Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията