26.02.09
Новости в модул ТРЗ и ЛС за 2009 год

Януари 2009

 • Сметки за изплатени суми по Граждански договори за 2009 година.
 • Актуализирана номенклатура: НКПД 2005 - във връзка с промени въведени със заповед на Министъра на труда и социалната политика от 30.12.2008 г.
 • Меню Личен състав -> Допълнително споразумение:
  1. Коригирани са формули за изчисление на общ трудов стаж и стаж по специалност според въведените данни в меню ТПО. Изчисления стаж се попълва в допълнителното споразумение.
  2. Датата от която доп споразумение влиза в сила се попълва в полето – „Считано от:”. Същата се попълва в доп споразумение при печат.
 • Уведомление по чл 62 ал 4: Наименованието на икономическата дейност в която е заето лицето се записва в личните му данни  за бъдещи справки.

 

Февруари 2009

 • БОЛНИЧНИ - Отразени промени в опис за болнични и придружително писмо към него, според промените в НИИПОПДОО. Във връзка с промените в наредбата са направени и следните други промени в програмата:  -  Добавени са нови видове болнични в номенклатурата – по раздели V и VI
 • СУМАТОРИ – Сумите по кодове за вид плащане 560101 и 560200 включват и сумите за здравно осигуряване по Договори за управление и контрол.
 • СУМАТОРИ – Сумите по кодове за вид плащане 560406 и 560407 са само за лицата по граждански договори.
 • ПЛАТЕЖНИ ЗА БЮДЖЕТА – В платежните по кодове за вид плащане 560101 и 560200 се включват и сумите за здравно осигуряване по Договори за управление и контрол. Променени са и основанията за плащане по тези кодове.
 • ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ – В меню ТПО е допълнена номенклатурата на Категория ДОО с възможност за изчисление на Самоосигуряващи се лица без здравно осигуряване. Използват се за Чуждестранни лица, които са самоосигуряващи се съдружници в ООД.
 • ЕКСПОРТ НА УВЕДОМЛЕНИЯ – Добавен е нов филтър в експорт на данни за уведомления – По вид на документа. Използва се, когато за едно и също лице в месеца имаме уведомление за назначаване и уведомление за прекратяване.
 • ФИШОВЕ – За лицата в болничен се попълват два реда за болнични – Болнични с обезщетение от работодател и болнични с обезщетение от НОИ.
 • ЧЛ. 114 ОТ КТ – Според промяната в КТ времето по чл 114 се признава за трудов стаж, лицата работещи по този член от КТ имат право на платен отпуск изчислен пропорционално на отработеното време.
 • Справки и Документи – Платежни за бюджета – Платежните нареждания,по кодовете за вид плащане за самоосигуряващи се лица и земеделски производители, са отделени в нова справка с име - Платежни собственици. В справка Платежни за бюджета остават платежните, за всички останали видове правоотношения, по които има суми за внасяне за избрания период.
 • Справки и Документи – Платежни собственици – Изготвя платежни нареждания за самоосигуряващи се лица, като попълва името и ЕГН-то на самоосигуряващото се лице в полетата за Задължено лице в платежното. Изготвят се платежни за всички суми, които са за сметка на самоосигуряващи се лица. Добавен е филтър по име на самоосигуряващите се лица. В случай, че във фирмата има повече от едно самоосигуряващо се лице, платежните се изготвят отделно за всяко лице с неговите Име и ЕГН.
 • В номенклатурата на основанията за трудови договори са добавени и основания за сключване на допълнителни споразумения по чл 118 ал 3 и чл 119 от КT
 • За лицата, работещи на пълно работно време, със законоустановено работно време 7 часа, полето за дни с осигурителен стаж общо от декларация обр. 1 се попълва както следва: позиция 4 = 7, позиция 5 = 7.

 

Март 2009

 • Отразени са рабтните и почивните дни до края на 2009 година.
 • Осигурителните вноски на самоосигуряващи се чужденци се включват в съответните редове в справките Суматори и Рекапитулация.

 

Април 2009

 • Отразени са промените в декларация образец 1 в сила от 24.04.2009 г.
 • Платежните нареждания, за осигурителните вноски на самоосигуряващи се лица, се попълват с булстата на фирмата в полето за булстат на задължено лице.
 • Последни промени в декларация образец 1.


Май 2009

 • За лица на трудов договор по чл 114 от КТ трябва да се имат предвид следните условия:
  При попълването на данните за месеца в меню ТПО в полетата „Дата на постъпване” и „Дата на прекратяване” се попълват съответно, първия работен ден на лицето за месеца и деня, следващ последния работен ден на лицето за месеца. В меню Работни дни данните се попълват както до сега. Така попълнените дати се отразяват в декларация образец едно в ден на започване и ден на прекратяване на осигуряването.
 • За лицата в неплатен отпуск, който не се зачита за стаж, трябва да се имат предвид следните условия:
  В месеца, в който лицето излиза в неплатен отпуск незачетен за стаж, трябва да се попълни дата на прекратяване на ТПО равна на началната дата на отпуска.
  Редактирано на 22.06.2009 г. - Така попълнената дата се отразява в декларация образец 1, като ден на прекратяване на осигуряването. В следващите месеци, в които лицето е в неплатен отпуск незачетен за стаж, се подават данни с декл образец 1 с попълнена част само за здравно осигуряване. Когато в един месец лицето ползва неплатен отпуск незачетен за стаж, други видове отпуски и/или има отработени дни, за същия месец трябва да се подадат два броя декл образец едно. В първата ще бъдат попълнени данните за отработени и други дни с осигурителни вноски, а във втората ще се попълни само часта за здравно осигуряване, за времето в неплатен отпуск незачетен за стаж.
  Забележка: Този вид лица не се изтриват при месечно приключване, дори да имат дата на прекратяване на осигуряването.
 • За лица, за които не трябва да се начислява здравна осигуровка, за времето в неплатен отпуск, трябва да се има предвид следото:
  Не се дължи вноска за ЗО, за времето в неплатен отпуск, за лицата които подлежат на осигуряване на друго основание. За този тип лица следва да има попълнена стойност, в полето „Бруто възнаграждение от други договори”, по-голяма от нула.
 • За лицата, които нямат отработени дни в месеца, за които е избрано, че дължат вноска за фонд ГВРС:
  След направените промени, програмата следи за правилното попълване полетата за ГВРС в декл образец 1.

 

Юли 2009

 • За лицата в неплатен отпуск, който не се зачита за стаж, трябва да се имат предвид следните условия:
 • При въведен неплатен отпуск-незачетен за стаж, програмата генерира два записа за декларация обр 1. Първия запис се отнася за дните с осигурителни вноски, които се зачитат за стаж. Втория запис се отнася само за времето в неплатен отпуск-незачетен за стаж, с попълнена само часта за здравно осигуртяване, и се появява в списъка, филтър – Пълно име на служител, с индекс 02 след името на служителя.
  Забележка: Все още очакваме официално писмо от НАП относно подаването на данните за времето в неплатен отпуск – незачетен за стаж.
 • За лица получаващи обезщетение по чл 222 ал 1 от КТ – При попълване на декл 1 не се попълва клетка 93 (съответства на „поле 34 – Нетно възнаграждение” от хартиения носител).

 

Август 2009

 • За Самоосигуряващ се пенсионер: Попълването на декл обр 1 е съобразено с новите изисквания на НАП.
 • 2. За земеделски производител регистриран по ЕГН: Попълването на декл обр 1 е съобразено с новите изисквания на НАП.

 

Декември 2009

 • Отразени работни дни за Декември 2009 г. (според последните промени 31.12.2009 е обявен за почивен ден и ще бъде отработван на 19.12.2009 )
 • Отразени са промените за 2010 година
  1. Нови проценти за осигурителни вноски
  2. Нови осигурителни прагове съгласно приложение 1 на ЗБДОО за 2010 г
  3. Нова сметка за изплатени суми за Граждански договори
 • Справки и документи –
  1. "Нови платежни за бюджета" - съобразени с новите кодове за вид плащанеза работници и служители
  2. "Нови платежни собственици" - съобразени с новите кодове за вид плащане за Самоосигуряващи се лица
  3. "Суматори-10" - Нова справка суми за внасяне по кодове за вид плащане съгласно промените за 2010 година

Последни новини
bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Следващ семинар:01.10.2019

bulmaroffice

Повече информация ТУК

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+