Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
11125096 Стажант-аташе
11126084 Секретар район
11126088 Секретар на кметство
11127004 Секретар Народно събрание
11127060 Специален координатор
11127061 Старши дипломатически служител - 1-ва степен
11127062 Старши дипломатически служител - 2-ра степен
11127063 Съветник в задгранично представителство
11127076 Секретар на съвет по чл. 21 от Закона за администрацията
11127077 Секретар ЦКБППМН
11127083 Секретар община
11127085 Секретар на Столична община
11127106 Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
11146005 Съветник политическа партия
11149027 Секретар организации с нестопанска цел съсловни организации
12136057 Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
13233004 Строителен предприемач
13426013 Старша медицинска сестра
13426014 Старши рентгенов лаборант
13426015 Старши медицински лаборант
13426017 Старша акушерка
13426019 Старши рехабилитатор
13446005 Социален предприемач
14123011 Съдържател ресторант
14316026 Спортен мениджър
2 СПЕЦИАЛИСТИ
21 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
211 Специалисти по физически и химически науки и науки за земята
21146028 Сеизмолог
21146029 Стратиграф
21206006 Статистик
21206007 Статистик икономическа статистика
21206008 Статистик математическа статистика
213 Специалисти по естествени науки
21315035 Специалист по мониторинг на клинични изпитвания
2132 Специалисти в селското горското и рибното стопанство
21325017 Специалист ловно стопанство
2133 Специалисти по опазване на околната среда
21336005 Съветник екология
214 Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)
2142 Строителни инженери
21436004 Специалист възстановяване на околната среда
2149 Специалисти по технически науки н.д.
21496005 Стандартизатор
21496006 Специалист металограф
21536015 Специалист телекомуникации и мрежи за данни
21536016 Специалист маршрутизаторно оборудване
21646002 Специалист пространствено и градско планиране
21656004 Специалист кадастър и регулация
21663010 Специалист дигитални изкуства
21666004 Специалист предпечатна подготовка
223 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина
2230 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина
2263 Специалисти по медицинска екология хигиена и здравословни условия на труд
23107007 Старши преподавател висше училище
23205003 Старши учител практическо обучение
23205007 Старши учител теоретично обучение
23305007 Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23305008 Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23305009 Старши учител спортна подготовка
23306015 Старши учител по религия в прогимназиален етап
23306016 Старши учител по религия в гимназиален етап
23415003 Старши учител начален етап на основното образование (1-4 клас)
23415007 Старши учител чужд език в начален етап на основното образование (1-4 клас)
23416010 Старши учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23425003 Старши учител детска градина
23425007 Старши учител музика в детска градина
23425011 Старши учител, подготвителна група
2351 Специалисти по образователни методи
23525003 Старши учител ресурсен
23525011 Старши учител на деца с умствена изостаналост
23525019 Старши учител на деца с нарушено зрение
23535005 Старши учител чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23545005 Старши учител музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555005 Старши учител изобразително изкуство иили приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555011 Старши учител кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555017 Старши учител танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555023 Старши учител театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23565004 Старши учител информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595017 Старши учител литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595023 Старши учител природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595029 Старши учител селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния
23595035 Старши учител спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595041 Старши учител хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595044 Специалист дистанционно обучение
23596009 Старши възпитател
23596048 Слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
24 СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
24114005 Старши счетоводител
24115017 Старши одитор
24116004 Счетоводител
24116009 Старши помощник одитор
24116013 Синдик
24116015 Старши банков служител финансов контрол
24216014 Специалист сигурност
24216015 Специалист комуникации
24216016 Специалист логистика
24216017 Специалист качество
24216018 Специалист технически контрол
24216019 Специалист игри и тиражи
24216031 Специалист банка финансова платежна институция
2422 Специалисти по администриране на политики
24225038 Старши експерт кметство
24225102 Счетоводител държавен служител
24225103 Секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора
24226007 Сътрудник по управление на европейски проекти и програми
24226017 Старши вътрешен одитор
24226019 Старши одитор по чл. 45 ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24226021 Стажант-одитор
24226029 Старши счетоводител държавен служител
24226035 Социален работник държавен служител
24226046 Старши експерт
24226047 Старши инспектор
24226048 Старши публичен изпълнител
24226049 Съветник министър
24226052 Старши инспектор областно звено
24226054 Служител по сигурността на информацията община район
24226055 Секретар МКБППМН
24226085 Съветник
24226095 Съветник към политическия кабинет на министър-председателя
24227024 Старши одитор Сметна палата
24227026 Стажант-одитор Сметна палата
24227033 Старши юрисконсулт държавен служител
24227065 Служител сигурност на информацията
24227066 Съветник Народно събрание Президент Министерски съвет
24227068 Служител по сигурността на информацията министерство администрация Столична община
24227070 Старши експерт Сметна палата
24227072 Служител по сигурността на информацията Народно събрание Президент Министерски съвет
24227075 Старши финансов инспектор
2423 Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие
24235010 Специалист управление на човешките ресурси
2424 Специалисти по обучение и развитие на персонала
24246002 Специалист обучение и развитие
24246003 Специалист развитие на работната сила
243 Специалисти по продажби маркетинг и връзки с обществеността
2431 Специалисти по реклама и маркетинг
2432 Специалисти по връзки с обществеността
2433 Специалисти по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни технологии)
24336003 Специалист продажби в областта на медицината
24336004 Специалист продажби в областта на техниката (без информационни и комуникационни технологии)
2434 Специалисти по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии
25 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
2511 Системни анализатори
25115010 Системен архитект
25116001 Системен анализатор информационни технологии
2512 Софтуерни разработчици
25126003 Системен проектант
25136010 Специалист мултимедия
25143002 Специалист приложно програмиране
25196003 Специалист координатор информационни технологии
25196004 Специалист планиране информационни технологии
25196005 Специалист тестване софтуер
25196007 Специалист обучение софтуерни приложения
252 Специалисти по бази данни и мрежи
2522 Системни администратори
25226001 Системен администратор
25226009 Специалист компютърни мрежи и системи
2523 Специалисти по компютърни мрежи
2529 Специалисти по бази данни и мрежи н.д.
25296006 Специалист обработка на данни
25296007 Специалист компютърни престъпления
25296008 Специалист сигурност на данни
26117003 Следовател Национална следствена служба
26117016 Стажант-адвокат
26117020 Следовател следствена служба
26117023 Старши юрисконсулт
2612 Съдии
26127002 Съдия Върховен касационен съд
26127003 Съдия Върховен административен съд
26127005 Стажант-съдия
26127006 Съдия
26127007 Съдия по вписванията
26129001 Съдия Конституционен съд
26195012 Съдебен администратор
26195013 Съдебен помощник
26195015 Съдебен съветник
263 Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти
26316003 Специалист иконометрия
2632 Социолози антрополози и сродни на тях
26326010 Социолог
26326011 Социолог криминолог
26326012 Социолог пенолог
26326013 Социолог производствен
26326014 Социолог социална патология
26326015 Социален антрополог
26326016 Специалист по културен туризъм
2635 Специалисти по социална работа и консултиране
26356002 Социален работник в социална услуга
26356003 Социален работник
26356004 Социален работник за работа с деца
26356005 Социален работник в отдел "Социална закрила"
26356006 Социален работник за работа със семейство
26356007 Специалист социални дейности
26356008 Социален работник за работа с лица с девиантно поведение
26356009 Социален работник за работа с лица с увреждания
26356010 Специалист в социална услуга
26356011 Социален работник за работа с лица извършили престъпления
26356012 Специалист социални дейности (община)
26356013 Специалист социални дейности (в социално предприятие)
26356014 Специалист социални дейности (семейно планиране)
26356015 Специалист социално подпомагане и ориентиране (за лица намиращи се в затвора)
26356016 Стажант-специалист социални дейности
26356017 Семеен консултант
26356022 Социален педагог
26364017 Свещеник - ефимерий
26416007 Сценарист
26424007 Стажант-репортер
26424008 Стажант-редактор
26436008 Семасиолог
2651 Склуптори художници и сродни на тях
26518008 Скулптор
26526006 Солист-оркестрант
26533004 Специалист танцово изкуство
26563006 Спортен коментатор
26566007 Спортен коментатор - анализатор
31113010 Специалист геолог
3112 Строителни техници
31123010 Строителен техник проектно-технически отдел
31193042 Специалист поддръжка
31193067 Специалист маркшайдер
31193068 Специалист минно планиране
31213002 Специалист с контролни функции в кариери
31213003 Специалист с контролни функции в мина
31223003 Специалист с контролни функции сглобяване и монтаж
31223004 Специалист с контролни функции преработваща промишленост
31223005 Специалист с контролни функции довършителни дейности
31223007 Специалист с контролни функции автоматична поточна линия
31393002 Старши оператор с контролни функции производство на целулоза
31393009 Специалист координатор по заваряване
31423012 Специалист земеделие
31433003 Специалист лесовъдство
31524013 Сдатъчен капитан
31524014 Старши помощник-капитан
31524015 Старшина кораб
31524016 Старшина шлеп катер
3153 Самолетни пилоти и сродни на тях специалисти
31543009 Специалист НОТАМ
31545012 Специалист координатор използване на въздушното пространство
3252 Специалисти по медицински досиета и здравна информация
32593001 Съветник семейно планиране
33 СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
33123004 Старши банков служител служител финансова платежна институция
33123005 Супервайзор банка финансова платежна институция
33133001 Счетоводител оперативен
33213005 Специалист застрахователна дейност
33233005 Специалист доставки
33313001 Специалист спедиторска дейност
33313006 Спедитор
33321002 Сватбен агент
33393001 Специалист изложби и панаири
33393002 Специалист туроператорска дейност
33393003 Специалист търговия
33393004 Специалист продажби
33393005 Специалист маркетинг и реклама
33393023 Специалист авторски права
33413006 Специалист с контролни функции въвеждане на данни
33413007 Специалист с контролни функции деловодство и архив
33413008 Специалист с контролни функции човешки ресурси
33433004 Секретар съдебен
33433008 Специалист
33433010 Секретар на управителен съвет
33513005 Старши митнически инспектор
33513010 Старши митнически специалист
3352 Служители в държавната администрация извършващи данъчен и финансов контрол
33524008 Специалист Сметна палата
33524009 Старши специалист Сметна палата
33525005 Старши данъчен инспектор
33525006 Старши финансов ревизор
3353 Служители в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряване
33533006 Сътрудник пенсии
33533007 Сътрудник социално подпомагане
33533008 Сътрудник социалноосигурителен иск
33533009 Специалист социално осигуряване
33533011 Социален работник администрация
3354 Служители в държавната администрация издаващи разрешителни и лицензии
33543001 Служител паспортна служба
33543002 Служител разрешителни за строеж
33543003 Служител разрешителни за осъществяване на икономическа дейност
33553006 Старши инспектор полиция
33553007 Старши инспектор противопожарна охрана
33553008 Старши полицейски командир
33553009 Старши разузнавач
33593004 Стажант министерство и друго специализирано бюджетно звено
33593006 Специалист управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
33593007 Специалист организиране нормиране и отчитане на труда
33593009 Специалист държавна администрация
33593010 Специалист кадастрален план
33593022 Старши специалист
33596003 Стажант-аташе дипломатическо представителство
34113001 Съдебен служител
34123001 Стажант-сътрудник социални дейности
34123002 Сътрудник социална работа
34123003 Сътрудник за социална работа с деца
34123004 Сътрудник за социална работа в отдел "Социална закрила"
34123005 Сътрудник за социална работа със семейство
34123006 Сътрудник социални дейности
34123007 Сътрудник социални дейности (лица с аморално поведение)
34123008 Сътрудник социални дейности за работа с лица с увреждания
34123009 Сътрудник социални дейности в социална услуга
34123010 Сътрудник социални дейности (лица извършили престъпления)
34123011 Сътрудник социални дейности (община)
34123012 Сътрудник социални дейности (в социално предприятие)
34123013 Сътрудник социални дейности (семейно планиране)
34123014 Сътрудник социално подпомагане и ориентиране (затвор)
34123015 Сътрудник работа със зависимости
342 Спортисти и работещи в областта на спорта
3422 Спортни треньори инструктори и сродни на тях
34223005 Ски инструктор
34223006 Стартьор
34223008 Служител спортна организация
34226004 Старши треньор
34233007 Ски учител
34236008 Спортен аниматор
34323006 Сценичен дизайнер
34350023 Статист
34353001 Сценичен управител
34353013 Скриптер
34353024 Суфльор
34355002 Сценограф
35123010 Специалист интернет поддръжка
35123011 Специалист поддръжка приложения
35133003 Системен оператор
35133004 Системен контрольор
35213039 Специалист звукови ефекти
35213040 Сенситометрист
35214007 Стажант-музикален редактор
41103011 Сътрудник индустриални отношения
412 Секретари с общи функции
4120 Секретари с общи функции
41202001 Секретар
41202002 Секретар машинописец
41202003 Секретар стенограф
41202004 Секретар стенография и машинопис
41202005 Секретар стилист
41312003 Стенограф
42111012 Служител гише в пощенска станция
42111015 Сараф
42113004 Старши банков служител главен касиер
42115001 Старши банков служител връзка с клиенти
42115002 Старши банков служител обслужване на клиенти
42115003 Старши банков служител касов център
42121004 Събирач жетони
42121005 Събирач облози
42142005 Събирач дарения
42212005 Служител издаване на пътнически билети
42212006 Служител информация за пътувания
42212007 Служител пътническа агенция бюро
42212008 Служител резервации
42212009 Служител гише за регистрация на пътници и багажи
42215004 Специалист туризъм
42223004 Специалист телефон на зрителя
4225 Служители обслужващи запитвания на клиенти
42251001 Служител запитвания
42251002 Служител информация
4311 Служители водещи счетоводни сметки и документи
43113006 Специалист контрол разходи
43113007 Специалист контрол приходи
4312 Служители водещи статистически финансови и застрахователни документи
4313 Служители водещи платежни ведомости
43133003 Специалист труд и работна заплата
43212014 Склададжия
43212015 Снабдител доставчик
43212016 Спедиционен посредник
43212017 Стифадор
43212018 Стоковед
43213024 Специалист контрол на документи
44123007 Сортировач поща
4416 Служители човешки ресурси
44162002 Служител човешки ресурси
44192005 Съдебен документатор
44193001 Служител рекламна агенция
44193002 Служител публикации
51113006 Стюард стюардеса
51202002 Сладкар
513 Сервитьори и бармани
5131 Сервитьори
51312003 Салонен управител
51312004 Сервитьор
51312006 Сомелиер
51523001 Собственик къща за гости
51641007 Съдържател кучкарник
5221 Собственици на малки магазини
52213003 Собственик малък магазин
52213004 Собственик павилион за вестници
5222 Супервайзъри магазини
52223001 Супервайзър магазин
52223002 Специалист с контролни функции търговия
52490005 Служител коли под наем
5321 Санитари
53211002 Санитар
53221003 Социален асистент
53291006 Стерилизатор
54113002 Старши пожарникар
54124002 Старши полицай
54124004 Старши технически сътрудник полиция и служби за сигурност
54124011 Старши граничен контрольор
54124012 Старши командос
54143009 Старши сътрудник охраната
54143010 Сътрудник охрана
54191002 Спасител плаж
54191003 Спасител при бедствия аварии и катастрофи
54191004 Спасител на ски-писта
54192007 Спасител басейн
54193005 Сътрудник-оръжейник
61131005 Семепроизводител
61221007 Съдържател птичарник
61291006 Съдържател резерват за животни
63 СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ РИБОЛОВЦИ И ЛОВЦИ ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
633 Селскостопански работници отглеждащи растения и животни за собствено потребление
6330 Селскостопански работници отглеждащи растения и животни за собствено потребление
71 СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ БЕЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
711 Строители на сгради и сродни на тях
7111 Строители на жилищни сгради
71112001 Строител жилища
71112002 Строител сгради от сглобяеми елементи
71132014 Сортировач камъни
71152010 Строител дървени шлепове
7119 Строители на сгради и сродни на тях н.д.
71192001 Строител релсови пътища
71192002 Строител пътища
71192003 Строител стоманобетонни промишлени комини
71192004 Строител комини
71192005 Строител лодки катери корабни корпуси и други от стъклопласти
71192007 Строител алпинист
71242002 Строителен импрегнатор
71252003 Стъклар
71252004 Стъклар двойно остъкляване
71252005 Стъклар остъкляване на покриви
71252006 Стъклар остъкляване на транспортни средства
7131 Строителни бояджии и сродни на тях
72111016 Смесоприготвител
72111017 Сортировач-опаковчик металургична продукция
72111018 Стомановар
72111019 Сушилчик
72112049 Сърцар метал
72112050 Сърцар-формовчик
72122023 Стъргалчик
72151016 Съединител кабели и метални въжета
72221004 Сапанджия
72231015 Стругар
72313012 Сдатъчен механик
73132014 Стругар скъпоценни метали
73141013 Стругар керамични изделия
73151008 Събирач стъкло
73181026 Смесител на влакна
73212004 Словослагател
73212009 Стереотипер
73212030 Сосретушьор
73222009 Събирач
73222032 Ситопечатар
7411 Строителни електротехници и сродни на тях
74121001 Смазочник
75111016 Сернировач
75111017 Стифьор
75111018 Сулфитьор
75122011 Сиропчия
75161022 Сортировач предварителна сортировка
75161023 Сортировач финна сортировка
75211010 Сортировач дърво
75232007 Стругар дърво
75312013 Сортировач обработени кожи
75351012 Сортировач кожи
75361021 Сарач
75361022 Сортировач обувки
75432011 Специалист качество полуфабрикати и готова продукция
75491021 Сервизен техник
81112033 Солодобивчик
81112034 Сондьор
81312043 Смоловар
81522001 Свилар
81522002 Секционен майстор
81522003 Скробвач
81522004 Сновач
83122001 Сигналист
83122002 Сигналист-маневрист
83122003 Спирач железници
83122004 Стрелочник
83502010 Старши моряк
9123 Стъкломиячи
91230002 Стъкломияч
92110006 Сезонен работник земеделието
92130003 Сезонен работник смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
92140013 Семеберач-семесъбирач
92150005 Сезонен работник горското стопанство
92151004 Секач
92160001 Събирач водорасли
93110004 Сигналист-маневрист мина
93210009 Сортировач-опаковач метален амбалаж
93290025 Сезонен работник промишлено производство
93290034 Сортировач бутилки
96110001 Сметосъбирач
96120001 Събирач отпадъци разделно
96230002 Събирач монети и жетони от автомати
96290011 Сценичен работник