Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
11119010 Министър-председател
11119012 Министър
11149031 Митрополит
12136016 Мениджър корпоративно планиране
12195004 Мениджър инфраструктура и логистика в предприятие
12216003 Мениджър покупки продажби
12216004 Маркетинг мениджър Директор маркетинг
12216005 Мениджър проучване на пазари
12216009 Мениджър на търговската марка Бранд мениджър
12226003 Мениджър връзки с обществеността
12226004 Мениджър реклама
13217002 Мениджър производство
13236011 Мениджър инвестиционни проекти
13243001 Мениджър логистика
13305021 Мениджър ИТ център
13306009 Мениджър мрежи
13306010 Мениджър софтуерни приложения
13306011 Мениджър софтуерно развитие
13306012 Мениджър обработка на данни
13465012 Мениджър банка финансова платежна институция
13495020 Мениджър туризъм
2112 Метеоролози
21126004 Метеоролог
21146022 Микропалеонтолог
21146023 Минералог
212 Математици актюери и статистици
2120 Математици актюери и статистици
21206003 Математик
21316020 Миколог
2144 Машинни инженери
21445052 Мениджър недвижима собственост
21446049 Машинен инженер
2146 Минни инженери инженер-металурзи и сродни на тях
21636002 Моделиер
21663005 Мултимедиен дизайнер
22 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
222 Медицински сестри и акушерки
2221 Медицински сестри
22215001 Медицинска сестра
22215002 Медицинска сестра домашни грижи
22215003 Медицинска сестра специализант
22215004 Медицинска сестра анестезиология и интензивни грижи
22215005 Медицинска сестра консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
22215006 Медицинска сестра болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
22215007 Медицинска сестра за социални дейности
22215008 Медицинска сестра обществено здравеопазване
22215009 Медицинска сестра операционна и превързочна техника
22215010 Медицинска сестра психиатрични грижи
22215011 Медицинска сестра първични здравни грижи
22215012 Медицинска сестра спешна медицинска помощ
22215013 Медицинска сестра със специалност в системата на здравеопазването
22215014 Медицинска сестра специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания
22215015 Медицинска сестра апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение
22646005 Медицински рехабилитатор ерготерапевт
23592045 Майстор учебно производство
24114006 Младши счетоводител
24125007 Мениджър методология и развитие на застрахователни продукти
24215025 Мениджър ключови клиенти
24215027 Мениджър проекти
24225015 Младши вътрешен одитор
24225036 Младши инспектор
24225037 Младши публичен изпълнител
24225039 Младши експерт кметство
24225040 Младши експерт
24225090 Мениджър корпоративен център банка финансова платежна институция
24226020 Младши одитор по чл. 45 ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24226045 Митнически дознател администрация и Столична община
24227076 Младши финансов инспектор
24346001 Мениджър акаунт: продажби (информационни и комуникационни технологии)
25226002 Мрежови администратор
25226007 Мениджър администриране на системи
26117012 Младши прокурор
26117017 Младши адвокат
26117024 Младши юристконсулт
26127004 Младши съдия
26226004 Методист библиотека
26364015 Митрополитски дякон
26369009 Мисионер
26369010 Мюфтия
26436005 Морфолог
2652 Музиканти певци и композитори
26527013 Музикален ръководител
26527014 Музиковед
26527015 Музиколог
26528026 Музикант
26548007 Музикален продуцент
26590014 Маг
3115 Машинни техници
31153056 Монтьор-механик по специално въоръжение и техника
3117 Минни и металургични техници
31193065 Метролог
31333022 Машинен оператор производство на лед
31513009 Механик плаващо техническо средство
32125012 Медицински лаборант
32143002 Механик изкуствени крайници
32553002 Масажист
3256 Медицински асистенти
33313010 Митнически брокер
33333004 Мениджър на случай/Кейс мениджър
33413001 Мениджър екип телефонен център за услуги
33413002 Мениджър екип контактен център
33413003 Мениджър екип
3344 Медицински секретари
33443001 Медицински секретар
3351 Митнически и гранични инспектори
33513004 Митнически инспектор
33513008 Митнически сътрудник
33513009 Младши митнически специалист
33513011 Митнически дознател
33593021 Младши специалист
34123017 Младежки работник
34130004 Монах
34130005 Монахиня
34342003 Майстор-готвач
34353018 Монтажист негативи
34353019 Монтажист кино видео телевизия
35143004 Мениджър уеб сайт
35215001 Музикален аранжор
35215002 Музикален оформител
35215003 Музикален редактор
4131 Машинописци и текстообработващи оператори
41312001 Машинописец
41312002 Машинописец стенографска машина
43212008 Магазинер
51422003 Маникюрист
52301002 Маркировач ресторант
5241 Манекени и други модели
52410001 Манекен
52410002 Модел
52421002 Мърчандайзер продажби
54123009 Младши автоконтрольор
54123017 Младши оперативен работник
54125016 Младши районен инспектор
54143008 Младши инструктор охраната
61211009 Млекар експедитор
62101010 Маркировач лесофонд и дървен материал
71122003 Монтажник панели формовани блокове
71142005 Мозайкаджия
71192008 Монтажник скеле
71192009 Монтажник стоманобетонни конструкции и изделия
71192010 Монтажник строителни подпори
71252001 Монтажник стъкла в сгради
71252002 Монтажник художествено стъкло
71262009 Монтьор водопроводни тръби
71262010 Монтьор газопроводни тръби
71262011 Монтьор вентилационни тръби
71262012 Монтьор морски тръбопроводи
71262013 Монтьор паропроводни тръби
71262014 Монтьор тръби в самолети
71262015 Монтьор тръби за продуктопроводи
7127 Механици на климатични и охладителни инсталации
71272002 Монтажник хладилни и климатични инсталации
71272003 Монтьор вътрешноотоплителни инсталации
71272004 Монтьор топлофикационни съоръжения
72 МЕТАЛУРЗИ МАШИНОСТРОИТЕЛИ И СРОДНИ НА ТЯХ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ
7211 Металурзи леяри на метали сърцари и сродни на тях
72112040 Миксеровач
72112041 Моделчик
72142005 Мачтовик
72142006 Монтажник корабни греди и рамки
72142007 Монтажник метални конструкции
72152007 Монтажник железопътни кабели
72152008 Монтажник кабели и въжета в корабостроенето и кораборемонта
72152009 Монтажник корабни тръбни конструкции и инсталации
72152010 Монтажник петролни и газови кладенци
72152011 Монтажник подемни съоръжения
72152012 Монтажник тръбни конструкции в самолетостроенето
72223007 Майстор оръжия
72223008 Матричар
72223009 Матричар катодни основи
72223010 Моделчик метални отливки
72232018 Машинен оператор обработка на метал метални изделия
72232019 Машинен оператор металообработващи машини
72232020 Машинен оператор металорежещи машини
72232021 Машинен оператор производство на арматурно желязо
72232022 Машинен оператор производство на бергманови изделия
72232023 Машинен оператор производство на бижута
72232024 Машинен оператор производство на гайки (метал)
72232025 Машинен оператор производство на играчки
72232026 Машинен оператор производство на инструменти
72232027 Машинен оператор производство на кабели
72232028 Машинен оператор производство на комутатори (превключватели)
72232029 Машинен оператор производство на миканитни изделия
72232030 Машинен оператор производство на нитове
72232031 Машинен оператор производство на парни котли
72232032 Машинен оператор производство на телени кабелни изделия
72232033 Машинен оператор производство на тръби
72232034 Машинен оператор производство на часовници
723 Машинни механици и монтьори
7231 Механици и монтьори на моторни превозни средства
72312003 Механик гараж за транспортни средства
72312004 Механик по жп механизация
72312005 Монтьор двигатели на моторни превозни средства
7232 Механици и монтьори на самолетни двигатели
72322001 Монтьор самолетни двигатели
72322002 Монтьор сглобяване на самолети
72323004 Монтажник самолетни конструкции
7233 Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване
72332005 Механик горскостопански машини
72332006 Механик земеделски машини
72332007 Механик машинни инструменти
72332008 Механик минни машини
72332009 Механик промишлено оборудване
72332010 Механошлосер
72332011 Монтажник инсталиране на промишлено оборудване
72332012 Монтьор верижни и колесни машини
72332013 Монтьор гориво-транспортно оборудване в електроцентрала
72332014 Монтьор дървообработващи машини
72332015 Монтьор земеделски машини
72332016 Монтьор земекопни машини
72332017 Монтьор канцеларско (офис) оборудване
72332018 Монтьор корабни двигатели
72332019 Монтьор корабно оборудване
72332020 Монтьор котелно оборудване
72332021 Монтьор машинни инструменти
72332022 Монтьор металообработващи машини
72332023 Монтьор минни съоръжения
72332024 Монтьор парни двигатели
72332025 Монтьор печатарско оборудване
72332026 Монтьор промишлено оборудване
72332027 Монтьор текстилно оборудване
72332028 Монтьор турбини турбинно оборудване
72332029 Монтьор хидроенергийно оборудване
72332030 Монтьор поддръжка на инсталации и оборудване
72332031 Монтьор ремонт на машини и оборудване
72332033 Моторист-изпитател корабни силови уредби
7234 Монтьори на велосипеди и сродни на тях
73112003 Механик фина механика
73122003 Моделиер-конструктор музикални инструменти
73122004 Монтьор орган
73132008 Майстор сребърни изделия
73132009 Монтьор бижутерия
73142003 Моделиер керамични и порцеланови изделия
73152015 Майстор плоско стъкло
73152016 Материалчик (заготовчик) стъклопроизводството
73162017 Матировач стъкло
7317 Майстори-занаятчии на изделия от дърво и сродни материали
7318 Майстори-занаятчии на изделия от текстил кожа и сродни материали
73212008 Моделиер печатни форми за ситов печат
73212021 Монтьор фотогравюри
73222003 Макетист
73222004 Метранпаж
73222005 Монотипер
73222006 Монтажник
73222021 Машинен оператор изработване на радиоскали
73222022 Машинен оператор изработване на хомографски изделия
73222023 Машинен оператор леене на печатарски шрифт
73222024 Машинен оператор печатарство
73222025 Машинен оператор фото-набор
73222026 Машинен оператор щамповане на текстил
73232013 Машинен оператор зареждане събиране на книги (картонаж)
73232014 Машинен оператор изработване в релеф (книги)
73232015 Машинен оператор подвързване на книги
74122011 Мехатроник
74122012 Монтьор електрооборудване
74132006 Монтьор изпитване на електросъоръжения
74132007 Монтьор релейна защита
74132008 Монтьор свързване на електромери и часовникови превключватели
74132009 Монтьор свързване на кабели
74132010 Монтьор силови електрически кабели (надземни)
74132011 Монтьор силови електрически кабели (подземни)
74132012 Монтьор силови електрически проводници (надземни)
74132013 Монтьор транспортни електрически кабели
74132014 Монтьор транспортни електрически линии
7421 Механици и сервизни техници на електронни съоръжения
74212004 Монтьор електронни прототипи
74212005 Монтьор електронна метеорологична апаратура
74212006 Монтьор електронни инструменти
74212007 Монтьор електронни радари
74212008 Монтьор електронни сигнални апаратури
74212009 Монтьор електронно производствено оборудване
74212010 Монтьор микроелектроника
74212011 Механик канцеларски машини
74212012 Механик търговски машини и апаратура
74212013 Механик електроник
74212014 Механик поддържащ електронна апаратура
74212015 Монтажник медицинска електронна техника
74222001 Монтьор електронно телекомуникационно оборудване
74222002 Монтьор компютърна апаратура
74222003 Монтьор радиоапаратура
74222004 Монтьор сигнални системи
74222005 Монтьор телевизори
74222006 Монтьор апаратура за обработка на данни
74222007 Монтьор аудиовизуална апаратура
74222008 Монтьор радиотелевизионни антени
74222009 Монтьор поддържане на телефонни и телеграфни съобщения
74222010 Монтьор инсталиращ телеграф
74222011 Монтьор телеграфни кабели линии
74222012 Монтьор телефонни кабели линии
74222015 Механик електроник на аудиовизуална апаратура
74222016 Механик електроник на компютри
74222017 Механик електроник по ремонт на радиоприемници
74222018 Механик електроник по ремонт на телевизори
74222019 Механик поддържащ телевизионна електронна апаратура
74222020 Механик радиоелектроник
75112024 Мелач суровини и полуфабрикати
75122003 Майстор производство на хлебни изделия
75122004 Майстор производство на сладкарски изделия
75122005 Майстор производство на тестени изделия
75122006 Майстор производство на захарни изделия
75122007 Майстор производство на мая
75122008 Майстор-сладкар
75122009 Месач
75142002 Майстор плодови зеленчукови сокове
75162001 Майстор пресован тютюн
75162002 Майстор пури
75162003 Майстор цигари
75222012 Майстор инкрустации
75222013 Майстор медни покрития
75222014 Майстор полиране
75222015 Майстор-гравьор дърво (дърворезбар)
75222016 Моделиер нови модели изделия калибри и шаблони от дърво
75232008 Машинен оператор белязане маркиране на дървен материал
75232009 Машинен оператор гравиране на дървен материал
75232010 Машинен оператор дърводелство
75232011 Машинен оператор ецване на дървен материал
75232012 Машинен оператор извиване на дървен материал
75232013 Машинен оператор изглаждане довършване на дървен материал
75232014 Машинен оператор изделия от дърво
75232015 Машинен оператор направа на резба
75232016 Машинен оператор оцветяване боядисване на дърво
75232017 Машинен оператор полиране на дървен материал
75232018 Машинен оператор производство на мебели
75232019 Машинен оператор спортно оборудване от дърво
75313002 Майстор калъпи за шапки
75313009 Моделиер-конструктор облекла
7532 Моделиери и кроячи на облекло и сродни на тях
75322005 Моделиер драперии или тапицерии
75322006 Моделиер кожени изделия
75322007 Моделиер корабни платна или палатки
75322008 Моделиер матраци
75322009 Моделиер чадъри
75351007 Майстор-кожар
75361005 Майстор обувки
75361006 Монтьор обувки
8 МАШИННИ ОПЕРАТОРИ И МОНТАЖНИЦИ
811 Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали
8111 Миньори и работници в кариери
81111040 Машинен оператор електрическа подстанция
81112007 Майстор миньор
81112008 Минен спасител
81112009 Миньор
81112013 Машинен оператор дълбаене (мина)
81112014 Машинен оператор копаене в мина (непрекъснато производство)
81112015 Машинен оператор пробиване на дупки (мина)
81112016 Машинен оператор прокарване на тунели (мина)
81112017 Машинен оператор транспортно-технологична машина (мина)
8112 Машинни оператори по обработка на руди и минерали
81122001 Машинен оператор инсталации и съоръжения за обогатяване на нерудни суровини
81122002 Машинен оператор инсталации и съоръжения за обогатяване на руди
81122003 Машинен оператор флотационни инсталации и съоръжения
81122004 Машинен оператор обработка на камъни
81122005 Машинен оператор обработка на руда
81122006 Машинен оператор обработка на минерали
81122014 Машинист на пневмотранспорт
8113 Машинни оператори на сондажно оборудване и сродни на тях
81132001 Машинен оператор сондажно оборудване
81132002 Машинен оператор драга земекопачка ескаватор
8114 Машинни оператори в производството на цимент и други минерални продукти
81142001 Машинен оператор азбесто-циментови изделия
81142002 Машинен оператор гравиране на каменни изделия
81142003 Машинен оператор зареждач на абразиви
81142004 Машинен оператор изглаждане оглаждане
81142005 Машинен оператор изготвител на свръзки (абразивни и диамантни изделия)
81142006 Машинен оператор изделия от камък
81142007 Машинен оператор изделия от бетон
81142008 Машинен оператор минерални изделия
81142009 Машинен оператор изделия от изкуствени камъни
81142010 Машинен оператор производство на абразионни покрития
81142011 Машинен оператор производство на промишлени диаманти
81142012 Машинен оператор рязане на минерални продукти
81142013 Машинен оператор циментови продукти
81142014 Машинен оператор шлифоване
812 Машинни оператори в металургичното производство и металообработването
8121 Машинни оператори в металургичното производство
81212007 Манипулатор валцова машина
81212008 Машинен оператор машина за леене
81212010 Машинен оператор машини и съоръжения в металургията
81212011 Машинен оператор закаляване на метал
81212012 Машинен оператор смесване на метал
81212013 Машинен оператор горещо пресоване на метал
81212014 Машинен оператор изтегляне на безшевни тръби
81212015 Машинен оператор изтегляне на жица и тел
81212016 Машинен оператор изтегляне на метал
81212017 Машинен оператор студено пресоване на метал
81212018 Машинен оператор рафиниране на метал
81212019 Машинен оператор производство на изделия от олово
8122 Машинни оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху метали
81222008 Машинен оператор вакуумапаратчик
81222009 Машинен оператор галванизиране на метал
81222010 Машинен оператор излъскване на метал
81222011 Машинен оператор метализатор
81222012 Машинен оператор направа на покритие
81222013 Машинен оператор оцветяване на метал
81222014 Машинен оператор поцинковане на метал
81222015 Машинен оператор регенериране на платинови мрежи
81222016 Машинен оператор точене на листове (метал)
81222017 Машинен оператор шлифоване на метал
813 Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти
8131 Машинни оператори в химическото производство
81312005 Машинен оператор експандерист
81312006 Машинен оператор изготвител и разфасовчик на туш
81312007 Машинен оператор изготвител на фирниси фиксативи и маслен пастел
81312008 Машинен оператор мелене (химически и други сродни на тях процеси)
81312009 Машинен оператор пулверизиране (химически и други сродни на тях процеси)
81312010 Машинен оператор разбиване (химически други сродни на тях процеси)
81312011 Машинен оператор размесване (химически и други сродни на тях процеси)
81312012 Машинен оператор смесване в химически и други сродни на тях процеси
81312013 Машинен оператор смеси и разтвори за бои за рисуване
81312014 Машинен оператор стриване в химически и други сродни на тях процеси
81312015 Машинен оператор сух пастел и моделин
81312016 Машинен оператор съединяване в химически и други сродни на тях процеси
81312017 Машинен оператор таблетираща машина за акварел
81312018 Машинен оператор гореща камера
81312019 Машинен оператор производство на дървени въглища
81312020 Машинен оператор производство на изкуствени торове
81312021 Машинен оператор производство на светилен газ
81312022 Машинен оператор производство на синтетични влакна
81312023 Машинен оператор филерист
81312024 Машинен оператор производство на етерични масла и конкрети
81312025 Машинен оператор производство на памук тампони марли и други
81312026 Машинен оператор производство на перилни средства
81312027 Машинен оператор производство на тоалетни препарати
81312028 Машинен оператор фармацевтични продукти
81312029 Машинен оператор амуниции
81312030 Машинен оператор производство на експлозивни вещества
81312031 Машинен оператор производство на кибрит
81312032 Машинен оператор производство на феритни и магнитни изделия
81312033 Машинен оператор производство на фойерверки
81312034 Машинен оператор заварчик на кондензатори
81312035 Машинен оператор производство на бои лакове и багрила
81312036 Машинен оператор производство на водороден газ
81312037 Машинен оператор производство на линолеум
81312038 Машинен оператор производство на смоли
81312039 Машинен оператор производство на хлорен газ
81312040 Машинен оператор производство на халогенен газ
81312041 Машинен оператор промиване на химически и други сродни на тях материали
81312083 Монтьор оловни акумулатори
8132 Машинни оператори в производството на фотографски продукти
81322014 Машинен оператор вадене на копия от снимки
81322015 Машинен оператор производство на фотографска хартия
81322016 Машинен оператор производство на фотографски плаки
81322017 Машинен оператор производство на фотографски филми
81322018 Машинен оператор проявяване на фотографски материали
81322019 Машинен оператор специализирано устройство за микрофилмова техника
81322020 Машинен оператор фотографски изделия
814 Машинни оператори в производството на каучук пластмаси и хартиени изделия
8141 Машинни оператори в производството на каучук и каучукови изделия
81412004 Машинен оператор биене на каучук
81412005 Машинен оператор вулканизиране на автомобилни гуми и др.
81412006 Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия
81412007 Машинен оператор възстановяване на автомобилни гуми
81412008 Машинен оператор направа на покритие от каучук
81412009 Машинен оператор обработка на каучук
81412010 Машинен оператор производство на гуми
81412011 Машинен оператор производство на каучукови изделия
81412012 Машинен оператор производство на щемпели
81412013 Машинен оператор фасониране на каучук
81412014 Машинен оператор щанцоване на каучук
8142 Машинни оператори в производството на пластмаси и пластмасови изделия
81421003 Машинен оператор ецване на пластмаса
81421004 Машинен оператор изработване на пластмасови антени
81421005 Машинен оператор изработване на плексигласови изделия
81421006 Машинен оператор леене на пластмасови изделия
81421007 Машинен оператор моделиране фасониране на пластмаса
81421008 Машинен оператор направа на пластове листове
81421009 Машинен оператор направа на резба (пластмаса)
81421010 Машинен оператор оглаждане довършване на пластмаса
81421011 Машинен оператор пресоване на пластмаси
81421012 Машинен оператор пробиване на пластмаса
81421013 Машинен оператор производство на пластмаса
81421014 Машинен оператор производство на пластмасови изделия
81421015 Машинен оператор рязане на пластмаса
81421016 Машинен оператор спойване на пластмасови изделия
81422017 Машинен оператор преработка на дунапрен
8143 Машинни оператори в производството на хартиени изделия
81432001 Машинен оператор производство на картонени изделия
81432002 Машинен оператор изделия от хартия
81432003 Машинен оператор изделия подвързани с картон
81432004 Машинен оператор изработване в релеф (хартия)
81432005 Машинен оператор производство на пликове и хартиени торбички
81432006 Машинен оператор производство на целофанени торбички
815 Машинни оператори в текстилното шивашкото и кожарското производство
8151 Машинни оператори в предачното производство
81512001 Машинен оператор изпридане на конци и прежди
81512002 Машинен оператор изпридане на синтетични влакна
81512003 Машинен оператор комбиниране на текстилни влакна
81512004 Машинен оператор метриране на плат
81512005 Машинен оператор навиване на конци и прежди
81512006 Машинен оператор навиване на плат
81512007 Машинен оператор намотаване (конци и прежди)
81512008 Машинен оператор подготовка на влакна
81512009 Машинен оператор пресукване на конци и прежди
81512010 Машинен оператор размесване на текстилни влакна
81512011 Машинен оператор удвояване на конци и прежди
81512012 Машинен оператор усукване на конци и прежди
81512013 Машинен оператор флаеровъчен стан (текстилни влакна)
81512014 Машинен оператор чертожен стан
8152 Машинни оператори в тъкачното производство
81522007 Машинен оператор бродерия
81522008 Машинен оператор вдяване (тъкачен стан)
81522009 Машинен оператор вплитане (тъкане на текстил)
81522010 Машинен оператор изготвяне на кордони
81522011 Машинен оператор насноваване на основата кросно (тъкане на текстил)
81522012 Машинен оператор плетене
81522013 Машинен оператор производство на мрежи
81522014 Машинен оператор рязане на текстил
81522015 Машинен оператор тъкане
81522016 Машинен оператор тъкане на килими
81522017 Машинен оператор тъкане на платове
8153 Машинни оператори в шивашкото производство
81532001 Машинен оператор кроене
81532002 Машинен оператор кроене с електронна машина
81532003 Машинен оператор преса за гладене
81532004 Машинен оператор шиене
81532005 Машинен оператор шиене на бродерия
81532006 Машинен оператор шиене на кожени изделия
81532007 Машинен оператор шиене на облекла
81532008 Машинен оператор шиене на обувки
81532009 Машинен оператор шиене на тапицерия
81532010 Машинен оператор шиене на текстилни изделия
81532011 Машинен оператор шиене на шапки
8154 Машинни оператори по избелване боядисване импрегниране печатане и почистване на тъкани
81542001 Машинен оператор белене (избелване) на влакна текстил и текстилни изделия
81542002 Машинен оператор боядисване на влакна текстил и текстилни изделия
81542003 Машинен оператор импрегниране на влакна текстил и текстилни изделия
81542004 Машинен оператор кадриране на плат
81542005 Машинен оператор свиване на текстил
81542006 Машинен оператор сушене на влакна текстил и текстилни изделия
8155 Машинни оператори в кожарското производство
81552001 Машинен оператор боядисване оцветяване на кожи
81552002 Машинен оператор обработка на кожи
81552003 Машинен оператор подготовка на кожи
81552004 Машинен оператор пране на кожи
81552005 Машинен оператор рязане на кожи
81552006 Машинен оператор смесване на кожени влакна
81552007 Машинен оператор щавене
8156 Машинни оператори в обувното производство
81562001 Машинен оператор обувно производство
81562002 Машинен оператор производство на ортопедични обувки
81562003 Машинен оператор производство на спортни обувки
8157 Машинни оператори пералня
81572001 Машинен оператор гладене в пералня
81572002 Машинен оператор пералня перачница
81572003 Машинен оператор химическо чистене
8159 Машинни оператори в текстилното шивашкото и кожарското производство н.д.
81592001 Машинен оператор десениране на текстил
81592002 Машинен оператор производство на дюшеци
81592003 Машинен оператор производство на ширити сърма и други подобни
81592004 Машинен оператор шаблониране на кожи
81592005 Машинен оператор шапкарство
81592006 Машинен оператор производство на нетъкан текстил и изкуствени кожи
816 Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост
8160 Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост
81601093 Машинен оператор нишестени продукти
81602001 Машинен оператор бланширане на риба месо
81602002 Машинен оператор затваряне на консерви в метална кутия (херметически)
81602003 Машинен оператор измиване на консерви (стерилни в метални кутии)
81602004 Машинен оператор размразяване на месо риба
81602005 Машинен оператор замразяване на месо риба
81602006 Машинен оператор консервиране на месо риба
81602007 Машинен оператор месни продукти
81602008 Машинен оператор обработване на месо риба
81602009 Машинен оператор рибни продукти
81602010 Машинен оператор стерилизиране на месо риба
81602011 Машинен оператор сушене на месо
81602013 Машинен оператор миячна машина
81602014 Машинен оператор разфасовъчна машина
81602015 Машинен оператор млечни продукти
81602016 Машинен оператор пастьоризиране на мляко млечни продукти
81602017 Машинен оператор преработване на мляко
81602018 Машинен оператор производство на мляко на прах
81602021 Машинен оператор пресевна машина
81602022 Машинен оператор силози
81602023 Машинен оператор белене чистене на зърно
81602024 Машинен оператор мелене на зърно
81602025 Машинен оператор мелене на подправки
81602026 Машинен оператор обработка на зърно
81602029 Машинен оператор преработка на пчелен мед
81602030 Машинен оператор производство на тестени изделия
81602031 Машинен оператор производство на захарни изделия
81602032 Машинен оператор производство на хляб
81602033 Машинен оператор производство на шоколад и шоколадови изделия
81602034 Машинен оператор хлебни изделия
81602035 Машинен оператор замразяване на плодове зеленчуци
81602036 Машинен оператор консервиране на плодове зеленчуци
81602037 Машинен оператор обработка на плодове зеленчуци
81602038 Машинен оператор обработка на ядки
81602039 Машинен оператор производство на плодови зеленчукови сокове
81602040 Машинен оператор производство на растителни масла
81602041 Машинен оператор стерилизиране на плодове зеленчуци
81602042 Машинен оператор сушене на хранителни продукти
81602051 Машинен оператор производство на захар
81602052 Машинен оператор рафиниране на захар
81602055 Машинен оператор обработване на кафе какао чай
81602056 Машинен оператор смесване на различни сортове кафе
81602057 Машинен оператор смесване на различни сортове чай
81602059 Машинен оператор варене на спиртни напитки
81602060 Машинен оператор дестилиране на спиртни напитки
81602061 Машинен оператор пивоварство спиртни напитки
81602062 Машинен оператор производство на безалкохолни напитки
81602070 Машинен оператор бране на тютюневи листа
81602071 Машинен оператор обработка на тютюн
81602072 Машинен оператор производство на пури
81602073 Машинен оператор производство на цигари
81602074 Машинен оператор рязане на тютюневи листа
81602075 Машинен оператор смесване различни сортове тютюн
81602076 Машинен оператор тютюневи изделия
81602077 Машинист агрегат тютюневи бали
81602082 Машинен оператор производство на яйчни продукти
817 Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост
8171 Машинни оператори в производството на хартиена каша (пулп) и хартия
81712001 Машинен оператор довеждане на дървото до кашаво състояние
81712002 Машинен оператор дялане на дървен материал
81712003 Машинист транспортни съоръжения
81712004 Машинист спомагателни съоръжения
81712017 Машинен оператор гланциране на хартия
81712018 Машинен оператор производство на хартия
8172 Машинни оператори в дървообработващата промишленост
81722001 Машинен оператор агрегат
81722002 Машинен оператор банциг
81722003 Машинен оператор циркуляр
81722004 Машинен оператор дърводобив
81722005 Машинен оператор дървообработване
81722006 Машинен оператор производство на шперплат
81722007 Машинен оператор рендосване на дървен материал
81722008 Машинен оператор рязане на дървен материал
81722009 Машинен оператор сушене на дървен материал
81722010 Машинен оператор фрезоване на дървен материал
81722017 Машинен оператор производство на брикети и пелети
8181 Машинни оператори в стъкларското и керамичното производство
81811001 Машинен оператор валцуване на листово стъкло
81811002 Машинен оператор гравиране на стъкло
81811003 Машинен оператор духане на стъкло
81811004 Машинен оператор ецване на стъкло
81811005 Машинен оператор закаляване на стъкло
81811006 Машинен оператор извиване на стъкло
81811007 Машинен оператор изтегляне на стъкло
81811008 Машинен оператор леене на керамика и порцелан
81811009 Машинен оператор матиране (гланциране) на стъкло
81811010 Машинен оператор отливане по калъп за оформяне на стъкло
81811011 Машинен оператор оцветяване на керамика
81811012 Машинен оператор оцветяване на стъкло
81811013 Машинен оператор полиране на стъкло
81811014 Машинен оператор пресоване на стъкло
81811015 Машинен оператор производство на бутилки
81811016 Машинен оператор производство на керамика и порцелан
81811017 Машинен оператор производство на керамични изделия
81811018 Машинен оператор производство на стъклени изделия
81811019 Машинен оператор производство на стъкло
81811020 Машинен оператор рязане на стъкло
81811021 Машинен оператор шлифоване на стъкло
81812022 Машинен оператор емайлиране на порцеланови и керамични изделия
81812023 Машинен оператор изглаждане на глина
81812024 Машинен оператор производство на глазиран порцелан или керамични изделия
81812025 Машинен оператор производство на стъклени влакна
81812026 Машинен оператор смесване на глазиран порцелан или керамични изделия
81812027 Машинен оператор смесване на глина
81812028 Машинен оператор смесване на материал за изтриване шлифоване
81812029 Машинен оператор смесване на стъкло
81832001 Машинен оператор бутилиране
81832002 Машинен оператор етикетиране
81832003 Машинен оператор запечатване
81832004 Машинен оператор маркиране на стоки
81832005 Машинен оператор опаковане увиване
81832006 Машинен оператор пломбиране на контейнери
81891027 Машинен оператор компресор
81891028 Машинен оператор помпена станция
81891029 Машинен оператор производство на фуражи и фуражни добавки
81892001 Машинен оператор дренажна система канализация
81892002 Машинен оператор електрическа инсталация
81892003 Машинен оператор зонно пречистване и изготвяне на монокристали
81892004 Машинен оператор изготвяне на селенови клетки
81892005 Машинен оператор изолация
81892006 Машинен оператор кабелна инсталация
81892007 Машинен оператор машини за намагнитване
81892008 Машинен оператор обработка на слюда за кондензатори
81892009 Машинен оператор подготвяне на смоли за термообработка
81892010 Машинен оператор подготовка на заваръчни детайли
81892011 Машинен оператор поставяне на капсул
81892012 Машинен оператор производство на металокерамични изделия
81892013 Машинен оператор производство на пиезокварцови изделия
81892014 Машинен оператор производство на силиконови чипове
81892015 Машинен оператор изработване на печатни платки
81892016 Машинен оператор разпрашител на метални прахове от метали и сплави
81892017 Машинен оператор метални прахове и смеси
81892018 Машинен оператор хидродинамично пресоване на металокерамични изделия
81892019 Машинен оператор изпитателна станция
81892020 Машинен оператор екарисаж
81892021 Машинен оператор бетон помпа
81892022 Машинен оператор
82 МОНТАЖНИЦИ
821 Монтажници
8211 Машинни монтажници
82112001 Машинен оператор монтаж на превозни средства
82112002 Машинен оператор монтажен конвейер
82112003 Монтажник двигатели на кораби
82112004 Монтажник двигатели на моторни превозни средства
82112005 Монтажник двигатели на самолети и летателни апарати
82112006 Монтажник дърводелски машини
82112007 Монтажник електрически машини
82112008 Монтажник металорежещи машини
82112009 Монтажник механични машини
82112010 Монтажник парен двигател
82112011 Монтажник печатарски машини
82112012 Монтажник подкопни машини
82112013 Монтажник превозни средства
82112014 Монтажник промишлено оборудване
82112015 Монтажник самолети
82112016 Монтажник селскостопански машини
82112017 Монтажник текстилни машини
82112018 Монтажник турбини
8212 Монтажници на електрическо и електронно оборудване
82122001 Машинен оператор навиване на арматура
82122002 Машинен оператор навиване на бобина
82122003 Монтажник електрически елементи
82122004 Монтажник електрооборудване
82122005 Монтажник кабели
82122006 Монтажник аудио-визуално оборудване
82122007 Монтажник електронни елементи
82122008 Монтажник електронни корпуси
82122009 Монтажник електронно оборудване
82122010 Монтажник канцеларски машини
82122011 Монтажник микроелектронно оборудване
82122012 Монтажник навиване на кабели и проводници
82122013 Монтажник производство на слаботокови предпазители
82122014 Монтажник радио
82122015 Монтажник слухови апарати
82122016 Монтажник телевизионни приемници и монитори
82122017 Монтажник точни (прецизни) инструменти
82122018 Монтажник часовници
8219 Монтажници н.д.
82191014 Монтажник велосипеди
82192001 Монтажник изделия от метал
82192002 Монтажник изделия от пластмаса
82192003 Монтажник каучукови изделия
82192004 Монтажник мебели от листов метал
82192005 Монтажник дограма
82192006 Монтажник окачени тавани
82192007 Монтажник изделия от дърво
82192008 Монтажник мебели от дърво и други подобни материали
82192009 Монтажник изделия от кожа
82192010 Монтажник изделия подплатени с картон
82192011 Монтажник текстилни изделия
82192012 Машинен оператор тръбна инсталация
82192013 Монтажник сложни комбинирани изделия
82192015 Монтажник производствен контрол
83112002 Машинист
83112003 Машинист-инструктор локомотивен
83112004 Машинист железопътна мотриса в мини
83112005 Машинист железопътна мотриса на пристан кей
83112006 Машинист железопътна мотриса дрезина
83112007 Машинист локомотив в мини
83112008 Машинист локомотив на пристан кей
83112009 Машинист локомотивен
83112010 Машинист подземна железница метро
83112011 Машинист спомагателна железопътна механизация
83112012 Машинист тежка железопътна механизация
83112013 Машинист универсална траверсоподбивна машина
83122008 Маневрист
83422001 Машинен оператор товарачни машини (мини и кариери)
83422002 Машинист еднокофов багер
83422003 Машинист многокофов багер
83422004 Машинист булдозер
83422005 Машинист валяк
83422006 Машинист ескаватор
83422007 Машинист пътно-строителни машини
83422012 Машинист на разтоварна стрела на многокофов багер
83422013 Машинист на насипообразувател
83422014 Машинист на разтоварно устройство на насипообразувател
83422015 Машинист на претоварач
83432005 Машинен оператор въжена транспортна машина
83432006 Машинист автовишка
83432007 Машинист руднична подемна машина
83432008 Минен надзирател надземна работа мини
83502005 Машинен боцман
83502006 Моряк
83502011 Моряк-моторист
912 Миячи на превозни средства прозорци перачи и сродни на тях
9122 Миячи на превозни средства
91220001 Мияч превозни средства (ръчно)
91230001 Мияч прозорци витрини
93290013 Манипулант промишлеността
93290014 Маркировач метали
93290015 Мияч корпуси и конструкции
94120001 Мияч съдове (ръчно)
9613 Метачи и сродни на тях
96130001 Метач