Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
13245033 Летец-пилот директор на дирекция
13427011 Лекар началник отделение лаборатория
13427027 Лекар началник на медицински пункт
21146021 Ледолог (гласиолог)
21326001 Лесоинженер
21326014 Лесничей
2162 Ландшафтни архитекти
21627001 Ландшафтен архитект
221 Лекари
22117001 Лекар
22117002 Лекар специализант по обща медицина
22117003 Лекар обща медицина
22117004 Лекар вътрешни болести
22117005 Лекар педиатрия
22117006 Лекар спешна медицина
2212 Лекари специалисти
22127001 Лекар обща и клинична патология
22127002 Лекар токсикология
22127003 Лекар акушерство и гинекология
22127004 Лекар клинична алергология
22127005 Лекар анатомия хистология и цитология
22127006 Лекар анестезиология и интензивно лечение
22127007 Лекар биохимия
22127008 Лекар вирусология
22127009 Лекар гастроентерология
22127010 Лекар медицинска генетика
22127011 Лекар гериатрична медицина
22127012 Лекар кожни и венерически болести
22127013 Лекар ендокринология и болести на обмяната
22127014 Лекар епидемиология на инфекциозните болести
22127015 Лекар клинична имунология
22127016 Лекар инфекциозни болести
22127017 Лекар кардиология
22127018 Лекар клинична лаборатория
22127019 Лекар микробиология
22127020 Лекар нервни болести
22127021 Лекар неонатология
22127022 Лекар нефрология
22127023 Лекар медицинска онкология
22127024 Лекар ушно-носно-гърлени болести
22127025 Лекар очни болести
22127026 Лекар медицинска паразитология
22127027 Лекар патофизиология
22127028 Лекар детска ендокринология и болести на обмяната
22127029 Лекар педиатър - алерголог
22127030 Лекар детска кардиология
22127031 Лекар детска неврология
22127032 Лекар детска нефрология и хемодиализа
22127033 Лекар детска клинична хематология и онкология
22127034 Лекар детска пневмология и фтизиатрия
22127035 Лекар детска психиатрия
22127036 Лекар детска ревматология
22127037 Лекар детска гастроентерология
22127038 Лекар професионални болести
22127039 Лекар психиатрия
22127040 Лекар пневмология и фтизиатрия
22127041 Лекар образна диагностика
22127042 Лекар нуклеарна медицина
22127043 Лекар радиобиология
22127044 Лекар ревматология
22127045 Лекар специалист по икономика на здравеопазването
22127046 Лекар медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
22127047 Лекар специалист по социална медицина и здравен мениджмънт
22127048 Лекар спортна медицина
22127049 Лекар съдебна психиатрия
22127050 Лекар съдебна медицина
22127051 Лекар клинична фармакология и терапия
22127052 Лекар физикална и рехабилитационна медицина
22127053 Лекар клинична хематология
22127054 Лекар член на НЕЛК ТЕЛК ДЕЛК
22127055 Лекар хирургия
22127056 Лекар гръдна хирургия
22127057 Лекар детска хирургия
22127059 Лекар кардиохирургия
22127060 Лекар лицево-челюстна хирургия
22127061 Лекар неврохирургия
22127062 Лекар ортопедия и травматология
22127063 Лекар пластично-възстановителна и естетична хирургия
22127064 Лекар съдова хирургия
22127065 Лекар урология
22127066 Лекар авиационна медицина
22127067 Лекар лъчелечение
22127068 Лекар трансфузионна хематология
22127069 Лекар ангиология
22127070 Лекар клинична токсикология
22127071 Лекар обща хигиена
22127072 Лекар радиационна хигиена
22127073 Лекар хигиена на детско-юношеската възраст
22127074 Лекар хранене и диететика
22127075 Лекар медицинска биология
22127076 Лекар физиология
22127077 Лекар военна токсикология
22127078 Лекар военномедицинско планиране
22127079 Лекар превантивна военна медицина
22127080 Лекар дентална орална и лицево-челюстна хирургия
22127081 Лекар специализант
22127082 Лекар фармакология
22127083 Лекар педиатрия (специалист)
22127084 Лекар вътрешни болести (специалист)
22307001 Лекар хомеопат
22307002 Лекар по дентална медицина хомеопат
22406004 Лекарски асистент
2261 Лекари по дентална медицина
22617001 Лекар по дентална медицина
22617002 Лекар по дентална медицина детска дентална медицина
22617003 Лекар по дентална медицина ортодонтия
22617004 Лекар по дентална медицина протетична дентална медицина
22617005 Лекар по дентална медицина пародонтология и заболявания на оралната лигавица
22617006 Лекар по дентална медицина орална хирургия
22617007 Лекар по дентална медицина обща дентална медицина
22617008 Лекар по дентална медицина оперативно зъболечение и ендодонтия
22617009 Лекар по дентална медицина социална медицина и обществено дентално здраве
22617010 Лекар по дентална медицина дентална клинична алергология
22617011 Лекар по дентална медицина дентална образна диагностика
22617012 Лекар по дентална медицина специализант
22617013 Лекар по дентална медицина лицево-челюстна хирургия
22637001 Лекар комунална хигиена
22637002 Лекар служба по трудова медицина
22637003 Лекар експерт по експертиза на работоспособността
22637004 Лекар експерт по експертиза на временна неработоспособност
22637007 Лекар, специалист по трудова медицина
22666001 Логопед
22697001 Лекар медицинско застраховане и консултации
22697005 Лекар по дентална медицина контрольор
22697006 Лекар контрольор
23525006 Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование
24116014 Ликвидатор
24337002 Лекар-медицински представител
26416005 Литературен сътрудник
26436003 Лексикограф
26436004 Лингвист
31524011 Лоцман
31537002 Летец-борден радист
31537003 Летец-втори пилот
31537004 Летец-борден инженер
31537005 Летец-пилот
31537006 Летец-пилот изпитател
31537007 Летец-пилот инспектор
31537008 Летец-пилот инструктор
31537009 Летец-пилот командир капитан на самолет
31537010 Летец-пилот хидроплан
31537011 Летец-пилот хеликоптер
31537012 Летец-щурман
31537013 Летец-пилот командир на хеликоптер
31537014 Летец-борден оператор
31537015 Летец-пилот командир на звено
32113002 Лаборант медицински радиографни съоръжения
32123001 Лаборант анатомия
32123002 Лаборант бактериология
32123003 Лаборант клетки
32123004 Лаборант кръвни банки
32123005 Лаборант патология
32123006 Лаборант препаратор
32123007 Лаборант тъкан
32123008 Лаборант фармакология
32123009 Лаборант физиология
32123010 Лаборант хематология
32123011 Лаборант хистология
34233006 Личен треньор
42132002 Лихвар
53221002 Личен асистент
53291005 Луголечител
54141001 Ловен надзирател
54193006 Лична охрана
61121005 Лозар
62101009 Лесозащитник
6224 Ловци и трапери
62241001 Ловец
62241002 Ловец диви животни
63400002 Ловец произвеждащ за собствено потребление
71321006 Лакировач метал
71321007 Лакировач превозни средства
71321008 Лакировач промишлени изделия
721 Леяри заварчици тенекеджии монтажници на метални конструкции и сродни на тях
72111001 Леяр
73122002 Лютиер
73131001 Леяр бижутерия
73211005 Леяр отливки-електротипер
73211006 Леяр отливки-стереотипер
75361004 Лакировач обувни изделия
75492005 Лаборант
81312004 Лепилоприготвител
81312042 Лепиловар
81312056 Леяр детайли от олово за акумулатори
81322002 Лаборант обработващ светлочувствителни материали
831 Локомотивни машинисти и сродни на тях
8311 Локомотивни машинисти
83502004 Лодкар
93290012 Лепач
95100002 Лепач на афиши