Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
24227099 Юрисконсулт държавен служител
26 ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
261 Юристи
26117021 Юрисконсулт
2619 Юристи н.д.