Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
11127023 Изпълнителен директор агенция
11144037 Игумен на ставропигиален манастир
11145038 Изпълнителен секретар организация на работниците и служителите
11147022 Изпълнителен директор организации с нестопанска цел съсловни организации
11149019 Изпълнителен директор оранизация на работниците и служителите
11206003 Изпълнителен директор директор лечебно заведение за болнична помощ
11207002 Изпълнителен директор
12137015 Икономически директор
12137052 Инспектор в инспектората към министъра на правосъдието
13236005 Инженер строителен надзор
13306025 Изпълнителен продуцент
13496009 Издател
21316019 Ихтиолог
21317031 Инженер генетик
21336007 Изследовател екология
2141 Инженери в промишленото производство
21416001 Инженер производство
21416002 Инженер производствена ефективност
21416003 Инженер производствено планиране прогнозиране и развитие
21416004 Инженер-технолог опаковане на продукция
21417006 Инженер координатор по заваряване
21426001 Инженер хидролог
21426002 Инженер водоснабдяване и канализация
21426003 Инженер железопътно строителство
21426004 Инженер инвеститорски контрол
21426005 Инженер иригации
21426006 Инженер конструктор в строителството
21426007 Инженер мостово строителство
21426008 Инженер пристанищно строителство
21426009 Инженер строителство на сгради и съоръжения
21426010 Инженер пътно строителство
21426011 Инженер санитарно строителство
21426012 Инженер строителен
21426013 Инженер строителни конструкции
21426014 Инженер строителство във вода
21426015 Инженер строителство на комини
21426016 Инженер строителство на куполи и кули
21426017 Инженер технолог в строителството
21426018 Инженер-технолог производство на стоманобетонови конструкции
21426019 Инженер тунелно строителство
21426020 Инженер хидроенергийно строителство
21426021 Инженер хидромелиоративно строителство
21426022 Инженер проектант
21426023 Инженер сграден фонд
2143 Инженер-еколози
21436001 Инженер контрол по замърсяване на въздуха
21436002 Инженер екология
21436003 Инженер пречистване на води
21446012 Инженер криогеник
21446013 Инженер механик
21446014 Инженер автоматизация на производството
21446015 Инженер газови турбини
21446016 Инженер двигатели с вътрешно горене (без дизелови)
21446017 Инженер дизелови двигатели
21446018 Инженер контролно-измервателни прибори и апаратура
21446019 Инженер самолетостроене
21446020 Инженер водни турбини
21446021 Инженер индустриални машини и системи
21446022 Инженер инструментална екипировка
21446023 Инженер климатични инсталации
21446025 Инженер корабни двигатели
21446026 Инженер корабни машини и механизми
21446027 Инженер корабостроене и кораборемонт
21446028 Инженер локомотивни двигатели
21446029 Инженер минни машини
21446030 Инженер отоплителни вентилационни и охладителни системи
21446031 Инженер парни и водогрейни котли
21446032 Инженер парни турбини
21446033 Инженер руднична вентилация и аеродинамика
21446034 Инженер самолетни двигатели
21446035 Инженер селскостопанско машиностроене
21446036 Инженер смазочни системи
21446037 Инженер сондажни машини
21446038 Инженер хидравлични и пневматични машини
21446039 Инженер топлоенергетика
21446040 Инженер газопреносна газоразпределителна мрежа
21446041 Инженер поддръжка
21446042 Инженер конструктор
21446043 Инженер по авиационно материално техническо снабдяване
21446044 Инженер механобезопасност и технически надзор
21446045 Инженер железопътен транспорт
21446050 Инженер поддръжка асансьорна техника
2145 Инженер-химици
21456001 Инженер химик
21456002 Инженер химик (нефт и природен газ)
21456003 Инженер химик в производство и разпределение на природен газ
21456004 Инженер обработка на светлочувствителни материали
21456005 Инженер очистване на вода
21456006 Инженер технология на боите и лаковете
21456007 Инженер технология на горивата
21456008 Инженер технология на изкуствените влакна
21456009 Инженер технология на каучука и каучуковите изделия
21456010 Инженер технология на органичния синтез и полимерите
21456011 Инженер технология на пластмасите
21456012 Инженер технология на целулозното и хартиеното производство
21456013 Инженер химически процеси
21456014 Инженер химически процеси в хранително-вкусовата промишленост
21456015 Инженер-химик организация и икономика на фармацевтичното производство
21466002 Инженер маркшайдер
21466003 Инженер металург
21466004 Инженер металург (добив на цветни и редки метали)
21466005 Инженер металург (добив на черни метали)
21466006 Инженер металург (радиоактивни материали)
21466007 Инженер металург (технология на леенето)
21466008 Инженер минен
21466009 Инженер минен диспечер
21466010 Инженер минен (добив на въглища)
21466011 Инженер минен (добив на метални руди)
21466012 Инженер минен (технология на минното производство)
21466013 Инженер минна електромеханика
21466014 Инженер минно строителство
21466015 Инженер обогатяване и брикетиране на въглища
21466016 Инженер обогатяване на полезни изкопаеми
21466017 Инженер разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ
21466018 Инженер минен проектант
21496009 Инженер техническа безопасност
21496010 Инженер изследване на труда
21496011 Инженер оценяване и остойностяване на обекти и други
21496012 Инженер патентен
21496013 Инженер системи (без компютърни)
21496014 Инженер-инспектор балнеотехнически съоръжения
21496015 Инженер (инструктор) по специално въоръжение и техника
21496016 Инженер дефектоскопист
21496017 Инженер вибродиагностика
21496018 Инженер дефектоскопист по съдове с повишена опасност
21496019 Инженер-технолог дървообработване
21496020 Инженер-технолог керамично производство
21496021 Инженер-технолог кожарско и обувно производство
21496022 Инженер-технолог полиграфическо производство
21496023 Инженер-технолог стъклопроизводство
21496024 Инженер-технолог текстилно производство
21496025 Инженер-технолог хранително-вкусова промишленост
21496026 Инженер-технолог циментово производство
21496027 Инженер-технолог шивашко производство
21496028 Инженер-технолог електротехнически изделия
21496029 Инженер медицинска радиологична физика
21496030 Инженер медицинска санитарна физика
21496031 Инженер санитарно инженерство
21496032 Инженер машини и апарати за производство на ядрена енергия
21496033 Инженер ядрена енергетика
21496034 Инженер оптика
21496035 Инженер генериране на електроенергия (водно електрическа централа)
21496039 Инеженер клиентска поддръжка
21496040 Инженер качество
215 Инженери по електротехнологии
21516001 Инженер автоматизация
21516002 Инженер енергетик
21516003 Инженер генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)
21516004 Инженер генериране на електроенергия (топло електрическа централа)
21516005 Инженер генериране на електроенергия (алтернативни източници)
21516006 Инженер електрически илюминации и ефекти
21516007 Инженер електрически контактни мрежи
21516008 Инженер електрически машини и апарати
21516009 Инженер електрически подсистеми
21516010 Инженер електромеханично оборудване
21516011 Инженер електрообзавеждане
21516012 Инженер енергиен диспечер
21516013 Инженер осветителна техника
21516014 Инженер пренос на електроенергия
21516015 Инженер разпределение на електроенергия
21516016 Инженер релейна защита
21516017 Инженер електрически контрол
21516018 Инженер осигурителна техника
21516019 Инженер електробезопасност
2152 Инженери по електроника
21526001 Инженер хардуер
21526002 Инженер електронно-технически архив
21526003 Инженер електроник (полупроводникова техника)
21526004 Инженер електроник
21526005 Инженер електроник (компютърен дизайн)
21526006 Инженер електронни инструменти и прибори
21526007 Инженер контролно-измервателни прибори и автоматика
21526008 Инженер космическа техника и апаратура
21526009 Инженер самолетно оборудване
21526010 Инженер самолетоводещи съоръжения
21526014 Инженер роботика
2153 Инженери по телекомуникационни технологии
21536002 Инженер радиотелеграфист
21536003 Инженер телекомуникация
21536004 Инженер телекомуникация (космичен )
21536005 Инженер телекомуникация (радарни системи )
21536006 Инженер телекомуникация (радио)
21536007 Инженер телекомуникация (сигнални системи)
21536008 Инженер телекомуникация (телевизия )
21536009 Инженер телекомуникация (телеграф)
21536010 Инженер телекомуникация (телефон)
21536011 Инженер ръководител екип радио и телевизия
21536012 Инженер АРС на подвижен състав метрополитен
21663007 Илюстратор
22653002 Инструктор диетично хранене
23595049 Инспектор Национален инспекторат по образованието
23596047 Инспектор учебна дейност
24126003 Инвестиционен консултант
24136007 Инвестиционен анализатор
24225089 Изследовател
24225100 Инспектор държавен служител
24225105 Инженер, държавен служител
24226053 Инспектор областно звено
24226057 Инспектор гражданско въздухоплаване
24226086 Инспектор по банков надзор
24227106 Инспектор в служба „Военна информация“
26195010 Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
2631 Икономисти
26316001 Икономически съветник
26316002 Икономически анализатор
26316005 Икономист банково дело
26316006 Икономист външна търговия
26316007 Икономист данъчно облагане
26316008 Икономист доходи и жизнен стандарт
26316009 Икономист иконометрия
26316010 Икономист индустриални отношения
26316011 Икономист индустрия
26316012 Икономист организация и управление
26316013 Икономист организация на производството
26316014 Икономист организация на труда
26316015 Икономист селско стопанство
26316016 Икономист социални грижи и подпомагане
26316017 Икономист социално застраховане
26316018 Икономист социално осигуряване
26316019 Икономист транспорт
26316020 Икономист труд
26316021 Икономист туризъм
26316022 Икономист търговия
26316023 Икономист управление на персонала
26316024 Икономист финанси
26316025 Икономист цени
26316026 Икономист плановик
26316027 Икономист себестойчик
26316028 Икономист обществени поръчки
26316029 Икономист
26336002 Историк
26356018 Инспектор пробация
26369006 Имам
26517005 Изкуствовед
26526002 Инспектор на оркестър
26526003 Инспектор на хор
26528022 Инструменталист солист
26548006 Импресарио
26590010 Илюзионист
26590011 Имитатор
31113011 Инспектор фактори работна среда
31123016 Инспектор противопожарна охрана на сграда
31123017 Инспектор противопожарна охрана
31133017 Инспектор електробезопасност
31133018 Инспектор качество (електрически продукти)
31143009 Инспектор качество (електронни продукти)
31153063 Инспектор качество (механична техника)
31153064 Инспектор технически стандарти
31173032 Инспектор по безопасността в минодобива
31193047 Инспектор безопасността на автомобилния транспорт
31193048 Инспектор контрол на общоопасни средства
31193049 Инспектор разследване на пожари
31193050 Инструктор превозни бригади
31193057 Инспектор ведомствен технически надзор
31193059 Инспектор по управление на движението в железопътен транспорт
31194071 Инспектор технически надзор съоръжения с повишена опасност
31233002 Инспектор технически надзор
31514012 Инспектор картно бюро корабоплаване
3257 Инспектори по медицинска екология здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях
32573001 Инспектор медицинска екология
32573002 Инспектор здраве и безопасност при работа
32573003 Инспектор трудова медицина
32573004 Инспектор по обществено здраве
32573005 Инспектор по обществено здраве специализант
32573006 Инспектор по обществено здраве със специалност в системата на здравеопазването
32573007 Инспектор безопасност на продукти
33125002 Инспектор банка финансова платежна институция
33153001 Инспектор иск
33153002 Инспектор осигурителен иск
33233003 Изкупчик (търговия на дребно)
33233004 Изкупчик (търговия на едро)
33433005 Инспектор
33433009 Изпълнителен секретар офис
33513002 Инспектор митнически документи
33513003 Инспектор паспортна проверка
33533001 Инспектор трудови злополуки
33533002 Инспектор пенсионен архив
33533003 Инспектор пенсионен
33533004 Инспектор социално осигуряване
33533005 Инспектор социално-осигурителни рискове
33553002 Инспектор полиция
33593013 Инспектор гражданска защита
33593014 Инспектор подготовка на кадри
33593015 Инспектор общественото хранене
33593016 Инспектор търговия
33593017 Инспектор тегло и мярка
33593018 Инспектор услуги
33593019 Инспектор цени
33593020 Инспектор ветеринарномедицински служби
33596002 Изпълнителен секретар консулска служба
34223007 Инструктор плуване
34223010 Инструктор спортен
34233001 Инструктор безмоторно летене
34233002 Инструктор парашутизъм
34233003 Инструктор управление на платноход
34233005 Инструктор езда
3432 Интериорни дизайнери и декоратори
34323005 Интериорен дизайнер
42113011 Инкасатор банка финансова платежна институция
42123002 Инспектор игра в казино
4214 Инкасатори на дългови задължения и сродни на тях
42141001 Инкасатор събирач на данъци и такси
42142002 Инкасатор дългови задължения
42142003 Инкасатор наеми
42142004 Инкасатор плащания
42223005 Информатор пътническо обслужване
42292001 Информатор приемна
42292002 Информатор културна организация културен институт
42292003 Информатор
43212005 Измерител горивни и строителни материали
43233010 Инспектор железопътна транспортна служба
43233011 Инспектор транспортна служба
44192003 Издирвач на адреси
44193009 Изпълнител
44193012 Инспектор салон
51512001 Иконом
5152 Икономи и домашни помощници
51521003 Иконом домакинство
5165 Инструктори обучение на водачи на моторни превозни средства
51693007 Инструктор
52491006 Изкупвач селскостопанска продукция
62101007 Извозвач дървен материал
71262006 Изготвител корабни тръбни инсталации
71262007 Изготвител монтажник на корабни вентилационни системи и обшивки
72112033 Изтегляч метал
72112034 Изтърсвач форми и отливки
7214 Изготвители и монтажници на метални конструкции
72142003 Извивач метални плаки
72152004 Изготвител телени изделия
72223006 Инструменталчик
72241004 Излъсквач метал
72312007 Изпитател на бойни припаси и специални пиротехнически средства
72313010 Изпитател моторни превозни средства
72313014 Изпитател на въоръжение военни техники и имущества
72332002 Изпитател хидравлично налягане
73212017 Изпитател изпробвач на фотогравюри
73222013 Изготвител модели шаблони за отпечатване чрез копринен екран
74212003 Изготвител корабна електроника
75312004 Изпълнител модели
75331002 Изпълнител ръчна бродерия
75341001 Изготвител даражни гарнитури
75341002 Изготвител тапицерска вложка
75422006 Изпитател на взривни материали
75432001 Изпитател дрехи
75432002 Изпитател тъкани
75432003 Инспектор качество на продукти (без храни и напитки)
75433004 Инспектор качество на производствените процеси
75492003 Измервач феритни и магнитни изделия
75492004 Изчислител грешки и отчетник
81312003 Изготвител бои лакове багрила флюсове и лустра
81312082 Изпитател акумулатори
81412002 Изготвител болкит
81412003 Импрегнатор
81421002 Изцепвач дунапрен