Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
11127066 Трети секретар в задгранично представителство
1113 Традиционни старейшини и селски водачи управници
12217001 Търговски директор
13215021 Технически директор
21316023 Таксономист
21446051 Технолог координатор по заваряване
21496007 Технолог по безразрушителен контрол
21496008 Технолог вибродиагностика
21656006 Топограф
22696003 Терапевт ориентиране на слепи
22696004 Терапевт професионално съветване
24215029 Търговски пълномощник
24346002 Търговски представител: ИКТ
26369014 Теолог
265 Творци и изпълнители
2653 Танцьори и хореографи
26533003 Танцьор
26537001 Танцов художествен ръководител
26545026 ТВ оператор
26546023 Театрален режисьор
26547017 Театрален постановчик
26548022 Театър-майстор
2659 Творци и изпълнители н.д.
3 ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
3111 Техници в областта на химическите и физическите науки
31113001 Техник астрономия
31113002 Техник геология
31113003 Техник проучване на полезни изкопаеми
31113004 Техник геофизика
31113005 Техник метеорология
31113006 Техник океанология
31113007 Техник физика
31113008 Техник хидрогеология
31113009 Техник химия
31123001 Техник водно строителство
31123002 Техник водоснабдяване и канализация
31123003 Техник геодезия фотограметрия и картография
31123004 Техник гражданско строителство (конструктор)
31123005 Техник гражданско строителство (хидравлик)
31123006 Техник земемерство земеустройство
31123007 Техник инвеститорски контрол
31123008 Техник ръководител на група по поддържане на железния път
31123009 Техник строителство и архитектура
31123011 Техник строителство на метрополитен
31123012 Техник транспортно строителство
31123014 Техник поддържане на железния път в подземен тунел на метрополитен
31123015 Техник поддържане на инженерни съоръжения в подземен тунел на метрополитен
31123019 Техник водоснабдяване
31123020 Техник озеленител
31133001 Техник технолог кабелно производство
31133002 Техник асансьорна техника
31133003 Техник експлоатация и ремонт на електрокари
31133004 Техник електрификация на селското стопанство
31133005 Техник електрически машини и апарати
31133006 Техник електрически системи
31133007 Техник електрически централи и мрежи
31133008 Техник електродомакинска техника
31133009 Техник електрообзавеждане на електропревозни средства за градския транспорт
31133010 Техник електрообзавеждане на кораби
31133011 Техник електрообзавеждане на промишлени предприятия
31133012 Техник електротехника на автомобилния транспорт
31133013 Техник електрически подстанции и мрежи в метрополитен
31133014 Техник кабелни линии и осветление в метрополитен
31133015 Техник-механик електромеханични устройства и автоматика в метрополитен
31133016 Техник електроснабдяване на железопътен транспорт
31143001 Техник конструиране и технология на електронни елементи
31143002 Техник електровакуумна техника
31143003 Техник промишлена електроника
31143004 Техник самолетоводещи съоръжения
31143005 Техник ядрена електроника
31143006 Техник автоматизация
31143007 Техник електронна техника
31143008 Техник микропроцесорна техника
31143010 Техник измервателни уреди
31153001 Техник ядрена електротехника
31153002 Техник аеронавтика
31153003 Техник биотехника
31153004 Техник механик
31153005 Техник-механик автомобили и кари
31153006 Техник-механик аеронавтика
31153007 Техник-механик газови турбини
31153008 Техник-механик двигатели
31153009 Техник-механик двигатели с вътрешно горене
31153010 Техник-механик дизелови двигатели
31153011 Техник-механик плаващо техническо средство
31153012 Техник-механик железопътна техника
31153013 Техник-механик инструменти
31153014 Техник-механик корабостроене
31153015 Техник-механик механизация на горското стопанство
31153016 Техник-механик отоплителни хладилни и вентилационни инсталации
31153017 Техник-механик самодвижещи се машини
31153018 Техник-механик самолетна техника
31153019 Техник-механик съобщителни и свързочни съоръжения
31153020 Техник-механик ядрена топлоенергетика
31153021 Техник-механик автоматизация
31153022 Техник-механик автоматизация на производството
31153023 Техник-механик апретурно багрилно и плетачно производство
31153024 Техник-механик други отрасли на леката промишленост
31153025 Техник-механик железопътен транспорт
31153026 Техник-механик кожено-галантерийно производство
31153027 Техник-механик мебелно производство
31153028 Техник-механик обувно производство
31153029 Техник-механик предачно производство
31153030 Техник-механик тъкачно производство
31153031 Техник-механик химическа промишленост
31153032 Техник-механик хранително-вкусова промишленост
31153033 Техник-механик шивашко производство
31153034 Техник-механик експлоатация и ремонт на самолети
31153035 Техник-механик експлоатация на вътрешнозаводски железопътен транспорт
31153036 Техник-механик експлоатация на пристанища и флота
31153037 Техник-механик измервателна техника
31153038 Техник-механик кинотехника
31153039 Техник-механик климатична вентилационна и хладилна техника
31153040 Техник-механик лозарска техника
31153041 Техник-механик механична технология на дървесината
31153042 Техник-механик дискретни производства
31153043 Техник-механик очистване на въздуха
31153044 Техник-механик очна оптика
31153045 Техник-механик експлоатация на автомобилния транспорт
31153046 Техник-механик термични и водноенергетични машини
31153047 Техник-механик технолог (студена обработка)
31153048 Техник-механик технолог (топла обработка)
31153049 Техник-механик технолог (уредостроене)
31153050 Техник-механик хидро- и пневмотехника
31153051 Техник-механик централизирано топлоснабдяване
31153052 Техник-механик ревизор на вагони
31153053 Техник-механик роботостроене
31153054 Техник-механик монтаж на промишлени съоръжения и машини
31153055 Техник механизация на селското стопанство
31163001 Технолог биотехнологичен синтез
31163002 Технолог технология на полимерните медицински изделия
31163003 Технолог технология на порцеланово и фаянсово производство
31163004 Технолог апретура багрене и печатане
31163005 Технолог кожарско и кожухарско производство
31163006 Технолог нефт
31163007 Технолог нефтохимичен синтез
31163008 Технолог особено чисти вещества
31163009 Технолог оценител
31163010 Технолог преработване на нефт и газ
31163011 Технолог продукти от природен газ и тяхното разпространение
31163012 Технолог производство на минерални торове киселини основи и соли
31163013 Технолог силикатни технологии
31163014 Технолог технология на каучука
31163015 Технолог технология на опазване и почистване на водите и въздуха
31163016 Технолог технология на пластмасите
31163017 Технолог технология на свързващите вещества
31163018 Технолог технология на строителна керамика и огнеупорни материали
31163019 Технолог технология на стъкларско производство
31163020 Технолог технология на филмообразуващи полимерни вещества и лепила
31163021 Технолог фин органичен синтез
31163022 Технолог химик
31163023 Технолог химични влакна
31163024 Технолог химични процеси
31163025 Технолог целулоза хартия и картон
31163026 Технолог технология на полимерите
31163027 Технолог химик по консервация и реставрация на културни ценности
31173001 Техник експлоатация на нефтени и газови находища
31173002 Техник механизация на добива и обработка на скални материали
31173003 Техник дълбоко нефтено сондиране
31173004 Техник киселинност на нефтено и газово находище
31173005 Техник-металург
31173006 Техник-металург (добиване на цветни метали)
31173007 Техник-металург (добиване на черни метали)
31173008 Техник-металург (заваряване на металите)
31173009 Техник-металург (извличане)
31173010 Техник-металург (леярство)
31173011 Техник-металург (металургия на цветни метали)
31173012 Техник-металург (металургия на черни метали)
31173013 Техник-металург (обработване на цветни метали)
31173014 Техник-металург (обработване на черни метали)
31173015 Техник-металург (радиоактивни минерали)
31173016 Техник-металург (термична обработка на металите)
31173017 Техник-металург (физик)
31173018 Техник-металург (обработка на металите чрез пластична деформация)
31173019 Техник-металург (технология на машиностроенето - топла обработка)
31173020 Техник минен
31173021 Техник минен (въглища)
31173022 Техник минен (диаманти и благородни метали)
31173023 Техник минен (нефт и природен газ)
31173024 Техник минен (руди)
31173025 Техник минна геология
31173026 Техник минна електромеханика
31173027 Техник проучване и сондажна електромеханика
31173028 Техник проучвателно ядково сондиране
31173029 Техник циментация (нефтено и газово находище)
31173030 Технолог обогатяване полезни изкопаеми
31173031 Технолог добиване полезни изкопаеми
31193003 Техник дърворезбарство
31193004 Техник количествени измервания
31193005 Техник мебелно производство
31193006 Техник медицинска техника
31193007 Техник робот
31193008 Техник подвижна пощенска станция
31193009 Техник продукция
31193010 Техник производствени резултати
31193011 Техник производствени структури
31193012 Техник производство на музикални инструменти
31193013 Техник реставрация на стари мебели и дограма
31193014 Техник системи (с изключение на компютри)
31193015 Техник складово обзавеждане
31193016 Техник тапицерство и декораторство
31193017 Техник технолог на алкохолни и безалкохолни напитки
31193018 Техник технолог на захар и захарни изделия
31193019 Техник технолог на месо и месни продукти
31193020 Техник технолог на мляко и млечни изделия
31193021 Техник технолог на растителни масла и сапуни
31193022 Техник технолог на хляб и хлебни изделия
31193023 Техник технолог зърносъхранение зърнопреработване и фуражи
31193024 Технолог облекло
31193025 Технолог кожено-галантерийно производство
31193026 Технолог манипулация тютюна
31193027 Технолог моделиране и конструиране на облекло
31193028 Технолог моделиране и конструиране на обувни изделия
31193029 Технолог моделиране и конструиране технология на кожено и кожухарско облекло
31193030 Технолог обувно производство
31193031 Технолог производство тютюневите изделия
31193032 Технолог професионално обучение
31193033 Технолог тютюневи хармани
31193034 Технолог художествено оформяне на текстилни площни изделия
31193035 Технолог в железопътен транспорт
31193036 Техник качествени измервания
31193037 Техник маркшайдер
31193039 Технолог производство на плодови и зеленчукови консерви
31193041 Технолог електролиза
31193043 Технолог екарисаж
31193044 Технолог
31193045 Технолог производство на електротехнически изделия
31193055 Техник дефектоскопист по контрол без разрушаване
31193056 Техник (оператор) вибродиагностика
31193066 Техник криминалист
31193070 Техник боядисване на самолети
31233001 Технически ръководител строителство
31233003 Технически ръководител водоснабдяване и канализация
31233006 Техник поддръжка на сгради и машини
313 Техници по контрол на производствени процеси
3139 Техници по контрол на производствени процеси н.д.
31413001 Техник биология
31413002 Техник биофизика
31413003 Техник биохимия
31413004 Техник ботаника
31413005 Техник генетика
31413006 Техник екология
31413007 Техник зоология
31413008 Техник серология
31423001 Техник агрономия
31423002 Техник агрохимия и растителна защита
31423003 Техник градинарство
31423004 Техник изследване на посевите
31423005 Техник напояване
31423006 Техник овощарство
31423007 Техник почвознание
31423008 Техник технически култури
31423009 Техник аграрни култури
31423010 Техник земеделие
3143 Техници в горското стопанство
31433001 Техник горско стопанство
31433002 Техник лесничейство
31513003 Трети механик кораб
31514013 Технолог търговска експлоатация на корабите
31524009 Трети помощник-капитан
3155 Техници по сигурността на въздушния трафик
31553004 Техник сигурност на въздушния транспорт
32543001 Техник оптик
3322 Търговски представители
33222007 Търговски сътрудник
33223001 Търговски агент
33223002 Търговски помощник
33223003 Търговски представител
33223004 Търговски пътник
3323 Търговски представители по закупуване на стоки
3324 Търговски посредници
33242004 Търговски посредник
3333 Трудови посредници
33333003 Трудов посредник
33343004 Търговец недвижими имоти
33393022 Технолог приемане на поръчки
33593024 Технически сътрудник към политическия кабинет на заместник министър-председател
33593025 Технически сътрудник към политическия кабинет на министър-председателя
33596005 Трети секретар дипломатическо представителство
34226002 Треньор
3433 Технически персонал в галерии музеи и библиотеки
34350025 Татуист
35 ТЕХНИЦИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
351 Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители
35113003 Техник компютърни системи
3512 Техници по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии
35123001 Техник компютърно програмиране
35123002 Техник поддръжка на компютри
3513 Техници на компютърни мрежи и системи
35133001 Техник поддръжка на компютърни мрежи
35143002 Техник уеб сайт
352 Техници по радио- телевизионна и далекосъобщителна техника
3521 Техници по радио- телевизионна и аудио-визуална техника
35213008 Технически изпълнител кино
35213028 Техник операторска техника
35213029 Техник снимачна техника
35213030 Техник звукови ефекти
35213031 Техник звук-студио
35213032 Техник звук-тест
35213033 Техник копирна и проявителна техника във филмова лаборатория
35213034 Техник цветни анализатори във филмова лаборатория
35213035 Тоноператор
35213036 Тонтехник
35215005 Тонрежисьор
3522 Техници по далекосъобщителна техника
35223001 Техник нискочестотна техника
35223002 Техник полупроводникова техника
35223003 Техник радиотехника и телевизионна техника
35223004 Техник релейна защита и автоматика
35223005 Техник спътникова техника
35223006 Техник съобщителна техника
35223007 Техник телекомуникации
35223008 Техник радиовръзки в метрополитен
35223009 Техник-механик АРС на подвижния състав на метрополитен
41102005 Технически сътрудник
41102006 Технически изпълнител
41102007 Технически организатор
41202006 Технически секретар
4223 Телефонисти
42232002 Телефонист
43212019 Талиман
43212020 Тарифьор
51641008 Треньор състезателни коне
53291008 Трудотерапевт
54123003 Технически сътрудник полиция и служби за сигурност
61111010 Тютюнопроизводител
62101014 Товарач трупи и друг дървен материал
62231003 Тралмайстор
71132015 Трошач камъни (чрез взривяване)
71212002 Тенекеджия довършителни работи в строителството
71311007 Тапетаджия
72112051 Темперовчик отливки
72112052 Термист
72112053 Топилчик
72122024 Трасировчик
7213 Тенекеджии
72131002 Тенекеджия
72131003 Тенекеджия самолетостроене
72131004 Тенекеджия медни листа
72131005 Тенекеджия орнаменти
72131006 Тенекеджия корабен
72131007 Тенекеджия мебелист
72151017 Тръбар корабен
72241007 Точилар
72313013 Тахографик и термографик
73122019 Тонрегулатор музикални инструменти
73151009 Темперист закалител на стъкло
73151010 Топитьор
7321 Техници в предпечатната подготовка
73222010 Технически ревизор одобряващ за печат
73222011 Типографер (книгопечатар оформител)
74222021 Техник хардуер
74222022 Телеграфен техник обслужване и ремонт
74222023 Телефонен техник обслужване и ремонт
75111019 Транжор
7534 Тапицери и сродни на тях
75341005 Тапицер
75361023 Тефлонизатор
81112035 Табелчик минодобива
81112036 Торкретист
81212009 Травилчик
81522005 Тъкач
83412003 Тракторист
9333 Товаро-разтоварачи
93330007 Товарач
93330008 Товарач плавателни съдове
96290002 Теляк