Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
11116015 Говорител на Министър-председателя
11117025 Главен прокурор
11117048 Градски прокурор
11125079 Главен комисар пожарна безопасност и спасяване
11125094 Главен старши и правителствен процесуален агент
11125095 Говорител на МВнР
11126080 Генерален комисар МВР
11126090 Главен ревизор по безопасността на транспорта
11127001 Главен секретар администрация на Президента
11127002 Главен секретар администрация на Народно събрание
11127008 Главен държавен здравен инспектор
11127026 Главен секретар администрация
11127027 Главен секретар Сметна палата
11127040 Генерален консул
11127043 Главен директор главна дирекция в администрация
11127045 Главен финансов директор Българска народна банка
11127072 Генерален директор администрация
11127089 Главен директор главна дирекция в Столична община
11127102 Главен секретар администрация на МС
11127104 Главен архитект Столична община
11146006 Главен експерт политическа партия
11146015 Главен секретар организация
11146044 Главен секретар на СВ. Синод
11149020 Главен директор организация на работниците и служителите
11149026 Генерален секретар организации с нестопанска цел съсловни организации
11149032 Главен мюфтия
11207001 Генерален директор
11207026 Главно надзорно лице
11207052 Главен архитект община район
11209039 Генерален директор на Българска телеграфна агенция
12136051 Главен инженер предприятие
12137001 Главен юрист Българска народна банка
12137002 Главен касиер Българска народна банка
12137003 Главен счетоводител Българска народна банка
12137038 Главен одитор Българска народна банка
12195014 Главен директор банка
12237005 Главен научен секретар
12237010 Главен конструктор
13116006 Главен лесничей
13215019 Главен корабостроител
13215023 Главен метролог
13217003 Главен инженер преработваща промишленост
13217013 Главен технолог ядрен енергиен блок
13217014 Главен технолог ядрена централа
13217015 Главен технолог преработваща промишленост
13217016 Главен енергетик
13217017 Главен механик
13227004 Главен инженер добивна промишленост
13236003 Главен инженер строителство
13246036 Главен пилот директор дирекция
13247038 Главен авиоинженер директор дирекция
13305017 Главен редактор радио телевизия
13426012 Главна медицинска сестра
13426016 Главна акушерка
13426018 Главен рехабилитатор
14123010 Гостилничар
14313001 Генерален секретар спортна организация
14317002 Главен секретар Народен театър
14317003 Главен секретар спортна организация
2114 Геолози и геофизици
21146002 Геолог
21146003 Геолог океанография
21146004 Геолог палеонтолог
21146005 Геолог стратиграф
21146006 Геолог инженерна геология
21146007 Геолог микропалеонтолог
21146008 Геолог минен
21146009 Геолог петрологография и вулканология
21146010 Геолог търсене и проучване на нефтени и газови находища
21146011 Геомагнетист
21146012 Геоморфолог
21146013 Геофизик
21146014 Геофизик вулканолог
21146015 Геофизик геомагнетист
21146016 Геофизик геоморфолог
21146017 Геофизик ледолог (гласиолог)
21146018 Геофизик океанограф
21146019 Геофизик приложна геофизика
21146020 Геофизик хидролог
21316015 Генетик растения
21317030 Генетик животни
21617001 Главен архитект
21656001 Геодезист
2166 Графични и мултимедийни дизайнери
21663008 Графичен дизайнер
22696008 Главен експерт, лекарствена безопасност
23106008 Гост-преподавател висше училище
23107003 Главен асистент висше училище
23207004 Главен учител практическо обучение
23207008 Главен учител теоретично обучение
23307010 Главен учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23307011 Главен учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23307012 Главен учител спортна подготовка
23307017 Главен учител по религия в прогимназиален етап
23307018 Главен учител по религия в гимназиален етап
23417004 Главен учител начален етап на основното образование (1-4 клас)
23417008 Главен учител чужд език в начален етап на основното образование (1-4 клас)
23417011 Главен учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23427004 Главен учител детска градина
23427008 Главен учител музика в детска градина
23427012 Главен учител, подготвителна група
23527004 Главен учител ресурсен
23527012 Главен учител на деца с умствена изостаналост
23527020 Главен учител на деца с нарушено зрение
23537006 Главен учител чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23547006 Главен учител чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557006 Главен учител изобразително изкуство иили приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557012 Главен учител кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557018 Главен учител танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557024 Главен учител театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие в Националния
23567005 Главен учител информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23596010 Главен възпитател
23597018 Главен учител литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23597024 Главен учител природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23597030 Главен учител селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния
23597036 Главен учител спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23597042 Главен учител хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
24116002 Главен счетоводител
24226002 Главен инспектор администрация
24226008 Главен инженер община район
24226012 Главен счетоводител община район
24226016 Главен вътрешен одитор
24226018 Главен одитор по чл. 45 ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24226041 Главен експерт
24226042 Главен експерт Народно събрание Президент Министерски съвет
24226043 Главен инспектор
24226044 Главен публичен изпълнител
24227001 Главен методолог НОИ
24227009 Главен инженер Столична община
24227013 Главен счетоводител бюджетен
24227014 Главен счетоводител държавен служител
24227023 Главен одитор Сметна палата
24227028 Главен вътрешен одитор Народно събрание Президент Министерски съвет
24227032 Главен юрисконсулт държавен служител
24227058 Главен инженер
24227069 Главен експерт Сметна палата
24227074 Главен финансов инспектор
24227080 Главен асистент
26117022 Главен юрисконсулт
26217001 Главен уредник музей
26217002 Главен архивист
26217003 Главен уредник галерия за изкуства
26227003 Главен библиотекар
26227008 Главен библиограф
26315030 Главен касиер
26317004 Главен икономист
26326003 Географ
26326004 Географ икономическа география
26326005 Географ политическа география
26326006 Географ физическа география
26336001 Генеалог
26427001 Главен редактор
26436001 Графолог
26516001 Гравьор офортист
26517004 Главен художник
26527009 Главен диригент
26527010 Главен хормайстор
26546013 Главен програмен селекционер
26547009 Главен режисьор
26547015 Главен художествен ръководител театрален
26547016 Главен оператор
26566001 Говорител новини
26566002 Говорител радио
26566003 Говорител телевизия
31193062 Главен ревизор безопасност на движението в метрополитен
31513001 Главен механик на кораб катер влекач
31537001 Главен пилот
33213004 Главен специалист застрахователна дейност
33513001 Граничен ветеринарен инспектор
33513006 Главен митнически специалист
33524007 Главен специалист Сметна палата
33526002 Главен данъчен инспектор
33526003 Главен финансов ревизор
33593023 Горски инспектор
33593026 Главен специалист
34227011 Главен треньор
3434 Главни готвачи
34342001 Главен готвач
34342002 Главен сладкар
34352021 Гардеробиер театрални костюми
35223024 Главен телеграфист на кораб радио
41103004 Главен технически сътрудник
42113010 Главен касиер банка финансова платежна институция
42123001 Главен инспектор игра в казино
51113002 Главен стюард стюардеса
512 Готвачи
5120 Готвачи
51202001 Готвач
51312001 Главен сервитьор
51422001 Гримьор
51618002 Гадател
51621002 Главен камериер камериерка хотел
51631002 Гробар
51641001 Гледач дресирани животни
51641002 Гледач лабораторни животни
51641009 Гледачслужебни животни
53111003 Гувернантка
54115001 Главен пожарникар
54124010 Граничен контрольор
54143011 Горски стражар
611 Градинари и растениевъди
6113 Градинари и работници в оранжерии парници и разсадници
61131002 Градинар
61131003 Градинар сезонен
61131004 Гъбар
61231005 Гледач копринени буби (бубар)
61291004 Гледач работен добитък
621 Горски работници и сродни на тях
6210 Горски работници и сродни на тях
62101003 Горски работник
62101004 Горски работник сезонен
62101008 Горски пазач
62101018 Горски работник дървесна дестилация (традиционна техника)
7123 Гипсаджии
71232001 Гипсаджия
71232002 Гипсаджия орнаменти
71232003 Гипсаджия мазач
71321005 Грундировач
72112027 Газовчик
72112028 Галванотехник
72112029 Галтовчик
72122003 Газорезчик
72142001 Галванотехник кораб
72152002 Гранульор
72223013 Гравьор метал
72312002 Гресировач
73112002 Градуировач точни инструменти
73132004 Гравьор бижутерия
7314 Грънчари и сродни на тях
73142001 Грънчар
73162001 Гравьор стъкло
73162006 Глазировач ел.порцеланови изделия
73162007 Глазировач електронни елементи
73162008 Глазировач керамични изделия
73162009 Глазировач метални елементи
73162010 Глазировач стъкло
73162011 Гравьор
73181022 Гладач
73212013 Гилюшьор
73212014 Гравьор-печатар
75122001 Глазировач
75122002 Гланцировач
75211002 Грундировач-байцвач на дърво
75411001 Гмуркач
75412002 Гмуркач изваждане на потънали съдове
81112002 Газоспасител
81112003 Геофизичен оператор
81222002 Галванизатор
81312080 Газголдерчик
91210001 Гладач преса (ръчно)
91210002 Гладач ютия
94110001 Готвач заведение за бързо хранене