Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
11146007 Експерт политическа партия
11149033 Епископ на Католическата църква в България
21126002 Експерт авиометеорологично обслужване
21316017 Ентомолог
21336001 Еколог
21336003 Експерт консервация на околната среда
21446024 Експерт климатични и механични системи
21446047 Експерт по корабоплаване
21495037 Експерт аеронавигационно информационно обслужване
21495038 Експерт авиационна безопасност
21496036 Експерт управление на въздушното движение
2151 Електроинженери
21525016 Експерт метрологично осигуряване
21526011 Експерт системи въздушно обслужване
21526012 Експерт навигация и метеорологична техника
21526013 Експерт метеорологично осигуряване
21536013 Експерт телекомуникации и мрежи за данни
21536014 Експерт комуникации
21666003 Експерт предпечатна подготовка
22507013 Епизоотолог
22626019 Експерт, здравна комуникация и лекарствена информация
22626020 Експерт, клинични изследвания
22626021 Експерт, регистрация на лекарствени продукти
22636005 Експерт здравословни и безопасни условия на работа
22636006 Ергоном
22696002 Ерготерапевт
22696007 Експерт, лекарствена безопасност
24125008 Експерт банка финансова платежна институция
24126001 Експерт хеджиране
24126002 Експерт инвеститорски контрол
24126004 Експерт имуществено планиране
24126005 Експерт финансово планиране
24126006 Експерт застраховане
24136003 Експерт финансови и стопански анализи
24136004 Експерт връзки с инвеститорите
24215021 Експерт управление на собствеността
24215022 Експерт обществени поръчки
24215024 Експерт лизинг
24215026 Експерт доставки преработваща промишленост
24215028 Експерт продажби
24216001 Експерт стопанска дейност
24216002 Експерт бизнес развитие
24216003 Експерт капитално строителство
24216004 Експерт инженеринг
24216005 Експерт логистика
24216006 Експерт търговия
24226003 Експерт социално осигуряване
24226004 Експерт програми и проекти
24226005 Експерт международно сътрудничество
24226006 Експерт европейска интеграция
24226050 Експерт кабинета на министър
24226056 Експерт
24226084 Експерт стопанско управление
24226093 Експерт към политическия кабинет на заместник министър-председател
24226094 Експерт към политическия кабинет на министър-председателя
24227071 Експерт Сметна палата
24227077 Експерт управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
24235011 Експерт труд и работна заплата
24236001 Експерт индустриални отношения
24236002 Експерт нормиране на труда
24236003 Експерт организация на труда
24236004 Експерт подбор на персонала
24236005 Експерт професионално кариерно ориентиране
24236006 Експерт трудова заетост
24236007 Експерт трудово посредничество и професионално ориентиране
24236008 Експерт управление на човешките ресурси
24246001 Експерт обучение и квалификация
24316002 Експерт маркетинг
24316003 Експерт реклама
24316004 Експерт политика на цените
24316005 Експерт външна търговия
24326001 Експерт връзки с обществеността
25116003 Експерт анализ и дизайн
25126001 Експерт проектиране и програмиране
25136001 Експерт проектиране компютърни системи и мрежи
25196001 Експерт системно осигуряване
25196002 Експерт технологично поддържане
25216003 Експерт системен софтуер за бази данни
25226008 Експерт администриране на системи
25296001 Експерт сигурност на информационни и комуникационни технологии
25296002 Експерт информационно осигуряване
25296003 Експерт извличане на данни
26195011 Експерт в Инспектората към Висшия съдебен съвет
26226011 Експерт икономическа информация
26226012 Експерт техническа информация
26326007 Етнолог
26356001 Експерт здравно осигуряване
26365020 Епархийски духовен надзорник
26369004 Епископ
26369005 Енорийски свещеник
26416004 Есеист
26436002 Етимолог
26526007 Експерт концертна дейност
26528021 Естраден певец
26590008 Еквилибрист
3113 Електротехници
3114 Електронни техници
31313031 Енергетик
31513005 Електромеханик кораб
31513010 Електротехник плаващо техническо средство
34117010 Експерт - юрист организация на работниците и служителите
34123018 Експерт от опит, социално включване
34130001 Евангелист
34130002 Енорийски работник
43212002 Експедитор стоки и товари
44123001 Експедитор поща
5113 Екскурзоводи
51133005 Екскурзовод
51136006 Екскурзовод музей художествена галерия
72111020 Електропещар
72112031 Електродчик
72122004 Електрозаварчик
72152003 Екструдерист
72332001 Експериментатор модели-корабни и плавателни съдове
73132005 Емайлировач бижутерия
73212007 Електротипер
73212016 Ецер
73232002 Експедитор работник по обработка на книжни блокове
74112001 Електротехник мина
74112002 Електротехник неоново осветление
74112003 Електротехник промишлено предприятие
74112004 Електротехник поддръжка на сгради
74112005 Електротехник строителен
74112006 Електротехник сценичен и студиен
7412 Електромеханици и електромонтьори
74122007 Електромеханик
74122008 Електромеханошлосер
74122009 Електромонтьор
74122010 Електрошлосер
74132001 Електромонтьор изграждане поддържане ремонт на електропроводни линии и мрежи
74132002 Електромонтьор полагане и сваряване подземни кабели
74132003 Електромонтьор подстанции
74132004 Електромонтьор трафопостове и възлови станции
74212001 Електромонтьор електронна апаратура
74212002 Електрончик
74222013 Електромонтьор мачтови радиотелевизионни антени
75142001 Екстрактьор
81222003 Електровакуумист
81222004 Електроерозист
81222005 Електролизьор апаратчик на метални прахове
81222006 Електролитчик
81222007 Електрофорезчик
93210004 Етикетировач (ръчно)