Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
11117047 Окръжен прокурор Военно-окръжен прокурор
11119008 Омбудсман
11119021 Общински съветник
11127009 Областен управител
13427025 Отговорен магистър-фармацевт, контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
14205008 Отговорен магистър-фармацевт, ръководител на склад за търговия на едро с лекарствени продукти
21146024 Океанограф геолог
21146025 Океанограф геофизик
21316021 Орнитолог
21326015 Озеленител
21336006 Одитор екология
2211 Общопрактикуващи лекари
2267 Оптометристи и оптици
22674001 Оптик оптометрист
22676002 Оптометрист
2411 Одитори и счетоводители
24116007 Одитор
24116018 Одитор по чл.45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24216010 Одитор качество
24216011 Организатор стопански дейности
24216012 Организатор ремонт и поддръжка
24225091 Областен мениджър банка финансова платежна институция
24227025 Одитор Сметна палата
24227078 Обществен посредник
24246004 Организатор обучение
26426013 Отговорен секретар вестник списание
26526004 Оркестрант
26527016 Оркестратор
31153058 Оператор по ремонт на въоръжение военни техники и имущества
31153059 Оператор по обслужване на бойни припаси и специални пиротехнически средства
31153060 Оператор по ремонт на бойни припаси и специални пиротехнически средства
31153061 Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника
31193040 Отговорник изпитателна станция
31193069 Отговорник Специалист техническа поддръжка
31223002 Организатор производство
31223009 Оператор газопреносна газоразпределителна мрежа
31234005 Организатор група в строителството
3131 Оператори в енергийното производство
31313005 Оператор блок в електроцентрала
31313006 Оператор водна турбина
31313007 Оператор газгенератор (газгенераторчик)
31313008 Оператор генератор
31313009 Оператор мрежова топлофикационна станция
31313010 Оператор парна турбина
31313011 Оператор сушилни пещи и барабани
31313012 Оператор технологичен пулт в електроцентрала
31313013 Оператор химически контрол
31313014 Оператор водоподготвителни и кондензационни инсталации
31313015 Оператор възлова станция
31313016 Оператор газова електроцентрала
31313017 Оператор геотермална централа
31313018 Оператор главно електротабло (електроцентрала)
31313019 Оператор електрическа подстанция
31313020 Оператор парогенератор (производство на електроенергия)
31313021 Оператор слънчева електроцентрала
31313022 Оператор спомагателни съоръжения в електроцентрала
31313023 Оператор токоизправителна станция
31313024 Оператор топлоелектроцентрала
31313025 Оператор хидроелектроцентрала
31313026 Оператор ядрен реактор
31313027 Оператор ядрена електроцентрала
3132 Оператори на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори
31323002 Оператор пречиствателна станция
31323003 Оператор съоръжения на бент
31323004 Оператор вентилационно оборудване
31323005 Оператор воднопреработвателна станция
31323006 Оператор воднопречиствателна станция
31323007 Оператор компресор
31323008 Оператор пещ за горене на отпадъци (изхвърляне на отпадъчни материали)
31323009 Оператор помпена станция
31323010 Оператор пречиствателна инсталация
31323011 Оператор на дезинфекционна рамка
31323012 Оператор обработка на водата
3133 Оператори по контрол на процеси в химическото производство
31333001 Оператор пещи (химически и други сродни на тях процеси)
31333002 Оператор пещи за изпичане (химически и други сродни на тях производства)
31333003 Оператор автоклав (химически и други сродни на тях процеси)
31333004 Оператор горелка (химически и други сродни на тях процеси)
31333005 Оператор калцинатор (химически и други сродни на тях процеси)
31333006 Оператор контрол на температурата и степента на изтегляне
31333007 Оператор котел (химически и други сродни на тях процеси)
31333008 Оператор нагревател бойлер (химически и други сродни на тях процеси)
31333009 Оператор синтеруване спичане (химически и сродни на тях процеси)
31333010 Оператор понополиурстанчик
31333011 Оператор термична обработка (химически и други сродни на тях процеси)
31333012 Оператор реторта (химически и други сродни на тях процеси)
31333013 Оператор сушилня (химически и други сродни на тях процеси)
31333014 Оператор пещ (производство на кокс)
31333015 Оператор преработка на фенол
31333016 Оператор производство на изкуствени торове
31333017 Оператор производство на кокс
31333018 Оператор уред за избелване (химическа промишленост)
31333019 Оператор контролно табло (химическо производство)
31333020 Оператор контрол на процеси в химическото производство
31333021 Оператор хладилна система
3134 Оператори в заводи за преработване на нефт и природен газ
31343001 Оператор дестилатор (рафиниране на нефт и природен газ)
31343002 Оператор контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ)
31343003 Оператор помпена станция (нефт и природен газ)
31343004 Оператор рафинерия (нефт и природен газ)
31343005 Оператор уред за обработка и манипулация (рафиниране на нефт и природен газ)
31343006 Оператор уред за обезсеряване (рафиниране на нефт и природен газ)
31343007 Оператор уред за размесване (рафиниране на нефт и природен газ етил)
31343008 Оператор уред за съединяване и смесване (рафиниране на нефт и природен газ)
31343009 Оператор реактор преработваща промишленост
31343010 Опрератор компресор преработване на нефт природен газ
3135 Оператори по контрол на процеси в металургичното производство
31353001 Оператор електродъгова пещ за облагородяване
31353002 Оператор конвертор
31353003 Оператор пещ за облагородяване
31353004 Оператор пещи за бъркане на топено желязо
31353005 Оператор машина за коксосортировка
31353006 Оператор-галтовчик
31353007 Оператор валцова машина
31353008 Оператор линия за елуксация
31353009 Оператор машина за леене
31353010 Оператор машина за нарязване на прокат
31353011 Оператор машина за обработка на фолио
31353012 Оператор пещи за повторно загряване (метал)
31353013 Оператор пещи за топене на метал
31353014 Оператор полир-машина
31393003 Оператор с контролни функции производство на целулоза
31393004 Оператор автоматизирана монтажна линия
31393005 Оператор монтажен конвейер
31393006 Оператор манипулатор
31393007 Оператор робот
31393008 Оператор обработване (радиоактивни отпадъци)
31524018 Офицер по сигурността
31546003 Организатор на полетите
31546004 Отговорник безопасност на полетите
3211 Оператори на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия
3214 Ортопедични техници зъботехници и сродни на тях
32145003 Ортопедичен техник
3254 Оптици техници
33113010 Организатор сделки с ценни книжа
3313 Оперативни счетоводители
3315 Оценители на имущество и щети
33153003 Оценител недвижимо имущество
33153004 Оценител иск
33153005 Оценител осигуровка
33153006 Оценител щета
33213008 Организатор аварии и застраховки
33233006 Организатор корабно снабдяване
33313007 Организатор карго внос износ
33313008 Организатор каргорекламации
33313009 Организатор склад под митнически контрол
33313011 Отговорник митнически брокери
33313012 Отговорник митническа обработка
3332 Организатори на конференции и събития
33323001 Организатор конференции и събития
33393014 Отговорник телефонни продажби
33393015 Отговорник куриери
33393016 Отговорник диспечери куриерски услуги
33393017 Организатор куриерска дейност
33393018 Организатор реклама
33393019 Организатор маркетинг
33393020 Организатор работа с клиенти
33393021 Организатор продажби и реклама
3341 Офис мениджъри
33413004 Офис мениджър
33433007 Организатор
33553011 Оперативен работник
33593008 Организатор отдел вътрешен контрол
33593011 Организатор по труда
34223009 Организатор спортни прояви и първенства
34353011 Определител копирни светлини
34353012 Осветител
3511 Оперативни техници в областта на информационните и комуникационни технологии
35113001 Оператор периферни устройства
35113004 Оператор мониторинг център
35123008 Оператор инсталиране софтуер
35123009 Оператор подпомагане на потребители
35133002 Оператор координатор мрежа от данни бази данни
35213012 Оператор анимационен филм
35213013 Оператор пулт за художествено осветление
35213014 Оператор аудиосъоръжения
35213015 Оператор дублиращи съоръжения
35213016 Оператор електронна аудио-визуална техника
35213017 Оператор записващи устройства
35213018 Оператор камера
35213020 Оператор камера (телевизия)
35213021 Оператор микрофон
35213022 Оператор студийно устройство
35213023 Оператор субтитри
35213024 Оператор радиотехника и телевизия
35213042 Организатор производство телевизия
35223010 Оператор морзов код (радист) радиотелеграфист
35223011 Оператор радиопредавателни съоръжения
35223012 Оператор конструиране и технология на съобщителна апаратура
35223013 Оператор радиосъоръжения (кораби)
35223014 Оператор радиосъоръжения (летателни средства)
35223015 Оператор радиосъоръжения (наземни)
35223016 Оператор стая с контролни съоръжения
35223017 Оператор строителство и експлоатация на съобщителни системи
35223018 Оператор съоръжения за пренос
35223019 Оператор телеграфически съоръжения
35223020 Оператор телекомуникационни съоръжения
41 ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ОПЕРАТОРИ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА
411 Общи административни служители
4110 Общи административни служители
41103008 Организатор обработка на производствена информация
413 Оператори на организационна техника
41312004 Оператор копирна техника
41312005 Оператор телеграф
41312006 Оператор телекс
41312007 Оператор телепринтер
41312008 Оператор телетайпен апарат
41312009 Оператор телефакс
4132 Оператори по въвеждане на данни
41321001 Оператор въвеждане на данни
42123009 Отговорник маса в бинго зала
42213002 Организатор пътнически транспорт
42213003 Организатор пътувания
4222 Оператори в контактни центрове
42223001 Оператор център за обаждания
42223002 Оператор контактен център
42223003 Оператор център за телекомуникационни услуги
42232001 Оператор телефонна централа
43112004 Отчетник счетоводство
43122001 Отчетник гаранции по кредити
43122002 Отчетник данъци
43122003 Отчетник инвестиции
43122004 Отчетник ипотеки
43122005 Отчетник комисиони
43122006 Отчетник кредити
43122007 Отчетник облигации
43122008 Отчетник оценки на рискове и застраховки
43122009 Отчетник статистически документи
43122010 Отчетник уреждане на застрахователни полици
43122011 Отчетник финанси
43122012 Отчетник ценни книжа
43122013 Отчетник водещ документи за оценки
43122014 Отчетник водещ ревизионни документи
43132001 Отчетник начисляване на трудови възнаграждения
43132002 Отчетник водещ платежни ведомости
43212009 Оператор определяне на маршрута на товарите
43212010 Организатор експедиция товоро-разтоварна и спедиторска дейност
43212011 Отчетник насочване на товари
43222001 Отчетник инвентаризация на материали (инвентарчик)
43222002 Отчетник планиране на материали
43232006 Отчетник изготвяне на наряди в гараж
43235004 Оператор наземно обслужване
43235017 Организатор автомобилен транспорт
44132001 Описвач тотализатор
44193007 Отговорник спомагателни дейности
44193011 Отчетник
511 Обслужващ персонал в транспорта
51113003 Обслужващ аерогара
51113004 Обслужващ корабни кабини
51113005 Обслужващ полета
51312002 Обслужващ бюфет лавка
51312005 Отговорник търговска зала
51422005 Обслужващ баня
51422006 Обслужващ сауна
5151 Отговорници по чистотата и поддръжката на офиси хотели и други учреждения
51618003 Окултист
5163 Обслужващ персонал по траурни обреди и балсаматори
51631004 Обредник
51631005 Обслужващ погребално бюро
51692006 Отговорник автомивка
51693002 Отговорник ателие
51693008 Организатор дейности
5245 Обслужващ персонал на бензиностанции
52450001 Обслужващ бензиностанция газостанция
5246 Обслужващ персонал на хранителни щандове
52460001 Обслужващ салатен бар
52460002 Обслужващ на щанд кафетерия
52460003 Обслужващ кулинарен щанд
52490001 Обслужващ магазин
53123002 Обслужващ деца в училища
54123005 Охрана полицейска
54123007 Оперативен дежурен
54133005 Охрана следствена служба
54133006 Охрана затворническа
5414 Охранители
54141007 Охранител
54143012 Организатор охрана
54143013 Оператор сигурност
6112 Овощари и работници отглеждащи трайни насаждения
61121006 Овощар
61221004 Овоскопист
61221005 Оператор инкубатор
72122008 Оксиженист
72122009 Оксиженист газозаварчик
72152015 Огъвач кабели и метални въжета
72232035 Оператор преса за метал
72232036 Оператор гилотина за разкрояване (метал)
72232037 Оператор изработване на печатни платки
72232038 Оператор производство на силови полупроводникови изделия
72232039 Оператор режещи инструменти
72232040 Оператор съпротивление на отместване срязване
73142005 Отливач керамични изделия
73152019 Обгорвач стъкло
73162003 Офортист стъкло
73212003 Оператор текстообработваща машина
73212022 Оператор фотогравюри
73212023 Офортист-печатар
73213038 Оператор компютърна предпечатна подготовка
73222027 Оператор преса за печатане
73222028 Оператор ръчна преса
73222029 Оператор зареждач на роли
73222030 Оператор машина за отливки
73222031 Оператор пулт на печатарско оборудване
7323 Оформители и книговезци
73232016 Оператор електроерозист
75112025 Опушвач
75162004 Оценител тютюн
7536 Обущари и сродни на тях
75361007 Обущар
75422002 Отговорник взривен склад
75431006 Окачествител кожи
75432005 Оценител облекла
75432007 Окачествител продукти (без храни и напитки)
75432008 Окачествител-опаковач монети и медали
81 ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
81112010 Обрушвач бордове в открити рудници
81112018 Оператор пулт за управление и свръзка
81122007 Оператор машина за рязане на скални материали
81122008 Оператор мелница в обогатителна фабрика
81122009 Оператор гравитационно оборудване (мина)
81122010 Оператор обогатителна фабрика
81122011 Оператор обработка на камъни (каменоделна)
81122012 Оператор обработка на минерали
81122015 Оператор в командна зала
81122016 Оператор на силозен склад
81132003 Оператор драга земекопачка ескаватор
81132004 Оператор съоръжение за пробиване на дупки
81132005 Оператор кран (нефтени и газови кладенци)
81132006 Оператор оборудване за изтегляне (нефтени и газови кладенци)
81132007 Оператор оборудване за пускане на сонди за кладенци
81132008 Оператор пускане на сонди на кабелен принцип (нефтени и газови кладенци)
81132009 Оператор пускане на сонди на ротационен принцип (нефтени и газови кладенци)
81132010 Оператор сондажно оборудване (кладенци)
81132011 Оператор черпещи сонди и киселинни магистрали
81142015 Оператор залепвач на детайли
81142016 Оператор инсталация за размесване на бетон
81142017 Оператор лепач на главички (шлайфграфери)
81142020 Оператор производство на цимент
81142021 Оператор пещи за производство на цимент
81213020 Оператор пещи за термична обработка на метал
81213021 Оператор пещи за циментация на метал
81213022 Оператор инсталация за гранулиране на шлака
81213023 Оператор оборудване за карбонизация на метал
81213024 Оператор отвръщач на изделия от благородни и цветни неблагородни метали
81222018 Оператор оборудване за почистване на метал
81222019 Оператор регулировчик на електролизни вани
81312046 Оператор пастировчик на плочи
81312047 Оператор приготвител на смеси
81312048 Оператор компаудировчик
81312049 Оператор чукова мелница (химически и други сродни на тях процеси)
81312050 Оператор гранулиращо оборудване (фармацевтични продукти и тоалетни препарати)
81312051 Оператор дестилатор (парфюми)
81312052 Оператор дестилаторно оборудване (парфюми)
81312053 Оператор оборудване за моделиране (тоалетни принадлежности)
81312054 Оператор подготвител на смеси разтвори и полуфабрикати за електронни елементи
81312055 Оператор производство на акумулатори
81313057 Оператор филтърна преса (химически и други сродни на тях процеси)
81313058 Оператор флотация на кварцов прах
81313059 Оператор дехидратор (петролни залежи)
81313060 Оператор екстрактор (химически и други сродни на тях материали)
81313061 Оператор инструмент за изхвърляне (химически и други сродни на тях материали)
81313062 Оператор оборудване за обработка манипулация на суров петрол
81313063 Оператор пресяване прецеждане на химически и сродни на тях материали
81313064 Оператор сепаратор (химически и други сродни на тях процеси)
81313065 Оператор филтър ротационен барабан
81313066 Оператор филтър (химически и други сродни на тях процеси)
81313067 Оператор центрофугиращ сепаратор (химически и други сродни на тях процеси)
81313070 Оператор вакуумна вана в химически и сродни на тях процеси (без нефт и природен газ)
81313071 Оператор дестилатор еднократно (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313072 Оператор дестилатор непрекъснато (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313073 Оператор екстрактор (дестилация на дървен материал)
81313074 Оператор изпарител (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313075 Оператор конвертор (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313076 Оператор реактор-конвертор (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313077 Оператор реактор (химически процеси - без нефт и природен газ)
81313078 Оператор избелителни разтвори
81313079 Оператор производство на парафин
81412015 Оператор каучуково производство
81412016 Оператор каландър (каучук)
81522018 Оператор тъкачен стан
81542007 Оператор парна преса
81542008 Оператор каландър (текстил)
81542009 Оператор оборудване за почистване на влакна текстил и текстилни изделия
81570004 Оператор тепавица
81602012 Оператор автоклав (месо и риба)
81602019 Оператор стифир машина
81602020 Оператор вакуумен съд за кондензирано мляко
81602027 Оператор мелница за зърно
81602028 Оператор мелница за подправки
81602043 Оператор преса за плодове зеленчуци
81602044 Оператор автоклав
81602045 Оператор вакуумен съд за хранителни есенции
81602046 Оператор вакуум-изпарителна инсталация с ароматоуловител
81602047 Оператор вакуумна пещ (хранителни продукти)
81602048 Оператор оборудване за хидрогениране (масла и мазнини)
81602053 Оператор оборудване за рафиниране на захар
81602054 Оператор уред за разтоварване (дифундиране на захарно цвекло)
81602058 Оператор оборудване за печене на кафе какао
81602063 Оператор инсталация за изваряване на пиво алкохолни напитки
81602064 Оператор дестилиране на спиртни напитки
81602065 Оператор оборудване за отлежаване пивоварство спиртни напитки
81602066 Оператор оборудване за приготвяне на малц
81602067 Оператор оборудване за ферментация на спиртни напитки и пиво
81602078 Оператор автоматична поточна линия тютюневи изделия
81602079 Оператор вакуумен апарат за поддържане на влажността при обработка на тютюн
81602080 Оператор вибро навлажнителен тунел
81602081 Оператор смесител тютюнева линия
81712005 Оператор производство на листова целулоза
81712006 Оператор сушене и балиране
81712007 Оператор обезводняване мерсеризация и балиране
81712008 Оператор етерификация
81712009 Оператор изготвител на разтвори и целулозна каша за мембрани и трептилки
81712010 Оператор дялане дълбаене (хартиена каша)
81712011 Оператор избелване на хартия
81712012 Оператор нагряване на хартиена каша
81712013 Оператор пречистване на хартиена каша
81712014 Оператор разтваряне на хартиена каша
81712015 Оператор сортиране на хартиена каша
81712016 Оператор тупане на хартиена каша
81712019 Оператор преса за картонени изделия
81712020 Оператор производство на хартия
81712021 Оператор рязане на картон (велпапе)
81712022 Оператор съединяване на хартия
81712023 Оператор фино сатиниране
81722011 Оператор отрязващ трион за трупи
81722012 Оператор дъскорезница
81722013 Оператор лентов трион
81811030 Оператор лакировач емайльор на преходни детайли и възли
81811031 Оператор пещи за закаляване темпериране на стъкло
81811032 Оператор пещи за изпичане
81811033 Оператор пещи за изпичане на тухли и керемиди
81811034 Оператор пещи за производство на стъкло
81811035 Оператор оборудване за почистване на стъкло
81812036 Оператор пещи за изпичане на фрита
81812037 Оператор преса
81812038 Оператор хидродинамично пресоване на металокерамични изделия
81812039 Оператор обдухване на електропорцеланови изделия
81812040 Оператор мелница за тухларска глина
81812041 Оператор отпечатване на щанца (матрица) за керамика и порцелан
8182 Оператори на парни машини и котли
81822004 Огняр
81822005 Оператор парни и водогрейни съоръжения
81822006 Оператор парна машина
8183 Оператори на машини за пакетиране бутилиране и етикетиране
81891030 Оператор газокомпресорни агрегати
81892023 Оператор зареждане с гориво
81892032 Оператор на заваръчни апарати за механизирано и автоматизирано заваряване
82122021 Оператор производство на колектори
82122022 Оператор производствена линия
834 Оператори на подвижни съоръжения
8341 Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство
83412004 Оператор селскостопански машини
83412005 Оператор машини за горското стопанство
83412006 Оператор моторизирани съоръжения в земеделието
83412007 Оператор моторизирано оборудване за горското стопанство
83412008 Оператор разкройваща-разтрупваща-сортираща машина
83412009 Оператор семе- и плодосъбирачна машина
83412010 Оператор сеялна лесопосадъчна и лесомелиоративна машина
8342 Оператори на земекопни съоръжения и сродни на тях
83422008 Оператор пътно-строителни машини
83422009 Оператор автогудронатор
83422010 Оператор сонетка пилотонабивачка
83422011 Оператор съоръжения за прокарване на тунели (строителство)
83432010 Оператор бент (док)
83432011 Оператор вдигачка (лебедка хаспел)
83432012 Оператор въжена железница
83432013 Оператор въжена линия (седалкова) лифт
83432014 Оператор елеватор
83432015 Оператор конвейер
83432016 Оператор мост
83432017 Оператор шлюз канал или пристанище
83432020 Оператор краново-фартова техника
8344 Оператори на подемно-транспортни съоръжения
83502007 Оператор шлеп
92130004 Общ работник смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
92140004 Общ работник оранжерия парник
92150006 Общ работник горско стопанство
93130001 Общ работник строителство на сгради
93130002 Общ работник разрушаване на сгради
93130003 Общ работник поддържане на сгради
93210006 Опаковач
93290016 Обрезвач каучукови изделия
93290017 Обслужващ работник промишлено производство
93290018 Общ работник промишлеността
96210004 Общ работник музей
9622 Общи работници
96220001 Общ работник
9623 Отчетници на измервателни уреди и събирачи на монети и жетони от автомати
96230001 Отчетник измервателни уреди
96290004 Обслужващ работник увеселителен парк