Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
11 ЗАКОНОДАТЕЛИ ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
111 Законодатели и висши представители
1111 Законодатели
11114017 Заместник-кмет община
11114023 Заместник-кмет район
11117013 Заместник-министър
11117026 Заместник-главен прокурор
11117028 Заместник-директор Национална следствена служба
11117038 Заместник-председател Върховен касационен съд
11117039 Заместник-председател Върховен административен съд
11117040 Заместник-председател апелативен съд
11117041 Заместник-председател градски съд
11117042 Заместник-председател окръжен съд
11117043 Заместник-председател районен съд
11117050 Завеждащ окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура
11117051 Заместник-окръжен прокурор Заместник военно-окръжен прокурор Заместник-градски прокурор
11119004 Заместник-председател на Народно събрание
11119006 Заместник-председател на комисия Народно събрание
11119009 Заместник-омбудсман
11119011 Заместник-министър-председател
11119020 Заместник-председател общински съвет
11125100 Заместник-председател Селскостопанска академия
11126087 Заместник-началник общинска служба по земеделие
11126091 Заместник - главен ревизор по безопасността на транспорта
11127010 Заместник-областен управител
11127014 Заместник-председател Национален статистически институт
11127020 Заместник-председател държавна комисия
11127024 Заместник-изпълнителен директор агенция
11127030 Заместник-главен инспектор Министерство на отбраната
11127032 Заместник-директор регионална митническа дирекция
11127034 Заместник-началник митница
11127050 Заместник-директор териториална дирекция
11127051 Заместник главен директор главна дирекция в администрация
11127093 Заместник-председател държавна агенция
11127098 Заместник-директор Районна здравноосигурителна каса
11129103 Заместник-председател Сметна палата
11147036 Заместник-председател обществена организация
11149013 Заместник-председател организация на работодатели
11149017 Заместник-председател организация на работниците и служителите
11149025 Заместник-председател организации с нестопанска цел съсловни организации
11206013 Заместник-директор организация
11206014 Заместник-директор предприятие
11207011 Заместник-директор банка
11207012 Заместник-генерален директор
11207015 Заместник-ръководител кооперативно предприятие
11207016 Заместник-председател управителен съвет съвет на директорите търговско дружество
11207017 Заместник-изпълнителен директор
11207027 Заместник-управител
11207042 Заместник ръководител директор регионално поделение обслужване на въздушно движение
11209028 Заместник-председател управителен съвет Централен кооперативен съюз
11209029 Заместник-председател кооперативен съюз
11209030 Заместник-председател кооперация
11209037 Заместник-ректор висше училище
12137017 Заместник-директор на дирекция администрация
12233012 Завеждащ научна лаборатория
12237002 Заместник-председател Българска академия на науките
12237004 Заместник-директор институт
13216006 Заместник-ръководител обособено производство
13245022 Заместник-началник железопътна гара
13457009 Заместник-декан
13459007 Заместник директор колеж
13467002 Заместник-директор банков клон клон на финансова платежна институция
13497005 Заместник-началник затвор режимна и надзорна охранителна дейност
13497006 Заместник-началник поправителен дом режимна и надзорна охранителна дейност
13497007 Заместник-директор библиотека
13497008 Заместник-директор музей галерия
14317007 Заместник-директор институт организация за културни дейности
14317008 Заместник-председател спортен клуб
14317009 Заместник-председател спортна организация
14317010 Заместник-председател дружество за физкултура и спорт
14317011 Заместник-директор театър
21316018 Зоолог
21326013 Зооинженер (зоотехник)
21496004 Звукоинженер
21656002 Земемер
21656003 Земеустроител
23596001 Заместник - директор административно-стопанска дейност
23596002 Заместник - директор учебна дейност
23596003 Заместник - директор учебно -производствена дейност
23596004 Заместник-директор учебно- творческа дейност
23596005 Заместник - директор спортна дейност
24116003 Заместник главен счетоводител
26117007 Завеждащ отдел Върховна касационна прокуратура
26117008 Завеждащ отдел Върховна административна прокуратура
26216008 Завеждащ филиал музей
26427002 Заместник-главен редактор
26427003 Завеждащ редакция
26427006 Завеждащ кореспондентски пункт
26545028 Звукорежисьор
31193001 Завеждащ учебна работилница
31215001 Заместник-директор мина
31423011 Земеделски демонстратор
32145001 Зъботехник
3253 Здравни работници в общности
32533001 Здравен медиатор
3321 Застрахователни агенти
33213002 Застрахователен агент
33213003 Застрахователен брокер
34112007 Завеждащ нотариална служба
35213009 Звукооператор смесител на звукове
35213010 Звукотехник
35215006 Звуков дизайнер
41102001 Завеждащ административна служба
41102002 Завеждащ техническа служба
41103009 Завеждащ регистратура за некласифицирана информация
41103010 Завеждащ регистратура за криптографски средства и материали
43212004 Завеждащ морска регистрация
44153001 Завеждащ архивохранилище (книгохранилище)
44193006 Завеждащ регистратура за класифицирана информация
44193008 Завеждащ секретна картотека
51631003 Завеждащ бюро обредни услуги
53291009 Здравен асистент
5413 Затворнически надзиратели
61111011 Зеленчукопроизводител
62101006 Залесител
7112 Зидари и сродни на тях
71122001 Зидар
71122002 Зидар комини
71122004 Зидар пещи
71122005 Зидар сгради (конструкции)
71122006 Зидар облицовка на пещи
71122007 Зидар при горещ ремонт на металургични пещи и съоръжения
71122008 Зидаромазач
72111021 Зачиствач на люкове и врати
72112032 Заливач форми
7212 Заварчици и резачи на метал
72121001 Заварчик
72122005 Заварчик затворени съдове
72122006 Запойчик
72142002 Занитвач
72232017 Затиловчик
73 ЗАНАЯТЧИИ И ПЕЧАТАРИ
731 Занаятчии
73132006 Златар
73152012 Закалител стъкло
73181023 Завивач влакна текстил
7319 Занаятчии н.д.
81112005 Замервачотчетник
81312002 Заготвител активна маса (химически процеси)
81312081 Захранвач
81412001 Заготовчик изолационни платове
81522006 Зареждач
92140002 Заготвител билки
93120002 Земекопач
93290009 Зареждач промишлено производство (ръчно)
93290010 Зареждач материали и полуфабрикати