12.11.10
Развитие на модул ТРЗ и ЛС за 2010 год

05.01.2010

 • Актуализирана Служебна бележка за годишно преизчисление на ДОД за 2009 г.
 • Платежно за здравно в-у болнични и майчинство за самоосигуряващи се лица (сумата не влиза в общото платежно за здравно осигуряване по останалите правоотношения въпреки, че се внася по същия код за вид плащане)
 • Изчислението на данъка и платежното за него в 2010 година.

04.02.2010

 • Отразени са промените по ЗДДС за 2010 г.

05.02.2010

 • Съдружници в търговски дружества – добавен е нов показател в меню Месечни данни (Плащане за положен личен труд на съдружник). В това поле се попълва сумата която лицето е получило през месеца за положения личен труд. Сумата попълнена тук е константна стойност и не се влияе от работните дни в месеца (Не се изчислява пропорционално на отработени дни). Върху сумата в това поле се изчислява данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ и се включва в декларации образец 1 и 6. Така изчисления данък се включва и в платежното за данък от трудови правоотношения. В края на годината на тези лица ще трябва да се издаде служебна бележка по чл 45 с попълнена само част първа от служебната бележка. Това ще можете да направите от програмата в края на годината.
  Информация за внесените осигуровки, платените суми за положен личен труд и удържания данък по чл 42, можете да получите от меню Справки -> Ведомости -> Ведомост Собственици
 • Платежно за здравно в-у болнични и майчинство за самоосигуряващи се лица (сумата не влиза в общото платежно за здравно осигуряване по останалите правоотношения въпреки, че се внася по същия код за вид плащане, сумата не е включена в Код за вид плащане 560101 в суматори) Сумата за здравно осигуряване върху болнични и майчинство, дължима от всички самоосигуряващи се лица във фирмата може да се види само в Рекапитулация.
 • Всички платежни за самоосигуряващи се лица вече се попълват с ИМЕ и ЕГН на задълженото лице. В полето наредител остава името на фирмата.

19.02.2010

 • Нови Платежни за 2010 година –
  • Променен е вида на документа в платежните нареждания за собственици (самоосигуряващи се лица): 4 – авансов данък
  • За самоосигуряващи се лица осигурителните вноски се внасят по постоянен адрес на лицето. По тази причина в меню Трудови договори е добавено ново подменю „Платежни собственици”. В това меню се попълват банковите сметки, за осигурителни вноски, на НАП по постоянен адрес на лицето. Тези полета се попълват само за самоосигуряващи се лица. Настройката трябва да бъде направена отделно за всяко самоосигуряващо се лице.
  • Променен е вида на документа в платежните нареждания  за работници и служители: 1 - Декларация
 • Суматори-10: Добавен е нов ред в таблицата за здравно осигуряване – Здравно осигуряване в/у болнични и майчинство за самоосигуряващи се лица. Сумата от тази клетка се внася по код за вид плащане 560101, но е за сметка на самоосигуряващите се лица и за нея се попълва отделно платежно за всеки самоосигуряващ се. По тази причина сумата е извадена от общата сума по ко 560101 и е изведена на отделен ред в справката Суматори-10.
 • Добавен е нов ред в номенклатурата Категория ДОО – „Съдружници с личен труд осигурени в друга фирма” – (Код за вид осигурен в декларация 1 е 90) - Този код се използва за съдружници в търговски дружества, които полагат личен труд в дружеството и получават възнаграждение за него, но се самоосигуряват през булстат на друга фирма. За тези лица се попълват данни, както за останалите самоосигуряващи се лица, без да се попълва осигурителен доход. Попълва се сумата изплатена за положения личен труд в меню Месечни данни.
 

10.03.2010

 • Нови Платежни за 2010 година –
  • Променен е вида на документа в платежните нареждания за собственици (самоосигуряващи се лица): 4 – авансова вноска
 • Суматори-10: Здравно осигуряване в/у болнични и майчинство за самоосигуряващи се лица. Сумата се внася по код за вид плащане 560402 (заедно с останалата част за здравно осигуряване), сумата е за сметка на самоосигуряващите се лица и за нея не се налага попълване на отделно платежно. По тази причина сумата е включена в общата сума по ко 560402 в справката Суматори-10. Можете да видите каква част от сумата е за фонд ОЗМ в справки и документи - Рекапитулация.

25.03.2010

 • Експорт на данни за декларация образец едно – Промяната е свързана с попълването на декл образец едно за лицата в неплатен отпуск, който не се зачита за стаж. Когато правоотношението е прекратено от деня, следващ последния ден в неплатен отпуск незачетен за стаж, в декл образец едно се попълва ден на прекратяване на осигуряването.
 • Коригирани са работни дни в месец Април 2010 година.

17.05.2010

 • Експорт на данни за декларация образец едно – Лица без дни с осигурителни вноски в месеца, за който се подават данни, не влизат във файла за декларация образец едно. Това могат да бъдат лица, на които договора е прекратен но присъстват в базата данни за обработвания месец.
 • Отпуски - непълно въведени отпуски не се изчисляват.
 • Коригирани са работни дни в месец Май 2010 година.

15.07.2010

 • Болнични – Отразени са промените според изменение на КСО с ДВ бр. 49 от 29.06.2010 г. относно:
  § 20о За периода до 31 декември 2010 г.: 1. осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение;  
 • Справки и документи – Нова справка „Справка за наети лица” – Справката се генерира за всеки отделен месец и дава статистическа информация за избрания период.

29.07.2010

 • Болнични – Коригирана е последната промяна в изчислението на болничните. Дни и сума за сметка на работодател за първите дни от болничния. 
 • Справки и документи – Рекапитулация - Разделени са сумите изплащани на собственици за положен личен труд, както и данъка дължим върху тези суми.
 • Справки и документи – Нови платежни за бюджета - Сумата, дължима от собственици, за ДОД върху получените възнаграждения за положен личен труд, е включена в платежното за данък в-у доходите на физическите лица по чл 42 от ЗДДФЛ.

02.08.2010

 • Болнични – Дни за сметка на работодател за първите дни от болничния в декларация образец едно. 
 • Справки и документи – Нови платежни за бюджета - Стойностите на полетата НАРЕДИТЕЛ се вземат от таблицата с настройки на платежни.

03.11.2010

 • Нов показател - В меню Трудови договори -> Месечни Данни -> Социални добавки са в натура - ДА / НЕ - Определя дали изплащаните социални добавки са в натура. За социални добавки в натура се дължат осигурителни вноски, но сумата не влиза в изчислението на показателите "Всичко начисления" и "Чиста сума за получаване"
 • МОД при бюджетни предприятия - За бюджетни предприятия, при избран пореден номер на ИД "99 бюджетни предприятия", минималния осигурителен доход е равен на минимална работна заплата за страната. При изчисление на осигурителен доход, ког ато лицето е в болнични се взема предвид МРЗ.
 • Ден на будителите - 01.11.2010 - Добавен е нов показател в меню "Входни данни" -> "Общи данни за фирмата" -> "Спомагателни таблици" -> "Данни за месеца" -> "Предприятието не работи в деня на будителите". Трябва да сложите отметка в това поле за да укажете 1-ви Ноември като почивен ден за цялата фирма.

Последни новини
bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Следващ семинар:01.10.2019

bulmaroffice

Повече информация ТУК

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+