избор на период вече се избира само текущия месец, в който сме влезли за работа.
  • Дискета НАП -Възможно е записването на декларация 1 за няколко месеца на една дискета.
  • Част от изчисленията се правят в момента на генериране на експорта.

Последни новини
bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Следващ семинар:01.10.2019

bulmaroffice

Повече информация ТУК

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+