Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
01 ДЛЪЖНОСТИ ЗАЕМАНИ ОТ ОФИЦЕРИ
011 Длъжности заемани от офицери
0110 Длъжности заемани от офицери
02 ДЛЪЖНОСТИ ЗАЕМАНИ ОТ СЕРЖАНТИ
021 Длъжности заемани от сержанти
0210 Длъжности заемани от сержанти
03 ДЛЪЖНОСТИ ЗАЕМАНИ ОТ ВОЙНИЦИ
031 Длъжности заемани от войници
0310 Длъжности заемани от войници
11117027 Директор Национална следствена служба
11126081 Директор на дирекция полиция
11127003 Директор дирекция администрация на Народно събрание
11127005 Държавен съветник Народно събрание Президентство
11127028 Директор териториална дирекция агенция
11127029 Държавен съкровищник Министерство на финансите
11127031 Директор регионална митническа дирекция
11127035 Директор териториално статистическо бюро
11127048 Директор териториално поделение НОИ
11127052 Директор териториално поделение
11127067 Дипломатически служител - 1-ва степен
11127068 Дипломатически служител - 2-ра степен
11127069 Дипломатически служител - 3-та степен
11127070 Дипломатически служител - 4-та степен
11127097 Директор Районна здравноосигурителна каса
11127108 Директор на Националния инспекторат по образованието
11147023 Директор организации с нестопанска цел съсловни организации
11149021 Директор организация на работниците и служителите
11206005 Директор организация
11206006 Директор предприятие
11206007 Директор вестник
11206008 Директор радио
11206009 Директор телевизия
11206048 Директор
11207010 Директор банка
11207044 Директор обособено звено аеронавигационното в обслужване
11207050 Директор регионално поделение
12116008 Директор за връзки с инвеститорите
12126002 Директор Мениджър човешки ресурси
12135048 Директор дирекция администрация на МС
12136012 Директор дирекция община
12137007 Директор дирекция администрация на Президента
12137008 Директор дирекция администрация
12137009 Директор дирекция Сметна палата
12137010 Директор областна администрация
12137011 Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията
12137013 Директор на дирекция в Столична община
12137014 Директор дирекция политики и стратегическо планиране
12195015 Директор дирекция банка
12196022 Директор дирекция
12197001 Директор дирекция административни дейности
12237003 Директор институт
13215020 Директор производство
13216027 Директор дирекция преработваща промишленост
13227009 Директор обогатителен комплекс
13227010 Директор рудодобивен комплекс
13245002 Директор закупуване
13305018 Директор на дирекция радио телевизия
13305019 Директор радио телевизионна програма
13305022 Директор информационни системи и системи за управление
13306001 Директор информационни системи
13306002 Директор Мениджър информационни технологии
13415002 Директор детска ясла
13427002 Директор здравно заведение
13427003 Директор Управител Ръководител лечебно заведение
13429001 Директор НЕЛК
13447001 Директор социални услуги в общността
13447002 Директор специализирана институция
13456001 Директор специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование
13456002 Директор училище
13456003 Директор център за професионално обучение
13456004 Директор детска градина
13456015 Директор професионален колеж
13456016 Директор на център за продължаващо обучение
13457006 Директор департамент
13459005 Директор колеж
13459008 Декан
13466014 Директор финансов център банка финансова платежна институция
13467001 Директор банков клон клон на финансова платежна институция
13496018 Директор на детска кухня
13497001 Директор библиотека
13497002 Директор музей галерия
13497013 Директор дирекция "Правна"
13497019 Директор на комплекс за детско хранене
14313006 Директор кино
14316024 Директор на районна дирекция "Български спортен тотализатор"
14317004 Директор на културна организация културен институт
14317005 Директор театър
14396010 Директор на дирекция "Обработка на тиражите"
21206005 Демограф
21446010 Дизайнер на автомобили
21446011 Дизайнер на самолети
21496003 Дизайнер системи (без компютърни)
2163 Дизайнери на облекло и промишлени продукти
21636001 Дизайнер моден
21636003 Дизайнер сценични костюми
21636004 Дизайнер бижута
21663009 Дизайнер печатни издания
226 Други медицински и здравни специалисти
2265 Диетолози и специалисти по хранене
22653001 Диетолог
2269 Други медицински и здравни специалисти н.д.
23107004 Доцент висше училище
235 Други преподаватели
2353 Други преподаватели по чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности
2354 Други преподаватели по музика в извънкласни и извънучилищни дейности
2355 Други преподаватели по изкуства в извънкласни и извънучилищни дейности
2356 Други преподаватели по информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности
2359 Други преподаватели н.д.
24116001 Дипломиран експерт счетоводител
24126009 Данъчен консултант
24225092 Длъжностно лице по безопасност и здраве
24227022 Държавен вътрешен одитор
24227027 Държавен одитор по чл. 45 ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24227059 Държавен експерт
24227060 Държавен инспектор
24227061 Държавен публичен изпълнител
24227073 Държавен финансов инспектор
24227082 Доцент
24227104 Длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър
25126002 Дизайнер софтуер
26117010 Директор Окръжна следствена служба
26127008 Държавен съдебен изпълнител
26226010 Документалист
2636 Духовници и специалисти по религии
26365019 Дякон
26416003 Драматург
26527011 Диригент
26528020 Джазов певец
26546001 Директор продукция (телевизия)
26547002 Директор продукция (кино)
26547003 Директор продукция (театър)
26563004 Дисководещ
26590007 Дресьор цирк
31123013 Дефектоскопист по железния път и съоръженията
31123018 Диагностик В и К мрежи
31223008 Диспечер газопреносна газоразпределителна мрежа
31313002 Диспечер електроцентрала
31313003 Диспечер електроразпределение
31313004 Диспечер топлопренос
31323001 Диспечер водоразпределителна мрежа
31343011 Диспечер нефтопроводи
31513008 Девиатор
31514011 Диспечер корабоплаване
31545008 Диспечер полети
325 Други приложни специалисти в здравеопазването
3259 Други приложни специалисти в здравеопазването н.д.
3311 Дилъри на ценни книжа и финансови посредници
33113005 Дилър ценни книжа
33113006 Дилър банка
33113007 Дилър борса
33223006 Дистрибутор
33243003 Дилър стокови фючърси
33525004 Данъчен инспектор
33553010 Дактилоскопист
33596001 Дипломатически куриер
34 ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
34123016 Домашен майстор
34323002 Декоратор сценичен
34323003 Декоратор витрини
34323004 Декоратор интериор
34333001 Декоратор изложби музеи и галерии
3435 Други приложни специалисти в областта на изкуствата и културата
43213022 Домакин
43213023 Домакин склад
43232007 Диспечер транспортни средства
44 ДРУГ ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
441 Друг помощен административен персонал
4415 Деловодители архивари
44152003 Деловодител
4419 Друг помощен административен персонал н.д.
515 Домакини и икономи
51511005 Домакин (пазач) къмпинг
51511006 Домакин (пазач) спални помещения в общежития пансиони и др.
51521002 Домашна помощница
5153 Домакини на сгради
51530001 Домакин сграда
51530002 Домакин-чистач сграда
51530003 Домоуправител
516 Друг обслужващ персонал
51641003 Дресьор (водач) кучета
51641004 Дресьор обяздвач на коне
5169 Друг обслужващ персонал н.д.
51691004 Домакин стол
51693001 Домакин клуб
524 Друг персонал зает с търговия
5242 Демонстратори
52421001 Демонстратор
5249 Друг персонал зает с търговия н.д.
53111001 Детегледачка
5322 Домашни санитари
53221001 Домашен санитар
53291003 Дезинфектатор
54133001 Домакин затворническо общежитие
61291005 Дивечовъд
62101005 Дървар
71132001 Дооформител камъни и плочи
7115 Дърводелци и дограмаджии
71152001 Дограмаджия дърво пластмаса алуминий
71152002 Дърводелец
71152003 Дърводелец мина
71152004 Дърводелец дървени конструкции
71152005 Дърводелец мостови конструкции
71152006 Дърводелец поддръжка
71152007 Дърводелец корабен
71152008 Дърводелец лодкостроител
71152009 Дърводелец строителен
72111061 Дробоструйчик
72112030 Дозировач
72241003 Дооформител метал
72313009 Диагностик моторно превозно средство
73142002 Дозировчик абразиви
73152011 Духач стъкло
73162012 Декоратор грънчарски керамични изделия
73162013 Декоратор ретушьор на керамични изделия
73162014 Декоратор ретушьор на стъклени изделия
73212015 Дооформител печатни плаки за фотогравюри
73232001 Диктовач-коригировач Брайлова азбука
74122006 Динамомеханик
7515 Дегустатори на храни и напитки
75151001 Дегустатор и окачествител на храни и напитки
7522 Дърводелци мебелисти и сродни на тях
75221001 Дърворезбар
75221002 Дърводелец мебелист
754 Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
7544 Дезинфектори и сродни на тях
75446001 Дезинсектор
75446002 Дезинфектор
75446003 Дератизатор
7549 Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии н.д.
75492011 Дефектоскопист лаборатория
75492012 Дозиметрист лаборатория
81112004 Дозиметрист
81312084 Дообработчик плочи за акумулатори
81602050 Дестилатор
818 Други оператори на стационарни машини и съоръжения
8189 Други оператори на стационарни машини и съоръжения н.д.
81892024 Дефектоскопист
83112001 Депомайстор
9111 Домашни чистачи и помощници
91110001 Домашен чистач
9129 Други чистачи
93290033 Дезинфектор в железопътен транспорт
93330001 Докер
962 Други неквалифицирани работници
9629 Други неквалифицирани работници н.д.