Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
11117014 Началник на политически кабинет министър
11117044 Началник на кабинета на заместник министър-председател
11117045 Началник на кабинета на министър-председателя
11119007 Народен представител
11126025 Началник митническо бюро
11126086 Началник общинска служба по земеделие
11127006 Началник протокол Народно събрание Президентство
11127033 Началник митница
11127036 Началник регионално управление на образованието
11127037 Началник регионална дирекция
11127046 Началник кабинет
11127047 Началник кабинет председател на Сметна палата
11127078 Началник митнически пункт
11127107 Началник на регионална дирекция за национален строителен контрол
11145039 Началник кабинет организация на работниците и служителите
12135049 Началник отдел администрация на МС
12135050 Началник сектор администрация на МС
12136022 Началник отдел администрация
12136024 Началник отдел община район
12136026 Началник отдел кметство
12136027 Началник сектор администрация Народното събрание
12136028 Началник сектор администрация на Президента
12136029 Началник сектор администрация
12136030 Началник сектор Сметна палата
12136034 Началник сектор община район
12136035 Началник сектор Столична община
12137019 Началник отдел Народно събрание
12137020 Началник отдел администрация на Президента
12137021 Началник отдел Сметна палата
12137023 Началник отдел областна администрация
12137025 Началник отдел Столична община
12137031 Началник сектор областна администрация
12137032 Началник сектор териториално поделение
12137033 Началник сектор териториално звено
12137037 Началник управление Българска народна банка
12195016 Началник управление банка
12197024 Началник административна служба
12237011 Началник отдел технически и качествен контрол
13215004 Началник цех
13217005 Началник производство
13227002 Началник рудник
13227003 Началник обогатителна фабрика
13236007 Началник строеж
13237006 Началник строителен обект
13243010 Началник участък свръзки и ел. съоръжения
13243011 Началник участък осигурителни инсталации
13243012 Началник тягова подстанция в железопътен транспорт
13243013 Началник подрайон по контактна железопътна мрежа
13243014 Началник участък по поддържане на железния път и съоръженията
13243015 Началник автогара
13243016 Началник експлоатационно звено в транспорта
13243017 Началник превозна служба
13243020 Началник вагонно-ревизорски участък
13245018 Началник железопътна гара
13245019 Началник метростанция
13245035 Началник пристанищен район
13247005 Началник аерогара
13247006 Началник летище
13247007 Началник морска гара
13247008 Началник речна гара
13247009 Началник на ремонтно звено транспорт
13303003 Началник пощенска станция
13427010 Началник клиника
13455014 Началник учебен отдел
13456010 Началник отдел в образованието
13497003 Началник затвор
13497004 Началник поправителен дом
13497011 Началник управление полиция
21336008 Научен работник екология
21445009 Началник служба в метрополитен
21515020 Началник газова парова централа
21536001 Началник група "Експлоатация и поддържане в пощи и далекосъобщения"
24226051 Началник сектор областно звено
24226096 Независим оценител
24227067 Началник група областно звено
24227079 Научен секретар
25116008 Научен работник компютърни науки
26197002 Нотариус
26425018 Наблюдател радио медия
31193052 Началник влак
31213004 Началник смяна подземен минодобив
31213005 Началник хвостохранилище
31213006 Началник смяна добивна промишленост
31226001 Началник смяна
31313001 Началник смяна топлоцентрала
31393001 Настройчик робот
32308001 Народен лечител
34313004 Научна фотография
43212021 Началник склад
43233001 Началник машинотракторен парк
43233002 Началник парк железници
43233018 Началник парк автомобили
43235003 Началник парк в метрополитен
44113002 Нототекар
51691005 Началник ремонтна работилница
54133002 Надзирател затвор
54133003 Надзирател
54133004 Настойник затвор
71132010 Настройчик-оператор струг машина за обработка на камъни
72112042 Наливач метални спирали
72112043 Наплавчик
72152014 Надзорник газопроводни магистрали
72211004 Нагревач метални заготовки
7223 Настройчици на машини и сродни на тях
72233001 Настройчик винтово-нарезни машини
72233002 Настройчик машинни инструменти
72233003 Настройчик металообработващи машини
72233004 Настройчик металообработващи машини с цифрово управление
72233005 Настройчик металургични линии
72233006 Настройчик пресови металообработващи машини
72233007 Настройчик пробивни металообработващи машини
72233008 Настройчик режещи металообработващи машини
72233009 Настройчик фрезмашини
72233010 Настройчик хонингмашини
72233011 Настройчик шлайфмашини
72233012 Настройчик-оператор хобелмашини
72233013 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях
72233014 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии
72313011 Настройчик двигатели на транспортни средства
73112004 Настройчик часовници
73142004 Настройчик керамични машини
73152017 Наливач стъкло (отливач)
73152018 Настройчик формоващи апарати
73162018 Надписвач
73222007 Наборчик
75221003 Навивач фурнир
7523 Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини
75232001 Найстройчик-оператор дървообработваща машина
75232002 Настойчик-оператор дървонаредна машина
75232003 Настройчик-оператор машина за напречно струговане
75232004 Настройчик-оператор машина за рендосване
75232005 Настройчик-оператор струг за обработка на дърво
93210005 Насипвач пълнач в чували (ръчно)
93290002 Навивач
93290003 Навивач арматура (ръчно)
93290004 Навивач макари и бобини (ръчно)
93290005 Навивач неподвижни макари
93290006 Навивач подвижни макари
93330002 Носач-товарач стоки
96210003 Носач багаж
9624 Носачи на вода и дърва за горене