11.02.11
Промени в модул Счетоводство
  • Промени в дневник за продажби: В текста на клетка 13 (поле 17 от екрана) “Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 7 %” се заменят с “Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 7  / 9 %”.
  • Промени при формиране и валидиране на СД по ЗДДС от дневниците за покупки и продажби за 2011 г. Промяна в текста на клетки 13 и 24 от СД по ЗДДС, като на мястото на 7 % се изписва 7/9%.  Промяната ще влезе в сила от период 02.2011 г.
  • Промяна  VIES декларация: „ЕГН/ЛНЧ/Сл. номер от регистъра на НАП”. Във VIES декларация не се допуска VIN номер на чуждестранния контрагент без валиден знак на друга държава членка.
  • Промяна данъчната ставка  по ЗДДС при всички случаи на настаняване, предоставено от хотелиер в размер на 9 %, считано от 01.04.2011 г.

Последни новини
bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Следващ семинар:01.10.2019

bulmaroffice

Повече информация ТУК

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+