Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
1 РЪКОВОДИТЕЛИ
11117049 Районен прокурор
11127007 Ръководител пресслужба Народно събрание Президентство
11127044 Ръководител звено правителствени агенти
11127055 Ръководител на задгранично представителство по чл. 23 ал. 1 от ЗДС
11127056 Ръководител на задгранично представителство по чл. 23 ал. 1 и 2 от ЗДС
11127105 Ръководител на Главния инспекторат
11145042 Ръководител на Пресцентър организация на работниците и служителите
11146003 Ръководител местна организация политическа партия
11146004 Ръководител контролен орган на партия
11149009 Ръководител контролен орган на организация на работодателите
11149012 Ръководител контролен орган на организация на работниците и служителите
11149028 Ръководител контролен орган на организации с нестопанска цел съсловни организации
11206004 Ръководител кооперативно предприятие
11206040 Ръководител отдел в транспорта и въздушното обслужване
11206049 Ректор на Духовната семинария
11207041 Ръководител директор регионално поделение обслужване на въздушно движение
11207043 Ръководител директор обособено звено транспорт
11207045 Регионален мениджър
11207047 Ръководител във фармацевтичната компания фармацевт
11209036 Ректор висше училище
121 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности
1211 Ръководители на финансови дейности
12116005 Ръководител финансов отдел
12116006 Ръководител финансов сектор
12116007 Ръководител счетоводен отдел
1212 Ръководители по управление на човешките ресурси
12126003 Ръководител отдел човешки ресурси
12126004 Ръководител сектор човешки ресурси
12126005 Ръководител организация и ефективност на труда
12126006 Ръководител набиране на персонал
12126007 Ръководител здравословни и безопасни условия на труд
1213 Ръководители по политики и стратегическо планиране
12135046 Ръководител проект
12135047 Ръководител технически надзор
12136055 Ръководител на звено в митнически пункт
12136056 Регионален инспектор
12137036 Ръководител инспекторат администрация
12137039 Ръководител вътрешен одит
12137040 Ръководител вътрешен одит Сметна палата
12137041 Ръководител сектор експертиза на работоспособността лекар
12137042 Ръководител инспекторат Столична община
12137043 Ръководител отдел по икономически анализи и прогнози
12137044 Ръководител стратегическо планиране
12137045 Ръководител филиал териториално поделение на НОИ
12137053 Разследващ митнически инспектор
12137058 Ръководител на специализирано звено за разследване
1219 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности н.д.
12193008 Ръководител отдел в битовото обслужване
12193009 Ръководител отдел в чистотата
12195005 Ръководител направление
12195012 Ръководител група
12195013 Ръководител клиентски център
12195017 Ръководител регионално звено
12195018 Ръководител Директор Началник управление
12196007 Ръководител отдел в бизнес услугите
12196010 Ръководител началник административен отдел
12196011 Ръководител звено
12196019 Ръководител Началник сектор
12196020 Ръководител Началник служба
12196021 Ръководител Началник Мениджър отдел
12197023 Ръководител интегрирана система за управление
122 Ръководители по продажби маркетинг и развойна дейност
1221 Ръководители по продажби и маркетинг
12216006 Ръководител външнотърговска кантора
12216007 Ръководител отдел по маркетинг
12216008 Ръководител отдел по продажбите
1222 Ръководители реклама и връзки с обществеността
12226001 Ръководител звено връзки с обществеността
12226002 Ръководител звено реклама
1223 Ръководители на научноизследователска и развойна дейност
12237006 Ръководител звено изследване и развитие
12237007 Ръководител научна програма
12237008 Ръководител научен програмен колектив
12237009 Ръководител научна секция
13 РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
131 Ръководители в селското горското и рибното стопанство
1311 Ръководители в селското и горското стопанство
13113001 Ръководител участък горско стопанство (лесничейство)
13113002 Ръководител участък земеделие
13115007 Ръководител ловно стопанство
13116003 Ръководител горско стопанство
13116004 Ръководител земеделие
13116005 Ръководител животновъдство
1312 Ръководители в риболова и аквакултурите
13123001 Ръководител участък риболов
13126002 Ръководител риболов
13126003 Ръководител рибовъдство
132 Ръководители в преработващата и добивната промишленост строителството и дистрибуцията
1321 Ръководители в преработващата промишленост
13215018 Ръководител лаборатория в предприятие
13215022 Ръководител пречиствателна станция
13215024 Ръководител група преработваща промишленост
13215025 Ръководител инсталация
13215026 Ръководител резервоарен парк
13216007 Ръководител отдел в промишлеността
13216008 Ръководител обособено производство
13216009 Ръководител сектор звено в промишлеността
13216028 Ръководител инфраструктура и поддръжка
13217010 Ръководител производствено поделение
13217011 Ръководител структурно звено ядрен енергиен блок
13217012 Ръководител структурно звено ядрена електроцентрала
13217029 Ръководител производство лекарствени продукти
1322 Ръководители в добивната промишленост
13223007 Ръководител подземен обект
13226005 Ръководител група добивна промишленост
13226006 Ръководител участък добивна промишленост
13227008 Ръководител минноспасителна служба
1323 Ръководители в строителството
13236008 Ръководител отдел в строителството
13237009 Ръководител отдел в проектирането
13237010 Ръководител група в строителството
1324 Ръководители снабдяване дистрибуция и сродни на тях
13243021 Ръководител отдел в транспорта
13243027 Ръководител смяна транспортно експлоатационно звено
13243028 Ръководител смяна ремонтно звено в транспорта
13245024 Ръководител отдел в складовото стопанство
13245025 Ръководител група транспорт
13245026 Ръководител транспорт
13245034 Ръководител автосервиз
13246023 Ръководител отдел в транспорта (нефто- и газопроводи)
13246029 Ръководител отдел доставки
13246030 Ръководител отдел дистрибуция
13246031 Ръководител отдел складиране
13246032 Ръководител автобаза
13246037 Ръководител на район
13247039 Ръководител на организация за техническо обслужване авиация
13247040 Ръководител на организация за поддържане на непрекъсната летателна годност
133 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии
1330 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии
13303004 Ръководител комуникационни технологии
13305015 Ръководител радио телевизионни станции
13305016 Ръководител сектор студиен комплекс - радио и телевизия
13305020 Ръководител техническа смяна радио телевизия
13305023 Ръководител информационни и комуникационни технологии и системи за управление
13306005 Ръководител информационно обслужване
13306006 Ръководител компютърно обслужване
13306007 Ръководител компютърни системи: разработка на системи
13306008 Ръководител информационни и комуникационни технологии
13306024 Ръководител подвижни радиорелейни телевизионни станции
134 Ръководители в областта на професионалните услуги
1341 Ръководители в областта на услугите за грижи за деца
1342 Ръководители в здравеопазването
13426008 Ръководител лаборатория
13426009 Ръководител служба по трудова медицина
13427007 Ръководител Управител здравно заведение
13427022 Ръководител, лекарствена безопасност
13427023 Ръководител, здравна комуникация и лекарствена информация
13427024 Ръководител, управление на клинични изпитвания
1343 Ръководители в областта на услугите за грижи за възрастни хора
1344 Ръководители на социални услуги
1345 Ръководители в образованието
13456011 Ръководител сектор в образованието
13456013 Ръководител учебно-методичен център
13459012 Ръководител катедра
1346 Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции
13466009 Ръководител екип банка финансова платежна институция
13466010 Ръководител отдел сектор банка финансова платежна институция
13466011 Ръководител екип застрахователна институция
13466013 Регионален директор банка финансова платежна институция
13466015 Ръководител офис банка финансова платежна институция
13467006 Ръководител служба банка финансова платежна институция
13467007 Ръководител банков салон салон във финансова платежна инстетуция
13467008 Ръководител банково представителство представителство във финансова платежна институция
1349 Ръководители в областта на професионалните услуги н.д.
13497012 Ръководител правна служба
13497014 Ръководител лаборатория за консервация и реставрация
13497015 Ръководител отдел в музей галерия
13497016 Ръководител началник сектор транспорт и въздушно обслужване
13497017 Ръководител началник сектор аеронавигационно обслужване
14 РЪКОВОДИТЕЛИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО ТЪРГОВИЯТА И ДРУГИ УСЛУГИ
14113001 Ръководител отдел в хотел
14123009 Ръководител отдел в ресторант
142 Ръководители в търговията на едро и дребно
1420 Ръководители в търговията на едро и дребно
14205007 Ръководител отдел складово стопанство
143 Ръководители на други услуги
1431 Ръководители на спортни центрове центрове за отдих и културни центрове
14316021 Ръководител отдел в културните дейности
14316022 Ръководител отдел отдих
14316023 Ръководител отдел спортни дейности
1439 Ръководители на други услуги н.д.
14393008 Ръководител контактен център
14393009 Ръководител конферентен център
14395011 Ръководител техническа поддръжка
14395012 Ръководител база
14396007 Ръководител отдел в туристически агенции
14396013 Риск мениджър
21116004 Радиоастроном
21316022 Риболог
21417005 Ръководител производствени технологии
21443005 Ръководител участък в метрополитен
21443006 Ръководител сектор в метрополитен
21447004 Ръководител на експлоатацията авиация
21447007 Ръководител участък транспорт
21447008 Ръководител на участък железопътен транспорт
21496041 Риск инженер
22645001 Рехабилитатор
22645002 Рехабилитатор специализант
22645003 Рехабилитатор рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа
23525014 Рехабилитатор на слуха и говора в институция в системата на предучилищното и училищното образование
23545002 Ръководител музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
23555002 Ръководител изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
23595043 Ръководител на направление Информационни и комуникационни технологии
23595046 Ръководител на учебна дейност
24116011 Ревизор
24215023 Ръководител Мениджър качество
24215030 Ръководител търговски екип
24226087 Ръководител смяна "Обработка на тиражите"
24226088 Ръководител на регионален център за обработка на тиражите
24227064 Редактор стилист на нормативни актове
251 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори
25125006 Ръководител ИТ проекти
25126004 Разработчик софтуер
2513 Разработчици на уебсъдържание и мултимедия
25136006 Разработчик Интернет приложения
25136007 Разработчик компютърни игри
25136008 Разработчик интерактивно съдържание
25136009 Разработчик мултимедия
25145005 Ръководител екип програмисти
2519 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори н.д.
26117009 Ръководител отдел Национална следствена служба
26195009 Ръководител юридически екип
26369013 Равин
26416006 Рецензент
26416008 Редактор книги
26425019 Ръководител екип радио телевизия БТА
26426014 Репортер журналист в радио
26426015 Репортер журналист в телевизия
26426016 Репортер журналист във вестник списание
26426017 Репортер журналист в информационна агенция
26426020 Редактор
26427004 Редактор вестник списание
26545021 Ръководител художествено осветление
26546008 Режисьор
26547010 Режисьор на монтаж
26547011 Режисьор филмов
26547019 Ръководител програма радио и телевизия
26547020 Ръководител постановъчна част
2656 Радио- телевизионни и други говорители
31193053 Ревизор безопасност на движението
31193054 Ръководител движение
31193061 Ревизор вагони
31193063 Ръководител движение наземна метростанция в метрополитен
31193064 Ръководител движение подземна метростанция в метрополитен
3154 Ръководители на полети
31545007 Ръководител полети смяна
31545010 Ръководител полети отговорник по безопасност
31545011 Ръководител полети
32113001 Рентгенов лаборант
33213006 Регионален застрахователен представител
33213007 Регионален застрахователен координатор
33393006 Рекламен агент
33553004 Разузнавач
33553005 Районен инспектор
3413 Религиозни служители
34130003 Религиозен работник
34352022 Реквизитор
35213027 Режисьор пулт аудиовизия
35223021 Радиоелектроник за Световната морска система за бедствие и безопасност
35223022 Радиооператор за Световната морска система за бедствие и безопасност
4224 Рецепционисти в хотели
42242001 Рецепционист хотел
4226 Рецепционисти с общи функции
42262001 Рецепционист приемна на лекар по дентална медицина
42262002 Рецепционист приемна на лекар
42262003 Рецепционист
43212013 Ръководител търговска експлоатация
44113003 Работник библиотека
44152005 Регистратор
51113007 Ръководител кабинен състав
51113008 Рентгенов оператор пътници багажи
51631008 Ръководещ тъжни обреди и ритуали
51641011 Работник зоопарк
51691003 Работник фотоателие
52430003 Работник изпълняващ доставки по домовете
53221004 Разносвач на храна
54141006 Риболовен надзирател
61111013 Работник напояване (обслужващ напоителни системи)
61111014 Работник отглеждащ захарно цвекло
61111015 Работник производител на захарно цвекло
61111016 Работник отглеждащ зеленчуци
61111017 Работник отглеждащ лен
61111018 Работник отглеждащ зърнени култури
61111019 Работник отглеждащ памук
61111020 Работник производител на памук
61111021 Работник отглеждащ тютюн
61111022 Работник поливач
61121007 Работник овощна градина
61121008 Работник отглеждащ плодове
61121009 Работник отглеждащ трайни насаждения
61121010 Работник отглеждащ хмел
61121011 Работник добив на балсамова смола
61121012 Работник облагородяване на овощни дървета
61121013 Работник присаждане на овощни дървета и други трайни насаждения
61131008 Работник оранжерия парник
6114 Работници отглеждащи смесени култури
61141002 Работник в стопанство смесени култури
61211011 Работник отглеждащ селскостопански животни
61211012 Работник производител на млечни продукти
61211013 Работник развъждащ едър рогат добитък
61211014 Работник развъждащ кучета котки
61211015 Работник стригач
61221008 Работник ферма за птици
61221009 Работник развъждащ птици в инкубатор
61231007 Работник добив на пчелно млечице пчелна отрова
61231008 Работник производство на бубено семе
61291007 Работник ферма за диви животни с ценни кожи
61291008 Работник ферма за кръстосани животни
61291009 Работник развъждащ влечуги (без змии)
61291010 Работник развъждащ диви птици
61291011 Работник развъждащ змии
61291012 Работник развъждащ лабораторни животни
61291013 Работник развъждащ охлюви
61291014 Работник развъждащ пойни и декоративни птици
61291015 Работник селекционер на кръстосани животни
61301002 Работник смесено стопанство
62101011 Резач горски дървен материал
62101012 Резач греди и пръти
62101013 Резач траверси
62101016 Работник обработка на трупи
62101017 Работник отглеждане на горски култури
62101019 Работник добив на пънна борина
622 Риболовци и ловци
6221 Работници отглеждащи аквакултури
62211004 Работник ферма за аквакултури
62211005 Работник ферма (рибовъд)
6222 Риболовци във вътрешни и крайбрежни води
62221001 Рибар вътрешни води
62221002 Рибар крайбрежни води
6223 Риболовци в дълбоки морски води
62231001 Рибар дълбоки морски води
62231002 Рибар член на екипаж дълбоки морски води
631 Растениевъди произвеждащи за собствено потребление
6310 Растениевъди произвеждащи за собствено потребление
63301001 Работник отглеждащ растения и животни за собствено потребление
634 Риболовци ловци и берачи произвеждащи за собствено потребление
6340 Риболовци ловци и берачи произвеждащи за собствено потребление
63400001 Риболовец произвеждащ за собствено потребление
71122009 Редач огнеупорни тухли
71132012 Резач камъни
71132013 Резач скални материали за художествена мозайка
71132018 Работник обработване и художествено оформяне на каменни изделия
71132019 Работник производство на плочи
71132020 Работник полагане на паваж
71142006 Работник бетонобъркачка
71192011 Работник стоманобетонни конструкции и изделия
71192012 Работник разрушаване на сгради
71192013 Работник полагане на пътни настилки
71192014 Работник ремонт на комини
71192015 Работник строителство и ремонт на кули
71192016 Работник поддръжка на сгради
71192017 Работник специално фундиране
71192018 Работник строителни подпори
712 Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях
7121 Работници по изграждане и ремонт на покриви
71212001 Работник изграждане и ремонт на покривни покрития
7122 Работници по поставяне на подови настилки и облицовки
71222001 Работник подови облицовки и настилки
7124 Работници по изолации
71242004 Работник акустична изолация
71242005 Работник изолация
71242006 Работник изолация на хладилни и климатични инсталации
71242007 Работник ремонт на топлинна изолация
71242008 Работник строителна изолация
7125 Работници по стъклопоставяне
71262017 Работник ремонт и поддръжка на линейни газопроводи
71262018 Работник полагане на дренаж
72111004 Работник силози и въглищна кула
72111005 Работник зареждане и сплавяне
72111006 Работник нитрация
72111007 Работник обработка на маринг
72111008 Работник подготовка на състави за разливане на стомана
72111009 Работник поддържане на съоръжения в тунели на коксова батерия
72111010 Работник събличане на блокова стомана
72111011 Работник формовъчни смеси
72111012 Работник каляване на метали
72111013 Работник по преработка на чугун
72111014 Разливач метал
72111015 Рафиньор метал
72122016 Работник кислородна станция
72122017 Работник производство на горивни газове
72122018 Работник ацетиленов генератор
72122019 Работник пропан-бутанова станция
72122020 Работник подготовка на заваръчни детайли
72122021 Резач метал
72122022 Резбошлифовчик
72131011 Работник производство на котли казани
72142009 Работник производство на метални конструкции
72142010 Работник ремонт на контейнери
72142011 Разкройчик метал
72142012 Рамаджия
72142013 Ресораджия
72151018 Работник брониране на кабели
72151019 Работник импрегнация и лакиране на кабели и проводници
72151020 Работник мостови метални въжета
72151021 Работник обвиване и оплитане на кабели и проводници
72151022 Работник плетене и почистване на кабелни форми
72151023 Работник производство на шнурове
72151024 Работник студено гумиране на кабели
72151025 Работник усукване на проводници
72152013 Работник Монтажник такелажник
72152026 Работник производство монтаж и ремонт на газови съоръжения и оборудване
72211005 Работник ковашка преса
72211006 Работник механичен ковашки чук
72211007 Работник изработоване на скоби за траверси
72211008 Работник приготвяне на стоманени блокове за пресоване
72241006 Работник шлайфколело
72311015 Работник поправка на джанти и гуми
72312006 Радиаторджия
72312016 Работник строителство ремонт и поддържане на ПЖПС съоръжения и контейнери
72322003 Работник ремонт на самолетни двигатели
72332034 Работник режимни настройки на енергийно оборудване
72341001 Работник поправка на велосипеди
72341002 Работник поправка на инвалидни колички
7311 Работници по производство и ремонт на прецизни инструменти
73112015 Работник поправка на камери
73112016 Работник ремонт на научни уреди
73112017 Работник ремонт на оптични уреди
73112018 Работник ремонт на ортопедични приспособления
73112019 Работник ремонт на стоматологични инструменти
73112020 Работник ремонт на точни уреди
73112021 Работник ремонт на фотографска апаратура
73112022 Работник ремонт на хирургични инструменти приспособления
73112023 Работник ремонт на часовници
73122017 Работник поправка на музикални инструменти
73122018 Работник производство на арматурни части за музикални инструменти
73132012 Рафиньор благородни метали
73132013 Резач скъпоценни метали
73132018 Работник изработка на керамични стъклени ахатни камъни
73132019 Работник монтиране на камъни и инкрустиране
73132020 Работник производство на платинени изделия
73132021 Работник производство на сребърни и златни изделия за медицински и технически цели
73132022 Работник производство на филигранна бижутерия
73132023 Работник художествена изработка на кована мед и сребро
73132024 Работник производство на луксозни значки медали държавни и военни отличия
73141014 Работник преса за пресоване на глина
73141015 Работник емайлиране на порцеланови и керамични изделия
73141016 Работник изпробване на керамични и порцеланови изделия
73141017 Работник оцветяване на керамични изделия чрез потапяне
73142018 Работник преса за керамични и порцеланови изделия
73151001 Работник допълнителна обработка на стъкло
73151002 Работник изработка на стъклошайби
73151003 Работник огъване извиване на стъкло
73151004 Работник пробиване на стъкло
73151005 Раздробвач ивици от стъкло
73151006 Резач на оптично стъкло
73151007 Резач-очуквач стъкло
7316 Рисувачи на табели художник-декоратори гравьори и офортисти
73162002 Работник обработка на стъкло
73162005 Резач стъкло
73171008 Работник ръчна изработка на изделия от дърво
73171009 Работник ръчна изработка на изделия от слама тръстика
73181001 Работник производство на пана и текстилна декорация
73181002 Работник ръчна изработка на гоблени
73181003 Работник ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия
73181004 Работник ръчна изработка на килими
73181005 Работник ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари
73181006 Работник ръчна изработка на облекла
73181007 Работник ръчна изработка на плетени облекла
73181008 Работник ръчна изработка на текстилни изделия
73181009 Работник десенатор на влакна текстил
73181010 Работник избелване на влакна текстил
73181011 Работник кардиране
73181012 Работник очистване на влакна текстил
73181013 Работник първична преработка на ликови стъбла
73181014 Работник първична преработка на памук
73181015 Работник развлачване на влакна текстил
73181016 Работник съставяне на смесите при боядисване на влакна текстил
73181017 Работник сортировач
73182018 Работник изработване на гоблени
73191001 Работник преработка на восъчна суровини
73191002 Работник производство на кутии за музикални инструменти
73191003 Работник ръчна изработка на модели вкл. корабомоделист
73191004 Работник ръчна изработка на свещи
73191005 Работник ръчна изработка на хартиени изделия
73191006 Работник ръчна изработка на изделия от камък
73212027 Размножител ксерокс и офсетна печатарска машина
73212028 Репродукционен фотограф за фотоформи
73212029 Ретушьор
73222018 Резач шаблони за отпечатване чрез копринен екран
73222033 Работник корекционна преса
73222034 Работник печатарска машина
73222035 Работник печатарска преса
73222036 Работник техническо редактиране
73222037 Работник изготвяне на шаблони
73222038 Работник щамповане на релефни изображения
73222039 Работник-печатар копринен екран
73222040 Работник-печатар нанасящ по шаблон върху копринен екран
73232008 Работник изработване на релефни изображения
73232009 Работник крайно оформление
73232010 Работник набиране на коли
73232011 Работник обработка върху мраморна хартия
73232012 Работник позлатяване на полетата
74 РАБОТНИЦИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
741 Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения
74121013 Работник набиране на магнитопроводи
74121014 Работник научна апаратура
74121015 Работник обработка на неонови тръби
74121016 Работник обслужване и ремонт на електроапаратура
74121017 Работник приготвяне на детайли и възли за кондензатори
74121018 Работник производство на колектори
74121019 Работник производство на слаботокови предпазители
7413 Работници по инсталиране и ремонт на електрически мрежи
74132015 Работник релейна защита
74132016 Релейчик
74132017 Разкройчик кабели в корабостроенето
742 Работници по инсталиране и ремонт на електронни и телекомуникационни съоръжения
7422 Работници по инсталиране ремонт и поддържане на информационни и комуникационни съоръжения
74222024 Работник монтиране на радиосъоръжения
75 РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ ОБЛЕКЛО ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
751 Работници по производство на храни и сродни на тях
7511 Работници по преработка на месо риба и други подобни хранителни продукти
75111001 Работник консерватор
75111002 Работник солар
75111003 Работник цех за опушване
75111004 Работник кланица
75111005 Работник мариноване
75111006 Работник обезкостяване
75111007 Работник обработка на вътрешности
75111008 Работник одиране на кожи
75111009 Работник очистване на вътрешности
75111010 Работник почистване на месо риба птици
75111011 Работник правене на колбаси
75111012 Работник производство и съхранение на кръвен серум
75111013 Работник формоване на хранителни продукти
75111014 Работник разпоредител на междинни продукти
75111015 Разфасовач
7512 Работници по производство на хлебни сладкарски и тестени изделия
75121013 Работник-валцьор захарни изделия
75121014 Работник какаопреса
75121015 Работник пещ за печене
75121016 Работник преса за еструдиране на юфка
75121017 Работник разливане на захарни изделия
75121018 Работник разрязване на захарни изделия
75121019 Работник ръчно производство на сладкарски изделия
75121020 Работник формоване на шоколад
75121021 Работник сладкарско производство
7513 Работници по производство на млечни продукти
75132004 Работник приемане на мляко
7514 Работници по производство на плодови зеленчукови и други консерви
75141002 Работник дозиране в консервното производство
75141003 Работник консервиране на плодови зеленчукови сокове
75141004 Работник консервиране на плодове зеленчуци
75141005 Работник мариноване на плодове зеленчуци
7516 Работници по преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия
75161005 Работник определяне на смеските на тютюн
75161006 Работник определяне на сортовете
75161007 Работник очистване на тютюн
75161008 Работник почистване на тютюневи листа от жилки и дръжки
75161009 Работник пресоване на пури
75161010 Работник раздробяване на тютюн
75161011 Работник разстилане на тютюн
75161012 Работник рязане на тютюневи листа
75161013 Работник свиване на пури
75161014 Работник сортиране на тютюн
75161015 Работник сушене на тютюн
75161016 Работник събиране на листа от тютюн
75161017 Работник ферментация на тютюн
75161018 Работник формоване на пури
75161019 Работник кондиционер на тютюневи листа
75161020 Работник смесител на тютюн
75161021 Разносвач изсушен тютюн
752 Работници по обработка на дърво мебелисти и сродни на тях
7521 Работници по обработка на дърво
75211006 Работник разстилане на дърва
75211007 Работник изсушаване на дърво
75211008 Работник обработка на дърво
75211009 Работник импрегнатор на дърво
75221017 Работник огъване на дървени плоскости
75221018 Работник повърхностна обработка на дърво
75221019 Работник подготовка на мебелни плочи
75221020 Работник производство на декоративни елементи от дърво
75221021 Работник производство на каруци двуколки
75232006 Разкройвач верижен транспортьор
753 Работници по производство на облекло и сродни на тях
75311012 Работник спомагателни шивашки дейност
75312011 Работник украсяване на кожи
75331009 Работник поправка на чадъри
7535 Работници по обработка на кожи
75351008 Работник опъване на кожи
75351009 Работник осоляване на кожи
75351010 Работник оцветяване на кожи
75351011 Работник почистващ кожи
75361015 Работник преса за подметки и ходила
75361016 Работник боядисване на обувни изделия
75361017 Работник изрязване на капели на обувки
75361018 Работник разтягане на обувки на калъпи
75361019 Работник свързване на горната (лицева) част на обувки
75361020 Работник огъвач на обувки (горна част)
75422004 Работник пробиване на взривни дупки
7543 Работници които окачествяват и изпробват продукти (без храни и напитки)
75441004 Работник дезинсектор
75441005 Работник дератизатор
75441006 Работник дезинфектор
75492007 Рентгенометрист
75492017 Работник радиационен контрол и дезактивация
75492018 Работници по поддръжка и ремонт на железопътните съоръжения в тунел на метрополитен
75492019 Работници по поддръжка и ремонт на инженерните съоръжения в тунел на метрополитен
75492020 Работник по ремонт на въоръжението
81112019 Работник кариера
81112020 Работник валиране
81112021 Работник вентилационни и газови измервания
81112022 Работник зареждане на перфоратори торпеда грудоноси
81112023 Работник крепежни конструкции в мини
81112024 Работник обогатяване на полезни изкопаеми
81112025 Работник отводняване на работните места в кариери
81112026 Работник подготовка на филтърни платна
81112027 Работник поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло
81112028 Работник производство и екстрахиране на диамантов режещ инструмент
81112029 Работник противопожарна и газова профилактика в мини
81112030 Работник руднични железопътни линии и автопътища
81112031 Работник промиване на благородни метали
81112032 Реагентчик
81122017 Работник по поддръжка на системи за обезпрашаване
81142018 Резач - полировач
81142019 Резач промишлени диаманти
81222020 Работник покриване метални повърхности
81312086 Работник производство на индикаторни тръби
81312087 Работник добив на оловен прах
81312088 Работник производство на акумулатори
81312089 Работник приготвящ електролит
81312090 Работник зареждане на акумулатори
81312091 Работник пастировка
81312092 Работник приготвяне на изолационни материали и смеси
81312093 Работник приготвяне на оловни сплави
81312094 Работник производство на асфалтови смеси
81312095 Работник производство на химически токоизточници
81322021 Работник тъмни помещения по проявяване на филми и копиране на снимки
81412017 Работник импрегнация
81521029 Работник низане на жакардови карти
81521030 Работник рязане на жакардови карти
81522019 Работник плетач
81522020 Работник бобинарка и шпулмашина
81522021 Работник винтонарезен стан
81522022 Работник плетачна машина
81522023 Работник тъкачен стан
81522024 Работник тъфтинг-машина за тъкане на килими
81522025 Работник възстановяване на влакна
81522026 Работник ръчно изшиване на дефекти на тъкането (дообработка на тъкани)
81522027 Работник десенатор на тъкани
81522028 Работник предач на влакна и прежда
81601083 Работник маркиране
81601084 Работник нераздробени меса
81601085 Работник пълнене на колбаси
81601086 Работник шунки и деликатеси
81601087 Работник термична обработка
81601088 Работник производство на захар захарни и шоколадови изделия
81601089 Работник производство на мелничарски и нишестени продукти
81601090 Работник производство на безалкохолни напитки сокове и води
81601091 Работник производство на вино и високоалкохолни напитки
81601092 Работник производство на растителни масла и масло продукти от растителен произход
81602049 Регулировчик хранителни уредби и горивни апаратури
81712024 Работник зареждане корообелващ барабан
81722016 Резач
81811042 Работник приготвяне на шамот
81811043 Работник рязане и шлифоване на кварцови тръби и тигли
81891026 Работник производство на фуражи и фуражни добавки
81892025 Работник хидротехнически съоръжения
83432018 Работник шлюз док
83432019 Работник работещ за издигане на руда
83502009 Рулеви
91120001 Работник баня
91120002 Работник тоалетна
91210004 Работник химическо чистене (ръчно)
91290001 Работник чистач на килими
91290002 Работник почистване на плувни басейни
92 РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
921 Работници в селското горското и рибното стопанство
9211 Работници в растениевъдни стопанства
92110004 Работник полевъден
92110005 Работник отглеждащ тръстика
9212 Работници в животновъдни стопанства
92120002 Работник конюшня
92120003 Работник производство на млечни продукти
92120004 Работник бубар
92120005 Работник животновъд
9213 Работници в смесени растенивъдни и животновъдни стопанства
92130001 Работник смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
9214 Работници в градинарството
92140003 Работник гъбарник
92140005 Работник разсадник
92140006 Работник разсадопроизводство (зеленчуци)
92140007 Работник облагородяване на горски култури
92140008 Работник отглеждане на култивирани билки
92140009 Работник производство на мицел
92140010 Работник растителна защита
92140011 Работник отглеждащ рози
92140012 Работник отглеждащ цветя
92140014 Работник овощар
92140015 Работник озеленяване
9215 Работници в горското стопанство
92150001 Работник горско стопанство
92150002 Работник ловно стопанство
92150003 Работник почистване на сечища
9216 Работници в риболова и развъждането на аквакултури
92160002 Работник рибно стопанство
92160003 Работник риболов
93 РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА
931 Работници в добивната промишленост и строителството
9311 Работници в мини и кариери
93110002 Работник мини
93110003 Работник извозване и доставка
93110006 Работник лампистерна
93110007 Работник солодобивен район
93110008 Работник солен стиф
93110009 Работник вадене на вар пясък и други материали
93110010 Работник извличане на пясък от река
93110011 Работник обслужване на драга
93110012 Работник поддържане на съоръжения в солодобива
93110013 Работник обслужващ спомагателни съоръжения (добива и обогатяването на суровини)
93110014 Работник-копач кариери
9312 Работници по строителство и поддържане на пътища язовири и други строителни съоръжения
93120003 Работник строителството
93120004 Работник водни кладенци
93120005 Работник сонди
93120006 Работник поддръжка на пътища
93120007 Работник поддръжка на язовири
93120008 Работник поддръжка
93120009 Работник поддържане на железен път и съоръжения
93120010 Работник проучвателни и земемерни работи
93120011 Работник-копач гробове
93120012 Работник-копач канали и изкопи
93120013 Ринач-копач
9313 Работници по строителство на сгради
932 Работници в преработващата промишленост
93210008 Разопаковач
9329 Работници в преработващата промишленост н.д.
93290007 Работник механично почистване на енергийни съоръжения
93290008 Работник сглобяване на детайли
93290020 Работник консервна фабрика
93290021 Работник производство на вино
93290022 Раздавач инструменти и материали
93290023 Разпределител материали и полуфабрикати
93290024 Редач пещни вагони
93290026 Редач бутилки
93290030 Редач пещи
93290031 Работник изработка на изолационни детайли в електротехниката
93290032 Работник преработка на трансформаторно масло
933 Работници в транспорта и складирането
93330006 Разтоварач вагони
93330009 Работник лента
93330010 Работник товаро-разтоварна дейност
9334 Работници по зареждане на рафтове
93340001 Работник зареждане на рафтове
94120003 Работник кухня
951 Работници извършващи услуги на улицата
9510 Работници извършващи услуги на улицата
95100004 Разпространител на безплатни вестници и брошури
96 РАБОТНИЦИ ПО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ
961 Работници по събиране и сортиране на отпадъци
9611 Работници по събиране на отпадъци
9612 Работници по сортиране на отпадъци
96120002 Работник рециклиране на отпадъци
96210006 Раздавач доставчик (ръчно)
96210007 Разносвач
96210008 Разпределител печата
96220002 Работник сезонен
96290001 Разпоредител кино театър и други
96290003 Работник гардероб
96290005 Работник луна-парк
96290006 Работник панаири
96290007 Работник паркинг
96290008 Работник археологически разкопки
96290009 Работник поддържане на спортни съоръжения
96290010 Работник туристическа маркировка
96290012 Работник по строителна консервация и реставрация на археологически обект