Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
0 ПРОФЕСИИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
11117030 Председател Върховен касационен съд
11117031 Председател Върховен административен съд
11117032 Председател Апелативен съд
11117033 Председател окръжен съд
11117034 Председател районен съд
11117035 Председател на отделение Върховен касационен съд
11117036 Председател отделение Върховен административен съд
11117037 Председател градски съд
11119001 Президент на Република България
11119003 Председател на Народно събрание
11119005 Председател на комисия Народно събрание
11119019 Председател общински съвет
11119029 Председател на Конституционен съд
11125099 Подуправител Национална здравно-осигурителна каса
11125101 Председател Селскостопанска академия
11127013 Председател Национален статистически институт
11127038 Посланик
11127049 Парламентарен секретар
11127053 Постоянен секретар
11127054 Политически директор
11127057 Пълномощен министър
11127058 Посланик за специални поръчения
11127064 Първи секретар в задгранично представителство
11127073 Председател постоянна комисия по области на висшето образование НАОА
11127074 Председател постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол НАОА
11127092 Председател държавна агенция
11129012 Подуправител Национален осигурителен институт
11129016 Подуправител Българска народна банка
11129017 Председател Сметна палата
11129019 Председател държавна комисия
11129021 Председател на Икономически и социален съвет
11129022 Председател Надзорен съвет на агенция
11129082 Председател комисия
11145040 Парламентарен секретар организация на работниците и служителите
11147035 Председател обществена организация
11149001 Президент политическа партия
11149002 Председател политическа партия
11149008 Председател организация на работодатели
11149010 Председател организация на работниците и служителите
11149011 Президент организация на работниците и служителите
11149016 Председател браншови и регионални организации
11149024 Председател организации с нестопанска цел съсловни организации
11149030 Патриарх на Българската православна църква
11149034 Председател на Български олимпийски комитет
11207018 Председател управителен съвет (съвет на директорите) на търговско дружество
11207019 Председател Надзорен съвет в търговско дружество
11207022 Прокурист (търговски управител)
11207038 Помощник-ректор висше училище
11207051 Програмен директор
11209031 Председател контролен съвет на кооперативен съюз
11209032 Председател контролен съвет на Централен кооперативен съюз
11209033 Председател кооперативен съюз
11209034 Председател кооперация
11209035 Председател на управителен съвет на Централен кооперативен съюз
12137018 Председател на медицинска комисия лекар НОИ
12237001 Председател Българска академия на науките
13429004 Председател ТЕЛК
13429005 Председател ДЕЛК
14317012 Председател спортен клуб
14317013 Председател спортна организация
14317014 Председател дружество за физкултура и спорт
21126005 Прогнозист на време
21146026 Палеонтолог
21146027 Петролог
21316038 Патолог растения
21326016 Помолог
21636005 Промишлен дизайнер
224 Парамедицински специалисти
2240 Парамедицински специалисти
22507002 Патолог ветеринарен
23 ПРЕПОДАВАТЕЛИ
231 Преподаватели във висши училища
2310 Преподаватели във висши училища
23106001 Преподавател висше училище
23107005 Професор висше училище
23205009 Преподавател център за професионално обучение
23596011 Педагогически съветник
23596012 Педагог
24126010 Преговарящ управление на просрочията
24126011 Преговарящ управление на вземанията
24225098 Председател на регионална структура на организация на работниците и служителите
24225101 Публичен изпълнител държавен служител
24227062 Правителствен агент Министерство на правосъдието
24227063 Правителствен преводач
24227083 Професор
24345005 Продуктов мениджър
25116004 Проектант информационни системи
25126005 Програмист-аналитик
25136002 Програмист уеб сайтове
25136003 Програмист мултимедия
25136004 Проектант уеб сайтове
2514 Приложни програмисти
25146001 Програмист софтуерни приложения
25146003 Програмист системи за управление на бизнеса
25146004 Програмист системи за управление на бази данни
2521 Проектанти и администратори на бази данни
25216004 Проектант бази данни
25216005 Програмист бази данни
25226004 Приложен администратор
25236003 Програмист комуникации
2611 Прокурори и адвокати
26117001 Прокурор Върховна касационна прокуратура
26117002 Прокурор Върховна административна прокуратура
26117013 Прокурор градска прокуратура
26117014 Прокурор окръжна прокуратура
26117015 Прокурор районна прокуратура
26195014 Прокурорски помощник
26197003 Помощник-нотариус
26197007 Правен съветник
26326009 Пенолог
26336003 Политолог
2634 Психолози
26346001 Психолог
26346002 Психолог клиничен
26346003 Психолог училищен
26346004 Психотерапевт
26356021 Предприемач в социалната работа
26364016 Патриаршески дякон
26365021 Протосингел
26369011 Пастор
26369012 Проповедник
264 Писатели журналисти и езиковеди
2641 Писатели и сродни на тях
26418001 Писател поет
26426005 Продуцент телевизионни новини
2643 Преводачи и други езиковеди
26433017 Преводач жестомимичен превод
26433018 Преводач-говорител
26436006 Преводач
26436007 Преводач-редактор
26526005 Помощник-концертмайстор
26528025 Певец фолклор
26528027 Певец
26533008 Прима-балерина Премиер-балетист
26545024 Продуцент
26545025 Продуцент радио телевизия
26546012 Програмен експерт радио телевизия
26547005 Продуцент филмов театрален
26547018 Първи асистент на режисьора
31 ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
311 Приложни специалисти във физическите и техническите науки
31153057 Приемчик на специално въоръжение и техника
31153065 Приемчик автосервиз
3119 Приложни специалисти във физическите и техническите науки н.д.
31193038 Полиграфист
312 Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството
3121 Приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост
3122 Приложни специалисти с контролни функции в преработващата промишленост
3123 Приложни специалисти с контролни функции в строителството
31313028 Помощник-оператор генератор
31313029 Помощник-оператор парна турбина
31313030 Помощник-оператор парогенератор
314 Природонаучни техници и сродни на тях специалисти
3141 Природонаучни техници (без медицинските)
31413009 Препаратор
31524007 Помощник-капитан
31524012 Пилот
32 ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
321 Приложни специалисти в медицината и фармацията
3212 Приложни специалисти в медицински и патологични лаборатории
3213 Помощник-фармацевти
32135001 Помощник-фармацевт
32143004 Производител изкуствени крайници (протези)
32143005 Производител ортопедически приспособления
322 Помощник-медицински сестри и помощник-акушерки
3221 Помощник-медицински сестри
3222 Помощник-акушерки
323 Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
3230 Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
32300004 Практикуващ неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
32300005 Природолечител
3255 Приложни специалисти във физиотерапията
3258 Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ
32583001 Парамедик
331 Приложни специалисти по финанси и математика
33113008 Продавач облигации
33113009 Продавач ценни книжа
3314 Приложни специалисти по статистика математика и сродни на тях
33143001 Приложен специалист математика
33143002 Приложен специалист статистика
33143003 Приложен специалист актюерство
332 Посредници в търговията и продажбите
333 Посредници в бизнес услугите
33333001 Посредник информиране и наемане на работа
33333002 Професионален консултант
3339 Посредници в бизнес услугите н.д.
33393012 Представител бизнес услуги
33393013 Продавач бизнес услуги
3342 Правни секретари
33423001 Правен секретар
335 Приложни специалисти в държавната администрация
3355 Полицейски инспектори и оперативни работници
33553003 Полицейски командир
3359 Приложни специалисти в държавната администрация н.д.
341 Приложни специалисти по юридически и социални дейности религиозни служители
3411 Приложни специалисти по юридически дейности и сродни на тях
34113006 Правен сътрудник
34117004 Помощник-частен съдебен изпълнител
3412 Приложни специалисти по социална работа
34130006 Послушник послушница
34213002 Професионален спортист
34223003 Помощник-треньор
343 Приложни специалисти в областта на изкуствата културата и кулинарството
34333002 Помощник-реставратор
34353005 Първи асистент директор на продукция
34353006 Първи асистент художник на костюми
34353007 Първи асистент режисьор по монтажа
34353020 Приложен специалист специални ефекти
34355004 Първи асистент на сценографа
35123012 Приемчик в сервизен отдел
35213025 Първи асистент оператор
35213038 Първи асистент звукорежисьор
4 ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
42113018 Пазител ценности БНБ
422 Персонал информиращ клиенти
4229 Персонал информиращ клиенти н.д.
431 Персонал водещ счетоводни сметки и документи
43123015 Помощник брокер
432 Персонал водещ стокови и транспортни документи
4321 Персонал водещ стокови документи
43212012 Получател товари
4322 Персонал водещ документи за производствени материали
4323 Персонал водещ транспортни документи
4411 Помощен персонал в библиотеки
4412 Пощальони и сортировачи
44123005 Пощенски раздавач (пощальон)
44123006 Превозвач поща
4413 Персонал по кодиране и редактиране на документи
44132002 Проверител тотализатор
44132003 Проверител марки и ценни книжа
44133006 Помощник-коректор
4414 Писари и сродни на тях
44192004 Призовкар
5 ПЕРСОНАЛ ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА
51 ПЕРСОНАЛ ЗАЕТ В СФЕРАТА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ УСЛУГИ
5111 Персонал обслужващ пътници и стюарди
51133004 Планински водач гид
51202003 Помощник-готвач
51202004 Помощник-сладкар
51412003 Перукер
51422004 Педикюрист
51511002 Пиколо
51511003 Прислужник хотел
51521004 Прислужник поддържане на къща
51621004 Прислужник
51631006 Прахосъбирач
51631007 Преносвач
5164 Персонал грижещ се за животни и домашни любимци
51641005 Пазач дивеч
51641006 Пазач животни в зоопарк
51655001 Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство
52 ПРОДАВАЧИ
521 Продавачи на пазари и амбулантни търговци
5211 Продавачи на пазари павилиони и сергии
52111001 Продавач павилион
52111002 Продавач пазар
52111003 Продавач улична сергия
52120001 Продавач бюфет
52120002 Продавач закуски и напитки
52120003 Продавач хранителни продукти
522 Продавачи в магазини
5223 Продавач-консултанти
52232001 Продавач-консултант
52300003 Продавач билети
5243 Продавачи "от врата до врата"
52430001 Пласьор стоки
52430002 Продавач разносна търговия
5244 Продавачи в контактни центрове
52440001 Продавач изпълнение на поръчки по телефона
52440002 Продавач Интернет търговия
52440003 Продавач телемаркет
52490002 Помощник магазин
52490003 Продавач автомобили
52490004 Продавач плавателни съдове
53 ПЕРСОНАЛ ПОЛАГАЩ ГРИЖИ ЗА ХОРА
531 Персонал грижещ се за деца и помощници на учители
5311 Персонал грижещ се за деца
53113004 Приемен родител
5312 Помощници на учители
53123001 Помощник на учителя
53123003 Помощник-възпитател
532 Персонал полагащ здравни грижи за хора
5329 Персонал полагащ здравни грижи за хора н.д.
53291007 Парафинист
54 ПЕРСОНАЛ ОСИГУРЯВАЩ ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ
541 Персонал осигуряващ защита и сигурност
5411 Пожарникари
54113003 Пожарникар
54113004 Патрул (горски пожари)
5412 Полицаи
54123001 Полицай
54123006 Патрул полицейски
54133007 Пазач затвор
54140015 Пазач-портиер
54141002 Пазач въоръжена охрана
54141003 Патрул служби за сигурност
54141004 Полски пазач-пъдар
54141005 Прелезопазач
5419 Персонал осигуряващ защита и сигурност н.д.
54191001 Планински спасител
6111 Полевъди и зеленчукопроизводители
61111012 Полевъд
61211010 Приемчик мляко
6122 Птицевъди
61221006 Птицевъд
6123 Пчелари и бубари
61231004 Пчелар
613 Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция
6130 Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция
71132011 Полировач камъни
71222002 Паркетчия
71262016 Пробивач кладенци
72111002 Пещар
72111003 Пясъкоструйчик
72112044 Парографик и термографик
72112045 Почиствач метални отливки изделия
72112046 Приемчик-разпределител металургията
72112047 Противопригарчик
72112048 Прочиствач-шмиргелист отливки
72122010 Пилозъбчик
72122011 Плазморезчик
72122012 Плазовчик
72122013 Пресовчик лагери
72122014 Припойчик
72122015 Протиргчик
72142008 Подготвител метални конструкции
7215 Производители и монтажници на кабели въжета тръбни конструкции и други
7222 Производители на инструменти и сродни на тях
72221001 Плетач синджири
72221002 Производител измервателни уреди
72221003 Производител инструменти
7224 Полировачи шлифовчици на метали и точилари на инструменти
72241005 Полировач метал
73112005 Производител барометри
73112006 Производител зъботехнически инструменти
73112007 Производител метеорологични уреди
73112008 Производител научни инструменти
73112009 Производител оптически уреди
73112010 Производител точни инструменти
73112011 Производител точни уреди
73112012 Производител фотографска апаратура
73112013 Производител хирургически инструменти приспособления
73112014 Производител часовници
7312 Производители и акордьори на музикални инструменти
73122005 Производител акордеони
73122006 Производител барабани и други ударни музикални инструменти
73122007 Производител духови музикални инструменти (без медни и дървени)
73122008 Производител дървени духови музикални инструменти
73122009 Производител звукови части за пиано
73122010 Производител клавиши за пиано
73122011 Производител ксилофони
73122012 Производител медни духови музикални инструменти
73122013 Производител народни музикални инструменти
73122014 Производител орган
73122015 Производител пиана
73122016 Производител струнни музикални инструменти
73132010 Производител бижутерия
73132011 Производител пластини от скъпоценни метали
73142006 Пирометрист
73142007 Полировач керамични изделия
73142008 Производител глина порцелан и гипсови смеси
73142009 Производител керамични тръби
7315 Производители резачи шлифовчици и работници по допълнителна обработка на стъкло
73152020 Пирометрист стъкло
73152021 Полировач стъкло
73152022 Помощник-майстор плоско стъкло
73152023 Помощник-топитьор
73152024 Пълнач изолационно въже
73162004 Производител гравирано стъкло
73162019 Печатар върху керамика
73171001 Плетач изделия от ракита ратан слама въже
73171003 Производител калъпи за обувки от лико
73171004 Производител метли
73171005 Производител плетени мебели
73171006 Производител сувенири
73171007 Производител четки
73181024 Предач
73181025 Пренавивач
73182027 Плетач на една кука
732 Печатари и сродни на тях
73212024 Печатар мантограф
73212025 Производител фотогравюри върху печатна плака
73212026 Производител циклостилни шаблони върху печатна плака
7322 Печатари
73222008 Производител плака с изпъкнал шрифт
73222014 Печатар
73222015 Печатар блок машина (блок-принтер)
73222016 Печатар марки
73222017 Печатар текстил (щампьор)
73232007 Подвързвач книги-шивач
75121012 Производител ръчно на хляб
75122010 Пекар
75132001 Пробовземач мляко
75132002 Производител масло
75132003 Производител млечни продукти
75211003 Парафиньор
75211004 Пирографист
75211005 Пропарчик
75221004 Подготвител фурнирни платна
75221005 Полировчик дървени мебели
75221006 Производител бъчви
75221007 Производител изделия от дърво
75221008 Производител мебели
75311008 Производител каптонирано облекло
75312005 Производител шапки
75312006 Производител бельо
75312007 Производител перуки
75331003 Производител играчки кукли и пресовани играчки
75331004 Производител изкуствени цветя
75331005 Производител килими
75331006 Производител меки играчки
75331007 Производител платна тенти навеси
75331008 Производител чадъри
75341003 Производител матраци дюшеци
75341004 Производител мека мебел
75361008 Подготвител горница на обувки
75361009 Подготвител подметки и ходила
75361010 Полировчик обувки
75361011 Производител изделия от кожа
75361012 Производител обувки (ръчно)
75361013 Производител сарашки изделия
75361014 Производител спортни принадлежности
75422003 Пиротехник
75422007 Проктант ръководител на взривни работи
75492006 Пробовземач
75492013 Просветлител оптични елементи
81112011 Плакировач пясък
81112012 Премахвач подпори
81312085 Приготвител оловни сплави за акумулатори и други подобни
81322003 Печатар проекции изображения
81322004 Печатар филми
81322005 Печатар фотографии
81322006 Проявител рентгенови филми
81322007 Проявител фотографски плаки
81322008 Проявител цветни негативи позитиви
81322009 Проявител цветни филми снимки
81322010 Проявител черно-бели негативи позитиви
81322011 Проявител черно-бели филми снимки
81322012 Проявител копировач
81602068 Пивовар
81602069 Производител малц
81722014 Пресьор фурнир
81722015 Пресьор шперплат
81891031 Помпиер помпена пречиствателна станция
83112014 Помощник-машинист
83112015 Помощник-машинист железопътна мотриса
83112016 Помощник-машинист локомотивен
83121006 Прикачвач
83412011 Помпиер
835 Палубни моряци и сродни на тях
8350 Палубни моряци и сродни на тях
83502008 Пазач фар
9 ПРОФЕСИИ НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
91110002 Помощник кухня (домашен)
91110003 Прислужник домашен
9121 Перачи и гладачи (ръчно)
91210003 Перач (ръчно)
92120001 Пастир
92130002 Помощник смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
9321 Пакетировачи (ръчно)
93210001 Пакетировач
93210007 Пълнач
93290019 Перач преработваща промишленост
93310002 Превозвач лодка
93330003 Преносвач (ръчно)
93330004 Пристанищен работник
93330005 Пристанищен хамалин
94 ПОМОЩНИЦИ ПРИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ХРАНИ
941 Помощници при приготвянето на храни
9411 Помощници при приготвянето на храни в заведения за бързо хранене
94110002 Помощник кухня заведение за бързо хранене
94120002 Помощник кухня (без домашен)
95100003 Пазач невъоръжена охрана
95100005 Пазач
95200002 Продавач вестници списания книги и други
95200004 Продавач театрални програми
96210005 Придружител асансьор
96210009 Портиер