Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
0 ПРОФЕСИИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
01 ДЛЪЖНОСТИ ЗАЕМАНИ ОТ ОФИЦЕРИ
011 Длъжности заемани от офицери
0110 Длъжности заемани от офицери
01106001 Военнослужещ офицер
02 ДЛЪЖНОСТИ ЗАЕМАНИ ОТ СЕРЖАНТИ
021 Длъжности заемани от сержанти
0210 Длъжности заемани от сержанти
02103001 Военнослужещ сержант
03 ДЛЪЖНОСТИ ЗАЕМАНИ ОТ ВОЙНИЦИ
031 Длъжности заемани от войници
0310 Длъжности заемани от войници
03101001 Военнослужещ войник
1 РЪКОВОДИТЕЛИ
11 ЗАКОНОДАТЕЛИ ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
111 Законодатели и висши представители
1111 Законодатели
11113024 Кметски наместник община
11114017 Заместник-кмет община
11114023 Заместник-кмет район
11116015 Говорител на Министър-председателя
11117013 Заместник-министър
11117014 Началник на политически кабинет министър
11117025 Главен прокурор
11117026 Заместник-главен прокурор
11117027 Директор Национална следствена служба
11117028 Заместник-директор Национална следствена служба
11117030 Председател Върховен касационен съд
11117031 Председател Върховен административен съд
11117032 Председател Апелативен съд
11117033 Председател окръжен съд
11117034 Председател районен съд
11117035 Председател на отделение Върховен касационен съд
11117036 Председател отделение Върховен административен съд
11117037 Председател градски съд
11117038 Заместник-председател Върховен касационен съд
11117039 Заместник-председател Върховен административен съд
11117040 Заместник-председател апелативен съд
11117041 Заместник-председател градски съд
11117042 Заместник-председател окръжен съд
11117043 Заместник-председател районен съд
11117044 Началник на кабинета на заместник министър-председател
11117045 Началник на кабинета на министър-председателя
11117046 Апелативен прокурор Военно-апелативен прокурор
11117047 Окръжен прокурор Военно-окръжен прокурор
11117048 Градски прокурор
11117049 Районен прокурор
11117050 Завеждащ окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура
11117051 Заместник-окръжен прокурор Заместник военно-окръжен прокурор Заместник-градски прокурор
11119001 Президент на Република България
11119002 Вицепрезидент на Република България
11119003 Председател на Народно събрание
11119004 Заместник-председател на Народно събрание
11119005 Председател на комисия Народно събрание
11119006 Заместник-председател на комисия Народно събрание
11119007 Народен представител
11119008 Омбудсман
11119009 Заместник-омбудсман
11119010 Министър-председател
11119011 Заместник-министър-председател
11119012 Министър
11119016 Кмет община
11119018 Кмет кметство
11119019 Председател общински съвет
11119020 Заместник-председател общински съвет
11119021 Общински съветник
11119022 Кмет район
11119029 Председател на Конституционен съд
1112 Висши представители на държавни органи
11125079 Главен комисар пожарна безопасност и спасяване
11125094 Главен старши и правителствен процесуален агент
11125095 Говорител на МВнР
11125096 Стажант-аташе
11125099 Подуправител Национална здравно-осигурителна каса
11125100 Заместник-председател Селскостопанска академия
11125101 Председател Селскостопанска академия
11126025 Началник митническо бюро
11126080 Генерален комисар МВР
11126081 Директор на дирекция полиция
11126084 Секретар район
11126086 Началник общинска служба по земеделие
11126087 Заместник-началник общинска служба по земеделие
11126088 Секретар на кметство
11126090 Главен ревизор по безопасността на транспорта
11126091 Заместник - главен ревизор по безопасността на транспорта
11127001 Главен секретар администрация на Президента
11127002 Главен секретар администрация на Народно събрание
11127003 Директор дирекция администрация на Народно събрание
11127004 Секретар Народно събрание
11127005 Държавен съветник Народно събрание Президентство
11127006 Началник протокол Народно събрание Президентство
11127007 Ръководител пресслужба Народно събрание Президентство
11127008 Главен държавен здравен инспектор
11127009 Областен управител
11127010 Заместник-областен управител
11127013 Председател Национален статистически институт
11127014 Заместник-председател Национален статистически институт
11127020 Заместник-председател държавна комисия
11127023 Изпълнителен директор агенция
11127024 Заместник-изпълнителен директор агенция
11127026 Главен секретар администрация
11127027 Главен секретар Сметна палата
11127028 Директор териториална дирекция агенция
11127029 Държавен съкровищник Министерство на финансите
11127030 Заместник-главен инспектор Министерство на отбраната
11127031 Директор регионална митническа дирекция
11127032 Заместник-директор регионална митническа дирекция
11127033 Началник митница
11127034 Заместник-началник митница
11127035 Директор териториално статистическо бюро
11127036 Началник регионално управление на образованието
11127037 Началник регионална дирекция
11127038 Посланик
11127039 Временно управляващ посолство
11127040 Генерален консул
11127041 Консул
11127042 Аташе
11127043 Главен директор главна дирекция в администрация
11127044 Ръководител звено правителствени агенти
11127045 Главен финансов директор Българска народна банка
11127046 Началник кабинет
11127047 Началник кабинет председател на Сметна палата
11127048 Директор териториално поделение НОИ
11127049 Парламентарен секретар
11127050 Заместник-директор териториална дирекция
11127051 Заместник главен директор главна дирекция в администрация
11127052 Директор териториално поделение
11127053 Постоянен секретар
11127054 Политически директор
11127055 Ръководител на задгранично представителство по чл. 23 ал. 1 от ЗДС
11127056 Ръководител на задгранично представителство по чл. 23 ал. 1 и 2 от ЗДС
11127057 Пълномощен министър
11127058 Посланик за специални поръчения
11127059 Висш дипломатически служител
11127060 Специален координатор
11127061 Старши дипломатически служител - 1-ва степен
11127062 Старши дипломатически служител - 2-ра степен
11127063 Съветник в задгранично представителство
11127064 Първи секретар в задгранично представителство
11127065 Втори секретар в задгранично представителство
11127066 Трети секретар в задгранично представителство
11127067 Дипломатически служител - 1-ва степен
11127068 Дипломатически служител - 2-ра степен
11127069 Дипломатически служител - 3-та степен
11127070 Дипломатически служител - 4-та степен
11127071 Аташе в задгранично представителство
11127072 Генерален директор администрация
11127073 Председател постоянна комисия по области на висшето образование НАОА
11127074 Председател постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол НАОА
11127075 Член на Акредитационен съвет НАОА
11127076 Секретар на съвет по чл. 21 от Закона за администрацията
11127077 Секретар ЦКБППМН
11127078 Началник митнически пункт
11127083 Секретар община
11127085 Секретар на Столична община
11127089 Главен директор главна дирекция в Столична община
11127092 Председател държавна агенция
11127093 Заместник-председател държавна агенция
11127097 Директор Районна здравноосигурителна каса
11127098 Заместник-директор Районна здравноосигурителна каса
11127102 Главен секретар администрация на МС
11127104 Главен архитект Столична община
11127105 Ръководител на Главния инспекторат
11127106 Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
11127107 Началник на регионална дирекция за национален строителен контрол
11127108 Директор на Националния инспекторат по образованието
11129011 Управител Национален осигурителен институт
11129012 Подуправител Национален осигурителен институт
11129015 Управител Българска народна банка
11129016 Подуправител Българска народна банка
11129017 Председател Сметна палата
11129018 Управител Национална здравно-осигурителна каса
11129019 Председател държавна комисия
11129021 Председател на Икономически и социален съвет
11129022 Председател Надзорен съвет на агенция
11129082 Председател комисия
11129103 Заместник-председател Сметна палата
1113 Традиционни старейшини и селски водачи управници
1114 Висши представители на организации с нестопанска цел
11144037 Игумен на ставропигиален манастир
11145038 Изпълнителен секретар организация на работниците и служителите
11145039 Началник кабинет организация на работниците и служителите
11145040 Парламентарен секретар организация на работниците и служителите
11145042 Ръководител на Пресцентър организация на работниците и служителите
11145043 Федерален секретар браншова организация на работниците и служителите
11146003 Ръководител местна организация политическа партия
11146004 Ръководител контролен орган на партия
11146005 Съветник политическа партия
11146006 Главен експерт политическа партия
11146007 Експерт политическа партия
11146015 Главен секретар организация
11146044 Главен секретар на СВ. Синод
11147022 Изпълнителен директор организации с нестопанска цел съсловни организации
11147023 Директор организации с нестопанска цел съсловни организации
11147035 Председател обществена организация
11147036 Заместник-председател обществена организация
11149001 Президент политическа партия
11149002 Председател политическа партия
11149008 Председател организация на работодатели
11149009 Ръководител контролен орган на организация на работодателите
11149010 Председател организация на работниците и служителите
11149011 Президент организация на работниците и служителите
11149012 Ръководител контролен орган на организация на работниците и служителите
11149013 Заместник-председател организация на работодатели
11149014 Вицепрезидент организация на работодатели
11149016 Председател браншови и регионални организации
11149017 Заместник-председател организация на работниците и служителите
11149018 Вицепрезидент организация на работниците и служителите
11149019 Изпълнителен директор оранизация на работниците и служителите
11149020 Главен директор организация на работниците и служителите
11149021 Директор организация на работниците и служителите
11149024 Председател организации с нестопанска цел съсловни организации
11149025 Заместник-председател организации с нестопанска цел съсловни организации
11149026 Генерален секретар организации с нестопанска цел съсловни организации
11149027 Секретар организации с нестопанска цел съсловни организации
11149028 Ръководител контролен орган на организации с нестопанска цел съсловни организации
11149029 Висш служител на друго регистрирано вероизповедание
11149030 Патриарх на Българската православна църква
11149031 Митрополит
11149032 Главен мюфтия
11149033 Епископ на Католическата църква в България
11149034 Председател на Български олимпийски комитет
112 Управляващи и изпълнителни директори
1120 Управляващи и изпълнителни директори
11206003 Изпълнителен директор директор лечебно заведение за болнична помощ
11206004 Ръководител кооперативно предприятие
11206005 Директор организация
11206006 Директор предприятие
11206007 Директор вестник
11206008 Директор радио
11206009 Директор телевизия
11206013 Заместник-директор организация
11206014 Заместник-директор предприятие
11206040 Ръководител отдел в транспорта и въздушното обслужване
11206048 Директор
11206049 Ректор на Духовната семинария
11207001 Генерален директор
11207002 Изпълнителен директор
11207010 Директор банка
11207011 Заместник-директор банка
11207012 Заместник-генерален директор
11207015 Заместник-ръководител кооперативно предприятие
11207016 Заместник-председател управителен съвет съвет на директорите търговско дружество
11207017 Заместник-изпълнителен директор
11207018 Председател управителен съвет (съвет на директорите) на търговско дружество
11207019 Председател Надзорен съвет в търговско дружество
11207020 Член съвет на директорите
11207021 Член управителен съвет
11207022 Прокурист (търговски управител)
11207023 Управител
11207024 Управител застрахователно дружество
11207025 Член Надзорен съвет в търговско дружество
11207026 Главно надзорно лице
11207027 Заместник-управител
11207038 Помощник-ректор висше училище
11207041 Ръководител директор регионално поделение обслужване на въздушно движение
11207042 Заместник ръководител директор регионално поделение обслужване на въздушно движение
11207043 Ръководител директор обособено звено транспорт
11207044 Директор обособено звено аеронавигационното в обслужване
11207045 Регионален мениджър
11207046 Управител клон на търговско дружество
11207047 Ръководител във фармацевтичната компания фармацевт
11207050 Директор регионално поделение
11207051 Програмен директор
11207052 Главен архитект община район
11207053 Член на Висшия съдебен съвет
11209028 Заместник-председател управителен съвет Централен кооперативен съюз
11209029 Заместник-председател кооперативен съюз
11209030 Заместник-председател кооперация
11209031 Председател контролен съвет на кооперативен съюз
11209032 Председател контролен съвет на Централен кооперативен съюз
11209033 Председател кооперативен съюз
11209034 Председател кооперация
11209035 Председател на управителен съвет на Централен кооперативен съюз
11209036 Ректор висше училище
11209037 Заместник-ректор висше училище
11209039 Генерален директор на Българска телеграфна агенция
12 АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
121 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности
1211 Ръководители на финансови дейности
12116003 Управител финансови дейности
12116004 Управител счетоводни услуги
12116005 Ръководител финансов отдел
12116006 Ръководител финансов сектор
12116007 Ръководител счетоводен отдел
12116008 Директор за връзки с инвеститорите
12116009 Корпоративен секретар
12117001 Финансов директор
12117002 Финансов мениджър
1212 Ръководители по управление на човешките ресурси
12126001 Управител човешки ресурси
12126002 Директор Мениджър човешки ресурси
12126003 Ръководител отдел човешки ресурси
12126004 Ръководител сектор човешки ресурси
12126005 Ръководител организация и ефективност на труда
12126006 Ръководител набиране на персонал
12126007 Ръководител здравословни и безопасни условия на труд
1213 Ръководители по политики и стратегическо планиране
12135046 Ръководител проект
12135047 Ръководител технически надзор
12135048 Директор дирекция администрация на МС
12135049 Началник отдел администрация на МС
12135050 Началник сектор администрация на МС
12136012 Директор дирекция община
12136016 Мениджър корпоративно планиране
12136022 Началник отдел администрация
12136024 Началник отдел община район
12136026 Началник отдел кметство
12136027 Началник сектор администрация Народното събрание
12136028 Началник сектор администрация на Президента
12136029 Началник сектор администрация
12136030 Началник сектор Сметна палата
12136034 Началник сектор община район
12136035 Началник сектор Столична община
12136051 Главен инженер предприятие
12136055 Ръководител на звено в митнически пункт
12136056 Регионален инспектор
12136057 Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
12137001 Главен юрист Българска народна банка
12137002 Главен касиер Българска народна банка
12137003 Главен счетоводител Българска народна банка
12137007 Директор дирекция администрация на Президента
12137008 Директор дирекция администрация
12137009 Директор дирекция Сметна палата
12137010 Директор областна администрация
12137011 Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията
12137013 Директор на дирекция в Столична община
12137014 Директор дирекция политики и стратегическо планиране
12137015 Икономически директор
12137017 Заместник-директор на дирекция администрация
12137018 Председател на медицинска комисия лекар НОИ
12137019 Началник отдел Народно събрание
12137020 Началник отдел администрация на Президента
12137021 Началник отдел Сметна палата
12137023 Началник отдел областна администрация
12137025 Началник отдел Столична община
12137031 Началник сектор областна администрация
12137032 Началник сектор териториално поделение
12137033 Началник сектор териториално звено
12137036 Ръководител инспекторат администрация
12137037 Началник управление Българска народна банка
12137038 Главен одитор Българска народна банка
12137039 Ръководител вътрешен одит
12137040 Ръководител вътрешен одит Сметна палата
12137041 Ръководител сектор експертиза на работоспособността лекар
12137042 Ръководител инспекторат Столична община
12137043 Ръководител отдел по икономически анализи и прогнози
12137044 Ръководител стратегическо планиране
12137045 Ръководител филиал териториално поделение на НОИ
12137052 Инспектор в инспектората към министъра на правосъдието
12137053 Разследващ митнически инспектор
12137054 Член на Медицинска комисия лекар НОИ
12137058 Ръководител на специализирано звено за разследване
12139004 Член Надзорен съвет на агенция
12139005 Член Сметна палата
12139006 Член държавна комисия
1219 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности н.д.
12193008 Ръководител отдел в битовото обслужване
12193009 Ръководител отдел в чистотата
12195004 Мениджър инфраструктура и логистика в предприятие
12195005 Ръководител направление
12195006 Фасилити мениджър
12195012 Ръководител група
12195013 Ръководител клиентски център
12195014 Главен директор банка
12195015 Директор дирекция банка
12195016 Началник управление банка
12195017 Ръководител регионално звено
12195018 Ръководител Директор Началник управление
12196002 Управител бизнес услуги
12196003 Управител чистота
12196007 Ръководител отдел в бизнес услугите
12196010 Ръководител началник административен отдел
12196011 Ръководител звено
12196019 Ръководител Началник сектор
12196020 Ръководител Началник служба
12196021 Ръководител Началник Мениджър отдел
12196022 Директор дирекция
12197001 Директор дирекция административни дейности
12197023 Ръководител интегрирана система за управление
12197024 Началник административна служба
122 Ръководители по продажби маркетинг и развойна дейност
1221 Ръководители по продажби и маркетинг
12216002 Управител продажби и маркетинг
12216003 Мениджър покупки продажби
12216004 Маркетинг мениджър Директор маркетинг
12216005 Мениджър проучване на пазари
12216006 Ръководител външнотърговска кантора
12216007 Ръководител отдел по маркетинг
12216008 Ръководител отдел по продажбите
12216009 Мениджър на търговската марка Бранд мениджър
12217001 Търговски директор
1222 Ръководители реклама и връзки с обществеността
12226001 Ръководител звено връзки с обществеността
12226002 Ръководител звено реклама
12226003 Мениджър връзки с обществеността
12226004 Мениджър реклама
12226005 Управител реклама и връзки с обществеността
1223 Ръководители на научноизследователска и развойна дейност
12233012 Завеждащ научна лаборатория
12237001 Председател Българска академия на науките
12237002 Заместник-председател Българска академия на науките
12237003 Директор институт
12237004 Заместник-директор институт
12237005 Главен научен секретар
12237006 Ръководител звено изследване и развитие
12237007 Ръководител научна програма
12237008 Ръководител научен програмен колектив
12237009 Ръководител научна секция
12237010 Главен конструктор
12237011 Началник отдел технически и качествен контрол
13 РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
131 Ръководители в селското горското и рибното стопанство
1311 Ръководители в селското и горското стопанство
13113001 Ръководител участък горско стопанство (лесничейство)
13113002 Ръководител участък земеделие
13115007 Ръководител ловно стопанство
13116003 Ръководител горско стопанство
13116004 Ръководител земеделие
13116005 Ръководител животновъдство
13116006 Главен лесничей
1312 Ръководители в риболова и аквакултурите
13123001 Ръководител участък риболов
13126002 Ръководител риболов
13126003 Ръководител рибовъдство
132 Ръководители в преработващата и добивната промишленост строителството и дистрибуцията
1321 Ръководители в преработващата промишленост
13213001 Управител преработваща промишленост
13215004 Началник цех
13215018 Ръководител лаборатория в предприятие
13215019 Главен корабостроител
13215020 Директор производство
13215021 Технически директор
13215022 Ръководител пречиствателна станция
13215023 Главен метролог
13215024 Ръководител група преработваща промишленост
13215025 Ръководител инсталация
13215026 Ръководител резервоарен парк
13216006 Заместник-ръководител обособено производство
13216007 Ръководител отдел в промишлеността
13216008 Ръководител обособено производство
13216009 Ръководител сектор звено в промишлеността
13216027 Директор дирекция преработваща промишленост
13216028 Ръководител инфраструктура и поддръжка
13216030 Квалифицирано лице фармацевтично производство
13217002 Мениджър производство
13217003 Главен инженер преработваща промишленост
13217005 Началник производство
13217010 Ръководител производствено поделение
13217011 Ръководител структурно звено ядрен енергиен блок
13217012 Ръководител структурно звено ядрена електроцентрала
13217013 Главен технолог ядрен енергиен блок
13217014 Главен технолог ядрена централа
13217015 Главен технолог преработваща промишленост
13217016 Главен енергетик
13217017 Главен механик
13217029 Ръководител производство лекарствени продукти
1322 Ръководители в добивната промишленост
13223001 Управител добивна промишленост
13223007 Ръководител подземен обект
13226005 Ръководител група добивна промишленост
13226006 Ръководител участък добивна промишленост
13227002 Началник рудник
13227003 Началник обогатителна фабрика
13227004 Главен инженер добивна промишленост
13227008 Ръководител минноспасителна служба
13227009 Директор обогатителен комплекс
13227010 Директор рудодобивен комплекс
1323 Ръководители в строителството
13233004 Строителен предприемач
13235001 Управител проектиране
13235002 Управител строителство
13236003 Главен инженер строителство
13236005 Инженер строителен надзор
13236007 Началник строеж
13236008 Ръководител отдел в строителството
13236011 Мениджър инвестиционни проекти
13237006 Началник строителен обект
13237009 Ръководител отдел в проектирането
13237010 Ръководител група в строителството
1324 Ръководители снабдяване дистрибуция и сродни на тях
13243001 Мениджър логистика
13243003 Управител складово стопанство
13243004 Управител транспорт
13243010 Началник участък свръзки и ел. съоръжения
13243011 Началник участък осигурителни инсталации
13243012 Началник тягова подстанция в железопътен транспорт
13243013 Началник подрайон по контактна железопътна мрежа
13243014 Началник участък по поддържане на железния път и съоръженията
13243015 Началник автогара
13243016 Началник експлоатационно звено в транспорта
13243017 Началник превозна служба
13243020 Началник вагонно-ревизорски участък
13243021 Ръководител отдел в транспорта
13243027 Ръководител смяна транспортно експлоатационно звено
13243028 Ръководител смяна ремонтно звено в транспорта
13245002 Директор закупуване
13245018 Началник железопътна гара
13245019 Началник метростанция
13245022 Заместник-началник железопътна гара
13245024 Ръководител отдел в складовото стопанство
13245025 Ръководител група транспорт
13245026 Ръководител транспорт
13245033 Летец-пилот директор на дирекция
13245034 Ръководител автосервиз
13245035 Началник пристанищен район
13246023 Ръководител отдел в транспорта (нефто- и газопроводи)
13246029 Ръководител отдел доставки
13246030 Ръководител отдел дистрибуция
13246031 Ръководител отдел складиране
13246032 Ръководител автобаза
13246036 Главен пилот директор дирекция
13246037 Ръководител на район
13247005 Началник аерогара
13247006 Началник летище
13247007 Началник морска гара
13247008 Началник речна гара
13247009 Началник на ремонтно звено транспорт
13247038 Главен авиоинженер директор дирекция
13247039 Ръководител на организация за техническо обслужване авиация
13247040 Ръководител на организация за поддържане на непрекъсната летателна годност
133 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии
1330 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии
13303003 Началник пощенска станция
13303004 Ръководител комуникационни технологии
13303013 Управител пощи
13305015 Ръководител радио телевизионни станции
13305016 Ръководител сектор студиен комплекс - радио и телевизия
13305017 Главен редактор радио телевизия
13305018 Директор на дирекция радио телевизия
13305019 Директор радио телевизионна програма
13305020 Ръководител техническа смяна радио телевизия
13305021 Мениджър ИТ център
13305022 Директор информационни системи и системи за управление
13305023 Ръководител информационни и комуникационни технологии и системи за управление
13306001 Директор информационни системи
13306002 Директор Мениджър информационни технологии
13306005 Ръководител информационно обслужване
13306006 Ръководител компютърно обслужване
13306007 Ръководител компютърни системи: разработка на системи
13306008 Ръководител информационни и комуникационни технологии
13306009 Мениджър мрежи
13306010 Мениджър софтуерни приложения
13306011 Мениджър софтуерно развитие
13306012 Мениджър обработка на данни
13306014 Управител Интернет доставки
13306024 Ръководител подвижни радиорелейни телевизионни станции
13306025 Изпълнителен продуцент
134 Ръководители в областта на професионалните услуги
1341 Ръководители в областта на услугите за грижи за деца
13415001 Управител детско заведение
13415002 Директор детска ясла
1342 Ръководители в здравеопазването
13425006 Управител лечебно заведение за извънболнична помощ
13426008 Ръководител лаборатория
13426009 Ръководител служба по трудова медицина
13426012 Главна медицинска сестра
13426013 Старша медицинска сестра
13426014 Старши рентгенов лаборант
13426015 Старши медицински лаборант
13426016 Главна акушерка
13426017 Старша акушерка
13426018 Главен рехабилитатор
13426019 Старши рехабилитатор
13427002 Директор здравно заведение
13427003 Директор Управител Ръководител лечебно заведение
13427007 Ръководител Управител здравно заведение
13427010 Началник клиника
13427011 Лекар началник отделение лаборатория
13427020 Фармацевт-магистър, ръководител на аптека
13427021 Фармацевт-магистър, контрол върху качеството на лекарствените продукти
13427022 Ръководител, лекарствена безопасност
13427023 Ръководител, здравна комуникация и лекарствена информация
13427024 Ръководител, управление на клинични изпитвания
13427025 Отговорен магистър-фармацевт, контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
13427026 Фармацевт-магистър, заместник-ръководител на аптека
13427027 Лекар началник на медицински пункт
13429001 Директор НЕЛК
13429004 Председател ТЕЛК
13429005 Председател ДЕЛК
1343 Ръководители в областта на услугите за грижи за възрастни хора
13433001 Управител дом за стари хора със здравни грижи
13433002 Управител дом за стари хора без здравни грижи
13433003 Координатор грижи за възрастни хора в общността
1344 Ръководители на социални услуги
13443004 Управител специализирана институция
13446005 Социален предприемач
13447001 Директор социални услуги в общността
13447002 Директор специализирана институция
13447003 Управител социални услуги в общността
1345 Ръководители в образованието
13455014 Началник учебен отдел
13456001 Директор специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование
13456002 Директор училище
13456003 Директор център за професионално обучение
13456004 Директор детска градина
13456010 Началник отдел в образованието
13456011 Ръководител сектор в образованието
13456013 Ръководител учебно-методичен център
13456015 Директор професионален колеж
13456016 Директор на център за продължаващо обучение
13457006 Директор департамент
13457009 Заместник-декан
13459005 Директор колеж
13459007 Заместник директор колеж
13459008 Декан
13459012 Ръководител катедра
1346 Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции
13463005 Управител финансово-кредитна и паричнообменна дейност
13465012 Мениджър банка финансова платежна институция
13466004 Управител клон на застрахователна институция
13466009 Ръководител екип банка финансова платежна институция
13466010 Ръководител отдел сектор банка финансова платежна институция
13466011 Ръководител екип застрахователна институция
13466013 Регионален директор банка финансова платежна институция
13466014 Директор финансов център банка финансова платежна институция
13466015 Ръководител офис банка финансова платежна институция
13467001 Директор банков клон клон на финансова платежна институция
13467002 Заместник-директор банков клон клон на финансова платежна институция
13467003 Управител банков клон клон на финансова платежна институция
13467006 Ръководител служба банка финансова платежна институция
13467007 Ръководител банков салон салон във финансова платежна инстетуция
13467008 Ръководител банково представителство представителство във финансова платежна институция
1349 Ръководители в областта на професионалните услуги н.д.
13493010 Читалищен секретар
13495020 Мениджър туризъм
13496009 Издател
13496018 Директор на детска кухня
13497001 Директор библиотека
13497002 Директор музей галерия
13497003 Началник затвор
13497004 Началник поправителен дом
13497005 Заместник-началник затвор режимна и надзорна охранителна дейност
13497006 Заместник-началник поправителен дом режимна и надзорна охранителна дейност
13497007 Заместник-директор библиотека
13497008 Заместник-директор музей галерия
13497011 Началник управление полиция
13497012 Ръководител правна служба
13497013 Директор дирекция "Правна"
13497014 Ръководител лаборатория за консервация и реставрация
13497015 Ръководител отдел в музей галерия
13497016 Ръководител началник сектор транспорт и въздушно обслужване
13497017 Ръководител началник сектор аеронавигационно обслужване
13497019 Директор на комплекс за детско хранене
14 РЪКОВОДИТЕЛИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО ТЪРГОВИЯТА И ДРУГИ УСЛУГИ
141 Управители на хотели и ресторанти
1411 Управители на хотели
14113001 Ръководител отдел в хотел
14113002 Управител хотел
14113003 Управител мотел
14113004 Управител пансион
1412 Управители на ресторанти
14123001 Управител заведение за обществено хранене
14123002 Управител павилион
14123003 Управител ресторант на самообслужване
14123004 Управител сладкарница кафене
14123005 Управител бар
14123006 Управител ресторант
14123007 Управител стол
14123008 Управител приготвяне и доставяне на храна (кетъринг)
14123009 Ръководител отдел в ресторант
14123010 Гостилничар
14123011 Съдържател ресторант
142 Ръководители в търговията на едро и дребно
1420 Ръководители в търговията на едро и дребно
14203001 Управител търговия на едро
14203002 Управител външна търговия
14203003 Управител търговия на дребно
14203004 Управител магазин
14203005 Управител супермаркет
14203006 Управител универсален магазин
14205007 Ръководител отдел складово стопанство
14205008 Отговорен магистър-фармацевт, ръководител на склад за търговия на едро с лекарствени продукти
143 Ръководители на други услуги
1431 Ръководители на спортни центрове центрове за отдих и културни центрове
14313001 Генерален секретар спортна организация
14313006 Директор кино
14313015 Управител отдих почивна база
14313016 Управител спортни дейности
14313017 Управител казино
14313018 Управител бинго зала
14313019 Управител зала игрални автомати
14313020 Управител развлекателни увеселителни паркове
14316021 Ръководител отдел в културните дейности
14316022 Ръководител отдел отдих
14316023 Ръководител отдел спортни дейности
14316024 Директор на районна дирекция "Български спортен тотализатор"
14316025 Управител културни дейности
14316026 Спортен мениджър
14316027 Управител, спа център
14316028 Управител, уелнес център
14316029 Управител, таласо център
14317002 Главен секретар Народен театър
14317003 Главен секретар спортна организация
14317004 Директор на културна организация културен институт
14317005 Директор театър
14317007 Заместник-директор институт организация за културни дейности
14317008 Заместник-председател спортен клуб
14317009 Заместник-председател спортна организация
14317010 Заместник-председател дружество за физкултура и спорт
14317011 Заместник-директор театър
14317012 Председател спортен клуб
14317013 Председател спортна организация
14317014 Председател дружество за физкултура и спорт
1439 Ръководители на други услуги н.д.
14393001 Управител заведение за обслужване на населението
14393002 Управител търговски център
14393003 Управител къмпинг
14393004 Управител туристическа агенция
14393005 Управител бюро за услуги
14393006 Управител хижа
14393008 Ръководител контактен център
14393009 Ръководител конферентен център
14395011 Ръководител техническа поддръжка
14395012 Ръководител база
14396007 Ръководител отдел в туристически агенции
14396010 Директор на дирекция "Обработка на тиражите"
14396013 Риск мениджър
2 СПЕЦИАЛИСТИ
21 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
211 Специалисти по физически и химически науки и науки за земята
2111 Физици и астрономи
21115021 Физик медицинска радиологична физика
21115022 Физик медицинска санитарна физика
21115023 Физик радиационна хигиена
21115024 Физик радиобиология
21115025 Физик биофизика
21116001 Аеродинамик
21116002 Астроном
21116003 Астрофизик
21116004 Радиоастроном
21116005 Физик
21116006 Физик акустик
21116007 Физик атомна физика
21116008 Физик балистик
21116009 Физик електричество и магнетизъм
21116010 Физик електроник
21116011 Физик механика
21116012 Физик молекулярна физика
21116013 Физик оптика
21116014 Физик теоретична физика
21116015 Физик термодинамика
21116016 Физик топлофизика
21116017 Физик физика на елементарните частици
21116018 Физик физика на полупроводниците
21116019 Физик физика на твърдото тяло
21116020 Физик хидродинамика
2112 Метеоролози
21126001 Авиометеоролог
21126002 Експерт авиометеорологично обслужване
21126003 Климатолог
21126004 Метеоролог
21126005 Прогнозист на време
2113 Химици
21136001 Химик
21136002 Химик-аналитик
21136003 Химик дегергенти
21136004 Химик корозия
21136005 Химик кристалография
21136006 Химик металургичен
21136007 Химик молекулярен
21136008 Химик неорганична химия
21136009 Химик обработка на кожи
21136010 Химик обработка на светлочувствителни материали
21136011 Химик органична химия
21136012 Химик петролен
21136013 Химик пластмаса
21136014 Химик полимери
21136015 Химик производство на бои и лакове
21136016 Химик производство на гума и гумени изделия
21136017 Химик производство на хранителни продукти и напитки
21136018 Химик стъкло
21136019 Химик текстил
21136020 Химик физикохимия
21136021 Химик контрол на качеството
21136022 Химик анализ на лекарствените продукти
21136023 Химик биохимия
21136024 Химик клинична химия
21136025 Химик радиационна хигиена
21136026 Химик радиобиология
21136027 Химик санитарна химия
21136028 Химик медицинска химия
21136029 Химик токсикология
21136030 Химик организация и икономика на фармацевтичното производство
2114 Геолози и геофизици
21146001 Вулканолог
21146002 Геолог
21146003 Геолог океанография
21146004 Геолог палеонтолог
21146005 Геолог стратиграф
21146006 Геолог инженерна геология
21146007 Геолог микропалеонтолог
21146008 Геолог минен
21146009 Геолог петрологография и вулканология
21146010 Геолог търсене и проучване на нефтени и газови находища
21146011 Геомагнетист
21146012 Геоморфолог
21146013 Геофизик
21146014 Геофизик вулканолог
21146015 Геофизик геомагнетист
21146016 Геофизик геоморфолог
21146017 Геофизик ледолог (гласиолог)
21146018 Геофизик океанограф
21146019 Геофизик приложна геофизика
21146020 Геофизик хидролог
21146021 Ледолог (гласиолог)
21146022 Микропалеонтолог
21146023 Минералог
21146024 Океанограф геолог
21146025 Океанограф геофизик
21146026 Палеонтолог
21146027 Петролог
21146028 Сеизмолог
21146029 Стратиграф
21146030 Хидроакустик
21146031 Хидрогеолог
21146032 Хидролог
212 Математици актюери и статистици
2120 Математици актюери и статистици
21206001 Актюер
21206002 Аналитик изследване на операциите
21206003 Математик
21206004 Биометрик
21206005 Демограф
21206006 Статистик
21206007 Статистик икономическа статистика
21206008 Статистик математическа статистика
213 Специалисти по естествени науки
2131 Биолози ботаници зоолози и сродни на тях
21315035 Специалист по мониторинг на клинични изпитвания
21316001 Бактериолог
21316002 Бактериолог селско стопанство
21316003 Бактериолог риболов
21316004 Бактериолог почви
21316005 Бактериолог производствен
21316006 Биолог
21316007 Биолог морски
21316008 Биолог питейна вода
21316009 Ботаник
21316010 Ботаник еколог
21316011 Ботаник микролог
21316012 Ботаник почва
21316013 Ботаник таксономист
21316014 Ботаник хистолог
21316015 Генетик растения
21316016 Биолог ембриология
21316017 Ентомолог
21316018 Зоолог
21316019 Ихтиолог
21316020 Миколог
21316021 Орнитолог
21316022 Риболог
21316023 Таксономист
21316024 Фитолог
21316025 Хидробиолог
21316026 Хистолог растения
21316027 Цитолог растения
21316036 Биофизик
21316037 Биохимик
21316038 Патолог растения
21316039 Физиолог
21316040 Физиолог растения
21316041 Биолог фармакология
21316042 Фармаколог токсикология
21316043 Биолог биохимия
21316044 Биолог биофизика
21316045 Биолог вирусология
21316046 Биолог клинична химия
21316047 Биолог лабораторна имунология
21316048 Биолог лечебни растения и билково дело
21316049 Биолог медицинска зоология
21316050 Биолог микробиология
21316051 Биолог радиационна хигиена
21316052 Биолог радиобиология
21316053 Биолог токсикология
21316054 Биолог организация и икономика на фармацевтичното производство
21316055 Биолог анатомия хистология и цитология
21316056 Биолог медицинска биология
21317028 Биолог молекулярен
21317029 Биолог генетик
21317030 Генетик животни
21317031 Инженер генетик
21317032 Биолог паразитология
21317033 Хистолог животни
21317034 Цитолог животни
2132 Специалисти в селското горското и рибното стопанство
21325017 Специалист ловно стопанство
21326001 Лесоинженер
21326002 Агроном
21326003 Агроном агроекология
21326004 Агроном агрохимия и почвознание
21326005 Агроном лозарство градинарство и овощарство
21326006 Агроном полевъдство
21326007 Агроном поливно земеделие и борба с ерозията
21326008 Агроном растителна защита
21326009 Агроном селекция и семепроизводство
21326010 Агроном технически култури
21326011 Агроном тропическо земеделие
21326012 Агроном цветопроизводство
21326013 Зооинженер (зоотехник)
21326014 Лесничей
21326015 Озеленител
21326016 Помолог
2133 Специалисти по опазване на околната среда
21336001 Еколог
21336002 Анализатор замърсяване на въздуха
21336003 Експерт консервация на околната среда
21336004 Консултант екология
21336005 Съветник екология
21336006 Одитор екология
21336007 Изследовател екология
21336008 Научен работник екология
21336009 Анализатор качество на водата
214 Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)
2141 Инженери в промишленото производство
21416001 Инженер производство
21416002 Инженер производствена ефективност
21416003 Инженер производствено планиране прогнозиране и развитие
21416004 Инженер-технолог опаковане на продукция
21417005 Ръководител производствени технологии
21417006 Инженер координатор по заваряване
2142 Строителни инженери
21426001 Инженер хидролог
21426002 Инженер водоснабдяване и канализация
21426003 Инженер железопътно строителство
21426004 Инженер инвеститорски контрол
21426005 Инженер иригации
21426006 Инженер конструктор в строителството
21426007 Инженер мостово строителство
21426008 Инженер пристанищно строителство
21426009 Инженер строителство на сгради и съоръжения
21426010 Инженер пътно строителство
21426011 Инженер санитарно строителство
21426012 Инженер строителен
21426013 Инженер строителни конструкции
21426014 Инженер строителство във вода
21426015 Инженер строителство на комини
21426016 Инженер строителство на куполи и кули
21426017 Инженер технолог в строителството
21426018 Инженер-технолог производство на стоманобетонови конструкции
21426019 Инженер тунелно строителство
21426020 Инженер хидроенергийно строителство
21426021 Инженер хидромелиоративно строителство
21426022 Инженер проектант
21426023 Инженер сграден фонд
21426024 Фасаден инженер
2143 Инженер-еколози
21436001 Инженер контрол по замърсяване на въздуха
21436002 Инженер екология
21436003 Инженер пречистване на води
21436004 Специалист възстановяване на околната среда
2144 Машинни инженери
21443005 Ръководител участък в метрополитен
21443006 Ръководител сектор в метрополитен
21445009 Началник служба в метрополитен
21445052 Мениджър недвижима собственост
21446010 Дизайнер на автомобили
21446011 Дизайнер на самолети
21446012 Инженер криогеник
21446013 Инженер механик
21446014 Инженер автоматизация на производството
21446015 Инженер газови турбини
21446016 Инженер двигатели с вътрешно горене (без дизелови)
21446017 Инженер дизелови двигатели
21446018 Инженер контролно-измервателни прибори и апаратура
21446019 Инженер самолетостроене
21446020 Инженер водни турбини
21446021 Инженер индустриални машини и системи
21446022 Инженер инструментална екипировка
21446023 Инженер климатични инсталации
21446024 Експерт климатични и механични системи
21446025 Инженер корабни двигатели
21446026 Инженер корабни машини и механизми
21446027 Инженер корабостроене и кораборемонт
21446028 Инженер локомотивни двигатели
21446029 Инженер минни машини
21446030 Инженер отоплителни вентилационни и охладителни системи
21446031 Инженер парни и водогрейни котли
21446032 Инженер парни турбини
21446033 Инженер руднична вентилация и аеродинамика
21446034 Инженер самолетни двигатели
21446035 Инженер селскостопанско машиностроене
21446036 Инженер смазочни системи
21446037 Инженер сондажни машини
21446038 Инженер хидравлични и пневматични машини
21446039 Инженер топлоенергетика
21446040 Инженер газопреносна газоразпределителна мрежа
21446041 Инженер поддръжка
21446042 Инженер конструктор
21446043 Инженер по авиационно материално техническо снабдяване
21446044 Инженер механобезопасност и технически надзор
21446045 Инженер железопътен транспорт
21446046 Конструктор на плавателни съдове
21446047 Експерт по корабоплаване
21446048 Авиоинженер
21446049 Машинен инженер
21446050 Инженер поддръжка асансьорна техника
21446051 Технолог координатор по заваряване
21447004 Ръководител на експлоатацията авиация
21447007 Ръководител участък транспорт
21447008 Ръководител на участък железопътен транспорт
2145 Инженер-химици
21456001 Инженер химик
21456002 Инженер химик (нефт и природен газ)
21456003 Инженер химик в производство и разпределение на природен газ
21456004 Инженер обработка на светлочувствителни материали
21456005 Инженер очистване на вода
21456006 Инженер технология на боите и лаковете
21456007 Инженер технология на горивата
21456008 Инженер технология на изкуствените влакна
21456009 Инженер технология на каучука и каучуковите изделия
21456010 Инженер технология на органичния синтез и полимерите
21456011 Инженер технология на пластмасите
21456012 Инженер технология на целулозното и хартиеното производство
21456013 Инженер химически процеси
21456014 Инженер химически процеси в хранително-вкусовата промишленост
21456015 Инженер-химик организация и икономика на фармацевтичното производство
2146 Минни инженери инженер-металурзи и сродни на тях
21466001 Аналитик металургични процеси
21466002 Инженер маркшайдер
21466003 Инженер металург
21466004 Инженер металург (добив на цветни и редки метали)
21466005 Инженер металург (добив на черни метали)
21466006 Инженер металург (радиоактивни материали)
21466007 Инженер металург (технология на леенето)
21466008 Инженер минен
21466009 Инженер минен диспечер
21466010 Инженер минен (добив на въглища)
21466011 Инженер минен (добив на метални руди)
21466012 Инженер минен (технология на минното производство)
21466013 Инженер минна електромеханика
21466014 Инженер минно строителство
21466015 Инженер обогатяване и брикетиране на въглища
21466016 Инженер обогатяване на полезни изкопаеми
21466017 Инженер разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ
21466018 Инженер минен проектант
2149 Специалисти по технически науки н.д.
21495037 Експерт аеронавигационно информационно обслужване
21495038 Експерт авиационна безопасност
21496001 Аналитик комуникации (без компютърни)
21496002 Аналитик системи (без компютърни)
21496003 Дизайнер системи (без компютърни)
21496004 Звукоинженер
21496005 Стандартизатор
21496006 Специалист металограф
21496007 Технолог по безразрушителен контрол
21496008 Технолог вибродиагностика
21496009 Инженер техническа безопасност
21496010 Инженер изследване на труда
21496011 Инженер оценяване и остойностяване на обекти и други
21496012 Инженер патентен
21496013 Инженер системи (без компютърни)
21496014 Инженер-инспектор балнеотехнически съоръжения
21496015 Инженер (инструктор) по специално въоръжение и техника
21496016 Инженер дефектоскопист
21496017 Инженер вибродиагностика
21496018 Инженер дефектоскопист по съдове с повишена опасност
21496019 Инженер-технолог дървообработване
21496020 Инженер-технолог керамично производство
21496021 Инженер-технолог кожарско и обувно производство
21496022 Инженер-технолог полиграфическо производство
21496023 Инженер-технолог стъклопроизводство
21496024 Инженер-технолог текстилно производство
21496025 Инженер-технолог хранително-вкусова промишленост
21496026 Инженер-технолог циментово производство
21496027 Инженер-технолог шивашко производство
21496028 Инженер-технолог електротехнически изделия
21496029 Инженер медицинска радиологична физика
21496030 Инженер медицинска санитарна физика
21496031 Инженер санитарно инженерство
21496032 Инженер машини и апарати за производство на ядрена енергия
21496033 Инженер ядрена енергетика
21496034 Инженер оптика
21496035 Инженер генериране на електроенергия (водно електрическа централа)
21496036 Експерт управление на въздушното движение
21496039 Инеженер клиентска поддръжка
21496040 Инженер качество
21496041 Риск инженер
215 Инженери по електротехнологии
2151 Електроинженери
21515020 Началник газова парова централа
21515021 Авиоинженер електро и приборно оборудване
21515022 Авиоинженер енергетик
21516001 Инженер автоматизация
21516002 Инженер енергетик
21516003 Инженер генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)
21516004 Инженер генериране на електроенергия (топло електрическа централа)
21516005 Инженер генериране на електроенергия (алтернативни източници)
21516006 Инженер електрически илюминации и ефекти
21516007 Инженер електрически контактни мрежи
21516008 Инженер електрически машини и апарати
21516009 Инженер електрически подсистеми
21516010 Инженер електромеханично оборудване
21516011 Инженер електрообзавеждане
21516012 Инженер енергиен диспечер
21516013 Инженер осветителна техника
21516014 Инженер пренос на електроенергия
21516015 Инженер разпределение на електроенергия
21516016 Инженер релейна защита
21516017 Инженер електрически контрол
21516018 Инженер осигурителна техника
21516019 Инженер електробезопасност
2152 Инженери по електроника
21525015 Авиоинженер радиооборудване
21525016 Експерт метрологично осигуряване
21526001 Инженер хардуер
21526002 Инженер електронно-технически архив
21526003 Инженер електроник (полупроводникова техника)
21526004 Инженер електроник
21526005 Инженер електроник (компютърен дизайн)
21526006 Инженер електронни инструменти и прибори
21526007 Инженер контролно-измервателни прибори и автоматика
21526008 Инженер космическа техника и апаратура
21526009 Инженер самолетно оборудване
21526010 Инженер самолетоводещи съоръжения
21526011 Експерт системи въздушно обслужване
21526012 Експерт навигация и метеорологична техника
21526013 Експерт метеорологично осигуряване
21526014 Инженер роботика
2153 Инженери по телекомуникационни технологии
21536001 Началник група "Експлоатация и поддържане в пощи и далекосъобщения"
21536002 Инженер радиотелеграфист
21536003 Инженер телекомуникация
21536004 Инженер телекомуникация (космичен )
21536005 Инженер телекомуникация (радарни системи )
21536006 Инженер телекомуникация (радио)
21536007 Инженер телекомуникация (сигнални системи)
21536008 Инженер телекомуникация (телевизия )
21536009 Инженер телекомуникация (телеграф)
21536010 Инженер телекомуникация (телефон)
21536011 Инженер ръководител екип радио и телевизия
21536012 Инженер АРС на подвижен състав метрополитен
21536013 Експерт телекомуникации и мрежи за данни
21536014 Експерт комуникации
21536015 Специалист телекомуникации и мрежи за данни
21536016 Специалист маршрутизаторно оборудване
216 Архитекти проектанти земемери и дизайнери
2161 Архитекти
21617001 Главен архитект
21617002 Архитект
21617003 Архитект интериор
2162 Ландшафтни архитекти
21627001 Ландшафтен архитект
2163 Дизайнери на облекло и промишлени продукти
21636001 Дизайнер моден
21636002 Моделиер
21636003 Дизайнер сценични костюми
21636004 Дизайнер бижута
21636005 Промишлен дизайнер
2164 Урбанисти
21646001 Урбанист
21646002 Специалист пространствено и градско планиране
2165 Картографи и земемери
21656001 Геодезист
21656002 Земемер
21656003 Земеустроител
21656004 Специалист кадастър и регулация
21656005 Картограф
21656006 Топограф
21656007 Фотограметрист
21656008 Хидрограф
2166 Графични и мултимедийни дизайнери
21663005 Мултимедиен дизайнер
21663006 Уеб дизайнер
21663007 Илюстратор
21663008 Графичен дизайнер
21663009 Дизайнер печатни издания
21663010 Специалист дигитални изкуства
21666003 Експерт предпечатна подготовка
21666004 Специалист предпечатна подготовка
21668001 Компютърен аниматор
21668002 Художествен оформител
22 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
221 Лекари
2211 Общопрактикуващи лекари
22117001 Лекар
22117002 Лекар специализант по обща медицина
22117003 Лекар обща медицина
22117004 Лекар вътрешни болести
22117005 Лекар педиатрия
22117006 Лекар спешна медицина
2212 Лекари специалисти
22127001 Лекар обща и клинична патология
22127002 Лекар токсикология
22127003 Лекар акушерство и гинекология
22127004 Лекар клинична алергология
22127005 Лекар анатомия хистология и цитология
22127006 Лекар анестезиология и интензивно лечение
22127007 Лекар биохимия
22127008 Лекар вирусология
22127009 Лекар гастроентерология
22127010 Лекар медицинска генетика
22127011 Лекар гериатрична медицина
22127012 Лекар кожни и венерически болести
22127013 Лекар ендокринология и болести на обмяната
22127014 Лекар епидемиология на инфекциозните болести
22127015 Лекар клинична имунология
22127016 Лекар инфекциозни болести
22127017 Лекар кардиология
22127018 Лекар клинична лаборатория
22127019 Лекар микробиология
22127020 Лекар нервни болести
22127021 Лекар неонатология
22127022 Лекар нефрология
22127023 Лекар медицинска онкология
22127024 Лекар ушно-носно-гърлени болести
22127025 Лекар очни болести
22127026 Лекар медицинска паразитология
22127027 Лекар патофизиология
22127028 Лекар детска ендокринология и болести на обмяната
22127029 Лекар педиатър - алерголог
22127030 Лекар детска кардиология
22127031 Лекар детска неврология
22127032 Лекар детска нефрология и хемодиализа
22127033 Лекар детска клинична хематология и онкология
22127034 Лекар детска пневмология и фтизиатрия
22127035 Лекар детска психиатрия
22127036 Лекар детска ревматология
22127037 Лекар детска гастроентерология
22127038 Лекар професионални болести
22127039 Лекар психиатрия
22127040 Лекар пневмология и фтизиатрия
22127041 Лекар образна диагностика
22127042 Лекар нуклеарна медицина
22127043 Лекар радиобиология
22127044 Лекар ревматология
22127045 Лекар специалист по икономика на здравеопазването
22127046 Лекар медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
22127047 Лекар специалист по социална медицина и здравен мениджмънт
22127048 Лекар спортна медицина
22127049 Лекар съдебна психиатрия
22127050 Лекар съдебна медицина
22127051 Лекар клинична фармакология и терапия
22127052 Лекар физикална и рехабилитационна медицина
22127053 Лекар клинична хематология
22127054 Лекар член на НЕЛК ТЕЛК ДЕЛК
22127055 Лекар хирургия
22127056 Лекар гръдна хирургия
22127057 Лекар детска хирургия
22127058 Хирург естетична (козметична) хирургия
22127059 Лекар кардиохирургия
22127060 Лекар лицево-челюстна хирургия
22127061 Лекар неврохирургия
22127062 Лекар ортопедия и травматология
22127063 Лекар пластично-възстановителна и естетична хирургия
22127064 Лекар съдова хирургия
22127065 Лекар урология
22127066 Лекар авиационна медицина
22127067 Лекар лъчелечение
22127068 Лекар трансфузионна хематология
22127069 Лекар ангиология
22127070 Лекар клинична токсикология
22127071 Лекар обща хигиена
22127072 Лекар радиационна хигиена
22127073 Лекар хигиена на детско-юношеската възраст
22127074 Лекар хранене и диететика
22127075 Лекар медицинска биология
22127076 Лекар физиология
22127077 Лекар военна токсикология
22127078 Лекар военномедицинско планиране
22127079 Лекар превантивна военна медицина
22127080 Лекар дентална орална и лицево-челюстна хирургия
22127081 Лекар специализант
22127082 Лекар фармакология
22127083 Лекар педиатрия (специалист)
22127084 Лекар вътрешни болести (специалист)
222 Медицински сестри и акушерки
2221 Медицински сестри
22215001 Медицинска сестра
22215002 Медицинска сестра домашни грижи
22215003 Медицинска сестра специализант
22215004 Медицинска сестра анестезиология и интензивни грижи
22215005 Медицинска сестра консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
22215006 Медицинска сестра болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
22215007 Медицинска сестра за социални дейности
22215008 Медицинска сестра обществено здравеопазване
22215009 Медицинска сестра операционна и превързочна техника
22215010 Медицинска сестра психиатрични грижи
22215011 Медицинска сестра първични здравни грижи
22215012 Медицинска сестра спешна медицинска помощ
22215013 Медицинска сестра със специалност в системата на здравеопазването
22215014 Медицинска сестра специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания
22215015 Медицинска сестра апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение
2222 Акушерки
22225001 Акушерка
22225002 Акушерка специализант
22225003 Акушерка анестезиология и интензивни грижи
22225004 Акушерка консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
22225005 Акушерка болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
22225006 Акушерка обществено здравеопазване
22225007 Акушерка операционна и превързочна техника
22225008 Акушерка със специалност в системата на здравеопазването
223 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина
2230 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина
22307001 Лекар хомеопат
22307002 Лекар по дентална медицина хомеопат
224 Парамедицински специалисти
2240 Парамедицински специалисти
22403001 Фелдшер
22403002 Фелдшер специализант
22403003 Фелдшер със специалност в системата на здравеопазването
22406004 Лекарски асистент
225 Ветеринари
2250 Ветеринари
22506001 Физиолог животни
22507002 Патолог ветеринарен
22507003 Ветеринар
22507004 Ветеринар акушер-гинеколог
22507005 Ветеринар ветеринарно-санитарен инспектор
22507006 Ветеринар епидемиолог
22507007 Ветеринар интернист
22507008 Ветеринар паразитолог
22507009 Ветеринар патолог
22507010 Ветеринар фармаколог и токсиколог
22507011 Ветеринар физиолог
22507012 Ветеринар хирург
22507013 Епизоотолог
22507014 Ветеринарен лекар лабораторен
226 Други медицински и здравни специалисти
2261 Лекари по дентална медицина
22617001 Лекар по дентална медицина
22617002 Лекар по дентална медицина детска дентална медицина
22617003 Лекар по дентална медицина ортодонтия
22617004 Лекар по дентална медицина протетична дентална медицина
22617005 Лекар по дентална медицина пародонтология и заболявания на оралната лигавица
22617006 Лекар по дентална медицина орална хирургия
22617007 Лекар по дентална медицина обща дентална медицина
22617008 Лекар по дентална медицина оперативно зъболечение и ендодонтия
22617009 Лекар по дентална медицина социална медицина и обществено дентално здраве
22617010 Лекар по дентална медицина дентална клинична алергология
22617011 Лекар по дентална медицина дентална образна диагностика
22617012 Лекар по дентална медицина специализант
22617013 Лекар по дентална медицина лицево-челюстна хирургия
2262 Фармацевти
22626001 Фармацевт индустриален
22626002 Химик-фармацевт
22626018 Фармацевт-магистър, медицински представител
22626019 Експерт, здравна комуникация и лекарствена информация
22626020 Експерт, клинични изследвания
22626021 Експерт, регистрация на лекарствени продукти
22627003 Фармацевт магистър
22627004 Фармацевт магистър инспектор
22627005 Фармацевт магистър аналитик
22627006 Фармацевт магистър технолог
22627008 Фармацевт магистър анализ на лекарствените продукти
22627009 Фармацевт магистър клинична фармация
22627010 Фармацевт магистър лечебни растения и фитофармацевтични продукти
22627011 Фармацевт магистър организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
22627012 Фармацевт магистър организация и икономика на фармацевтичното производство
22627013 Фармацевт магистър технология на лекарствата с биофармация
22627014 Фармацевт магистър токсикология и токсикологичен анализ
22627015 Фармацевт магистър клинична химия
22627016 Фармацевт магистър военномедицинско снабдяване
2263 Специалисти по медицинска екология хигиена и здравословни условия на труд
22636005 Експерт здравословни и безопасни условия на работа
22636006 Ергоном
22637001 Лекар комунална хигиена
22637002 Лекар служба по трудова медицина
22637003 Лекар експерт по експертиза на работоспособността
22637004 Лекар експерт по експертиза на временна неработоспособност
22637007 Лекар, специалист по трудова медицина
2264 Физиотераписти
22645001 Рехабилитатор
22645002 Рехабилитатор специализант
22645003 Рехабилитатор рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа
22646004 Кинезитерапевт
22646005 Медицински рехабилитатор ерготерапевт
22646006 Физиотерапист
2265 Диетолози и специалисти по хранене
22653001 Диетолог
22653002 Инструктор диетично хранене
22653003 Консултант диетично хранене
22653004 Консултант здравословно хранене
2266 Аудиолози и логопеди
22666001 Логопед
2267 Оптометристи и оптици
22674001 Оптик оптометрист
22676002 Оптометрист
2269 Други медицински и здравни специалисти н.д.
22696002 Ерготерапевт
22696003 Терапевт ориентиране на слепи
22696004 Терапевт професионално съветване
22696007 Експерт, лекарствена безопасност
22696008 Главен експерт, лекарствена безопасност
22696009 Контрольор в Районна здравноосигурителна каса
22697001 Лекар медицинско застраховане и консултации
22697005 Лекар по дентална медицина контрольор
22697006 Лекар контрольор
23 ПРЕПОДАВАТЕЛИ
231 Преподаватели във висши училища
2310 Преподаватели във висши училища
23106001 Преподавател висше училище
23106008 Гост-преподавател висше училище
23106009 Хоноруван преподавател висше училище
23107002 Асистент висше училище
23107003 Главен асистент висше училище
23107004 Доцент висше училище
23107005 Професор висше училище
23107007 Старши преподавател висше училище
232 Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО
2320 Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО
23205002 Учител практическо обучение
23205003 Старши учител практическо обучение
23205006 Учител теоретично обучение
23205007 Старши учител теоретично обучение
23205009 Преподавател център за професионално обучение
23205010 Учител преподавател професионален колеж
23207004 Главен учител практическо обучение
23207008 Главен учител теоретично обучение
233 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (5-12 клас)
2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (5-12 клас)
23305004 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23305005 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23305006 Учител спортна подготовка
23305007 Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23305008 Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23305009 Старши учител спортна подготовка
23306013 Учител по религия прогимназиален етап
23306014 Учител по религия в гимназиален етап
23306015 Старши учител по религия в прогимназиален етап
23306016 Старши учител по религия в гимназиален етап
23307010 Главен учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23307011 Главен учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23307012 Главен учител спортна подготовка
23307017 Главен учител по религия в прогимназиален етап
23307018 Главен учител по религия в гимназиален етап
234 Учители в начален етап на основното образование (1-4 клас) и в предучилищно възпитание и подготовка
2341 Учители в начален етап на основното образование (1-4 клас)
23415002 Учител начален етап на основното образование (1-4 клас)
23415003 Старши учител начален етап на основното образование (1-4 клас)
23415006 Учител чужд език в начален етап на основното образование (1-4 клас)
23415007 Старши учител чужд език в начален етап на основното образование (1-4 клас)
23416009 Учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23416010 Старши учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
23417004 Главен учител начален етап на основното образование (1-4 клас)
23417008 Главен учител чужд език в начален етап на основното образование (1-4 клас)
23417011 Главен учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
2342 Учители в предучилищно възпитание и подготовка
23425002 Учител детска градина
23425003 Старши учител детска градина
23425006 Учител музика в детска градина
23425007 Старши учител музика в детска градина
23425010 Учител, подготвителна група
23425011 Старши учител, подготвителна група
23427004 Главен учител детска градина
23427008 Главен учител музика в детска градина
23427012 Главен учител, подготвителна група
235 Други преподаватели
2351 Специалисти по образователни методи
23516001 Учител методик
2352 Учители за лица със специални образователни потребности
23525002 Учител ресурсен
23525003 Старши учител ресурсен
23525006 Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование
23525010 Учител на деца с умствена изостаналост.
23525011 Старши учител на деца с умствена изостаналост
23525014 Рехабилитатор на слуха и говора в институция в системата на предучилищното и училищното образование
23525018 Учител на деца с нарушено зрение
23525019 Старши учител на деца с нарушено зрение
23527004 Главен учител ресурсен
23527012 Главен учител на деца с умствена изостаналост
23527020 Главен учител на деца с нарушено зрение
2353 Други преподаватели по чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности
23535001 Учител Преподавател чужд език в занимания по интереси
23535004 Учител чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23535005 Старши учител чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23537006 Главен учител чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
2354 Други преподаватели по музика в извънкласни и извънучилищни дейности
23545001 Учител Преподавател музика в занимания по интереси
23545002 Ръководител музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
23545004 Учител музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23545005 Старши учител музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23547006 Главен учител чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
2355 Други преподаватели по изкуства в извънкласни и извънучилищни дейности
23555001 Учител Преподавател изобразително иили приложно изкуство в занимания по интереси
23555002 Ръководител изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
23555004 Учител изобразително изкуство иили приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555005 Старши учител изобразително изкуство иили приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555007 Учител Преподавател кино и фотоизкуство в занимания по интереси
23555010 Учител кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555011 Старши учител кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555013 Учител Преподавател танцово изкуство в занимания по интереси
23555016 Учител танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555017 Старши учител танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555019 Учител Преподавател театрално изкуство в занимания по интереси
23555022 Учител театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555023 Старши учител театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557006 Главен учител изобразително изкуство иили приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557012 Главен учител кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557018 Главен учител танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23557024 Главен учител театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие в Националния
2356 Други преподаватели по информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности
23565001 Учител Преподавател по информационни технологии в занимания по интереси
23565003 Учител информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие в Националния дворец на децата
23565004 Старши учител информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23567005 Главен учител информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
2359 Други преподаватели н.д.
23592045 Майстор учебно производство
23595013 Учител литературно творчество в занимания по интереси
23595016 Учител литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595017 Старши учител литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595019 Учител Преподавател природо-математически учебни предмети в занимания по интереси
23595022 Учител природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595023 Старши учител природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595025 Учител Преподавател селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в занимания по интереси
23595028 Учител селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595029 Старши учител селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния
23595031 Учител Преподавател спортни дейности и туризъм в занимания по интереси
23595034 Учител спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595035 Старши учител спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595037 Учител Преподавател хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси
23595040 Учител хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595041 Старши учител хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595043 Ръководител на направление Информационни и комуникационни технологии
23595044 Специалист дистанционно обучение
23595046 Ръководител на учебна дейност
23595049 Инспектор Национален инспекторат по образованието
23596001 Заместник - директор административно-стопанска дейност
23596002 Заместник - директор учебна дейност
23596003 Заместник - директор учебно -производствена дейност
23596004 Заместник-директор учебно- творческа дейност
23596005 Заместник - директор спортна дейност
23596008 Възпитател
23596009 Старши възпитател
23596010 Главен възпитател
23596011 Педагогически съветник
23596012 Педагог
23596047 Инспектор учебна дейност
23596048 Слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
23597018 Главен учител литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23597024 Главен учител природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23597030 Главен учител селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния
23597036 Главен учител спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23597042 Главен учител хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
24 СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
241 Финансови специалисти
2411 Одитори и счетоводители
24114005 Старши счетоводител
24114006 Младши счетоводител
24115016 Член на Одитен комитет
24115017 Старши одитор
24116001 Дипломиран експерт счетоводител
24116002 Главен счетоводител
24116003 Заместник главен счетоводител
24116004 Счетоводител
24116007 Одитор
24116008 Асистент одитор
24116009 Старши помощник одитор
24116010 Вътрешен одитор
24116011 Ревизор
24116012 Финансов контрольор
24116013 Синдик
24116014 Ликвидатор
24116015 Старши банков служител финансов контрол
24116018 Одитор по чл.45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
2412 Финансови и инвестиционни консултанти
24125007 Мениджър методология и развитие на застрахователни продукти
24125008 Експерт банка финансова платежна институция
24126001 Експерт хеджиране
24126002 Експерт инвеститорски контрол
24126003 Инвестиционен консултант
24126004 Експерт имуществено планиране
24126005 Експерт финансово планиране
24126006 Експерт застраховане
24126009 Данъчен консултант
24126010 Преговарящ управление на просрочията
24126011 Преговарящ управление на вземанията
2413 Финансови анализатори
24136001 Финансов анализатор
24136002 Анализатор банка
24136003 Експерт финансови и стопански анализи
24136004 Експерт връзки с инвеститорите
24136005 Анализатор облигации
24136006 Консултант ценни книжа
24136007 Инвестиционен анализатор
242 Административни специалисти
2421 Анализатори по управление и организация
24215021 Експерт управление на собствеността
24215022 Експерт обществени поръчки
24215023 Ръководител Мениджър качество
24215024 Експерт лизинг
24215025 Мениджър ключови клиенти
24215026 Експерт доставки преработваща промишленост
24215027 Мениджър проекти
24215028 Експерт продажби
24215029 Търговски пълномощник
24215030 Ръководител търговски екип
24216001 Експерт стопанска дейност
24216002 Експерт бизнес развитие
24216003 Експерт капитално строителство
24216004 Експерт инженеринг
24216005 Експерт логистика
24216006 Експерт търговия
24216007 Бизнес консултант
24216008 Консултант по управление
24216009 Анализатор ефективност на търговската дейност
24216010 Одитор качество
24216011 Организатор стопански дейности
24216012 Организатор ремонт и поддръжка
24216013 Координатор производство
24216014 Специалист сигурност
24216015 Специалист комуникации
24216016 Специалист логистика
24216017 Специалист качество
24216018 Специалист технически контрол
24216019 Специалист игри и тиражи
24216020 Координатор програмна дейност радио и телевизия
24216031 Специалист банка финансова платежна институция
2422 Специалисти по администриране на политики
24225015 Младши вътрешен одитор
24225036 Младши инспектор
24225037 Младши публичен изпълнител
24225038 Старши експерт кметство
24225039 Младши експерт кметство
24225040 Младши експерт
24225089 Изследовател
24225090 Мениджър корпоративен център банка финансова платежна институция
24225091 Областен мениджър банка финансова платежна институция
24225092 Длъжностно лице по безопасност и здраве
24225098 Председател на регионална структура на организация на работниците и служителите
24225100 Инспектор държавен служител
24225101 Публичен изпълнител държавен служител
24225102 Счетоводител държавен служител
24225103 Секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора
24225105 Инженер, държавен служител
24226002 Главен инспектор администрация
24226003 Експерт социално осигуряване
24226004 Експерт програми и проекти
24226005 Експерт международно сътрудничество
24226006 Експерт европейска интеграция
24226007 Сътрудник по управление на европейски проекти и програми
24226008 Главен инженер община район
24226012 Главен счетоводител община район
24226016 Главен вътрешен одитор
24226017 Старши вътрешен одитор
24226018 Главен одитор по чл. 45 ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24226019 Старши одитор по чл. 45 ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24226020 Младши одитор по чл. 45 ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24226021 Стажант-одитор
24226029 Старши счетоводител държавен служител
24226035 Социален работник държавен служител
24226041 Главен експерт
24226042 Главен експерт Народно събрание Президент Министерски съвет
24226043 Главен инспектор
24226044 Главен публичен изпълнител
24226045 Митнически дознател администрация и Столична община
24226046 Старши експерт
24226047 Старши инспектор
24226048 Старши публичен изпълнител
24226049 Съветник министър
24226050 Експерт кабинета на министър
24226051 Началник сектор областно звено
24226052 Старши инспектор областно звено
24226053 Инспектор областно звено
24226054 Служител по сигурността на информацията община район
24226055 Секретар МКБППМН
24226056 Експерт
24226057 Инспектор гражданско въздухоплаване
24226084 Експерт стопанско управление
24226085 Съветник
24226086 Инспектор по банков надзор
24226087 Ръководител смяна "Обработка на тиражите"
24226088 Ръководител на регионален център за обработка на тиражите
24226093 Експерт към политическия кабинет на заместник министър-председател
24226094 Експерт към политическия кабинет на министър-председателя
24226095 Съветник към политическия кабинет на министър-председателя
24226096 Независим оценител
24227001 Главен методолог НОИ
24227009 Главен инженер Столична община
24227013 Главен счетоводител бюджетен
24227014 Главен счетоводител държавен служител
24227022 Държавен вътрешен одитор
24227023 Главен одитор Сметна палата
24227024 Старши одитор Сметна палата
24227025 Одитор Сметна палата
24227026 Стажант-одитор Сметна палата
24227027 Държавен одитор по чл. 45 ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
24227028 Главен вътрешен одитор Народно събрание Президент Министерски съвет
24227031 Финансов контрольор държавен служител
24227032 Главен юрисконсулт държавен служител
24227033 Старши юрисконсулт държавен служител
24227058 Главен инженер
24227059 Държавен експерт
24227060 Държавен инспектор
24227061 Държавен публичен изпълнител
24227062 Правителствен агент Министерство на правосъдието
24227063 Правителствен преводач
24227064 Редактор стилист на нормативни актове
24227065 Служител сигурност на информацията
24227066 Съветник Народно събрание Президент Министерски съвет
24227067 Началник група областно звено
24227068 Служител по сигурността на информацията министерство администрация Столична община
24227069 Главен експерт Сметна палата
24227070 Старши експерт Сметна палата
24227071 Експерт Сметна палата
24227072 Служител по сигурността на информацията Народно събрание Президент Министерски съвет
24227073 Държавен финансов инспектор
24227074 Главен финансов инспектор
24227075 Старши финансов инспектор
24227076 Младши финансов инспектор
24227077 Експерт управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
24227078 Обществен посредник
24227079 Научен секретар
24227080 Главен асистент
24227081 Асистент
24227082 Доцент
24227083 Професор
24227097 Финансов инспектор
24227099 Юрисконсулт държавен служител
24227104 Длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър
24227106 Инспектор в служба „Военна информация“
2423 Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие
24235010 Специалист управление на човешките ресурси
24235011 Експерт труд и работна заплата
24236001 Експерт индустриални отношения
24236002 Експерт нормиране на труда
24236003 Експерт организация на труда
24236004 Експерт подбор на персонала
24236005 Експерт професионално кариерно ориентиране
24236006 Експерт трудова заетост
24236007 Експерт трудово посредничество и професионално ориентиране
24236008 Експерт управление на човешките ресурси
24236009 Кариерен консултант
2424 Специалисти по обучение и развитие на персонала
24246001 Експерт обучение и квалификация
24246002 Специалист обучение и развитие
24246003 Специалист развитие на работната сила
24246004 Организатор обучение
243 Специалисти по продажби маркетинг и връзки с обществеността
2431 Специалисти по реклама и маркетинг
24316001 Анализатор проучване на пазари
24316002 Експерт маркетинг
24316003 Експерт реклама
24316004 Експерт политика на цените
24316005 Експерт външна търговия
2432 Специалисти по връзки с обществеността
24326001 Експерт връзки с обществеността
2433 Специалисти по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни технологии)
24336003 Специалист продажби в областта на медицината
24336004 Специалист продажби в областта на техниката (без информационни и комуникационни технологии)
24337002 Лекар-медицински представител
2434 Специалисти по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии
24345005 Продуктов мениджър
24346001 Мениджър акаунт: продажби (информационни и комуникационни технологии)
24346002 Търговски представител: ИКТ
24346003 Агент продажби ИКТ
24346004 Консултант продажби ИКТ
25 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
251 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори
2511 Системни анализатори
25115010 Системен архитект
25116001 Системен анализатор информационни технологии
25116002 Бизнес анализатор информационни технологии
25116003 Експерт анализ и дизайн
25116004 Проектант информационни системи
25116005 Бизнес консултант информационни технологии
25116006 Анализатор САП
25116007 Консултант САП
25116008 Научен работник компютърни науки
25116009 Администратор САП бизнес анализи
2512 Софтуерни разработчици
25125006 Ръководител ИТ проекти
25126001 Експерт проектиране и програмиране
25126002 Дизайнер софтуер
25126003 Системен проектант
25126004 Разработчик софтуер
25126005 Програмист-аналитик
2513 Разработчици на уебсъдържание и мултимедия
25136001 Експерт проектиране компютърни системи и мрежи
25136002 Програмист уеб сайтове
25136003 Програмист мултимедия
25136004 Проектант уеб сайтове
25136005 Консултант интернет програмиране
25136006 Разработчик Интернет приложения
25136007 Разработчик компютърни игри
25136008 Разработчик интерактивно съдържание
25136009 Разработчик мултимедия
25136010 Специалист мултимедия
2514 Приложни програмисти
25143002 Специалист приложно програмиране
25145005 Ръководител екип програмисти
25146001 Програмист софтуерни приложения
25146003 Програмист системи за управление на бизнеса
25146004 Програмист системи за управление на бази данни
2519 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори н.д.
25196001 Експерт системно осигуряване
25196002 Експерт технологично поддържане
25196003 Специалист координатор информационни технологии
25196004 Специалист планиране информационни технологии
25196005 Специалист тестване софтуер
25196006 Аналитик компютърно осигуряване на качеството
25196007 Специалист обучение софтуерни приложения
25196008 Координатор ИТ проекти
252 Специалисти по бази данни и мрежи
2521 Проектанти и администратори на бази данни
25216001 Аналитик бази данни
25216002 Администратор бази данни
25216003 Експерт системен софтуер за бази данни
25216004 Проектант бази данни
25216005 Програмист бази данни
2522 Системни администратори
25226001 Системен администратор
25226002 Мрежови администратор
25226003 Администратор информационни системи
25226004 Приложен администратор
25226005 Администратор компютърни системи
25226006 Консултант администриране на системи
25226007 Мениджър администриране на системи
25226008 Експерт администриране на системи
25226009 Специалист компютърни мрежи и системи
2523 Специалисти по компютърни мрежи
25236001 Аналитик компютърни мрежи
25236002 Аналитик компютърни комуникации
25236003 Програмист комуникации
2529 Специалисти по бази данни и мрежи н.д.
25296001 Експерт сигурност на информационни и комуникационни технологии
25296002 Експерт информационно осигуряване
25296003 Експерт извличане на данни
25296004 Консултант компютърни престъпления
25296005 Консултант сигурност на данни
25296006 Специалист обработка на данни
25296007 Специалист компютърни престъпления
25296008 Специалист сигурност на данни
26 ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
261 Юристи
2611 Прокурори и адвокати
26117001 Прокурор Върховна касационна прокуратура
26117002 Прокурор Върховна административна прокуратура
26117003 Следовател Национална следствена служба
26117007 Завеждащ отдел Върховна касационна прокуратура
26117008 Завеждащ отдел Върховна административна прокуратура
26117009 Ръководител отдел Национална следствена служба
26117010 Директор Окръжна следствена служба
26117011 Адвокат
26117012 Младши прокурор
26117013 Прокурор градска прокуратура
26117014 Прокурор окръжна прокуратура
26117015 Прокурор районна прокуратура
26117016 Стажант-адвокат
26117017 Младши адвокат
26117020 Следовател следствена служба
26117021 Юрисконсулт
26117022 Главен юрисконсулт
26117023 Старши юрисконсулт
26117024 Младши юристконсулт
2612 Съдии
26127002 Съдия Върховен касационен съд
26127003 Съдия Върховен административен съд
26127004 Младши съдия
26127005 Стажант-съдия
26127006 Съдия
26127007 Съдия по вписванията
26127008 Държавен съдебен изпълнител
26127009 Частен съдебен изпълнител
26129001 Съдия Конституционен съд
2619 Юристи н.д.
26195009 Ръководител юридически екип
26195010 Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
26195011 Експерт в Инспектората към Висшия съдебен съвет
26195012 Съдебен администратор
26195013 Съдебен помощник
26195014 Прокурорски помощник
26195015 Съдебен съветник
26197002 Нотариус
26197003 Помощник-нотариус
26197007 Правен съветник
262 Библиотекари архивисти и уредници
2621 Архивисти и уредници
26216004 Уредник музей
26216005 Уредник галерия за изкуства
26216006 Уредник зооколекция в зоологическа градина
26216007 Архивист
26216008 Завеждащ филиал музей
26216009 Уредник културен институт
26216010 Куратор
26217001 Главен уредник музей
26217002 Главен архивист
26217003 Главен уредник галерия за изкуства
2622 Библиотекари и сродни на тях специалисти
26225001 Библиотекар
26225005 Библиотекар-специалист
26225006 Библиограф
26225009 Библиограф-информатор
26226002 Библиотекар-експерт
26226004 Методист библиотека
26226007 Библиограф-експерт
26226010 Документалист
26226011 Експерт икономическа информация
26226012 Експерт техническа информация
26227003 Главен библиотекар
26227008 Главен библиограф
263 Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти
2631 Икономисти
26315030 Главен касиер
26316001 Икономически съветник
26316002 Икономически анализатор
26316003 Специалист иконометрия
26316005 Икономист банково дело
26316006 Икономист външна търговия
26316007 Икономист данъчно облагане
26316008 Икономист доходи и жизнен стандарт
26316009 Икономист иконометрия
26316010 Икономист индустриални отношения
26316011 Икономист индустрия
26316012 Икономист организация и управление
26316013 Икономист организация на производството
26316014 Икономист организация на труда
26316015 Икономист селско стопанство
26316016 Икономист социални грижи и подпомагане
26316017 Икономист социално застраховане
26316018 Икономист социално осигуряване
26316019 Икономист транспорт
26316020 Икономист труд
26316021 Икономист туризъм
26316022 Икономист търговия
26316023 Икономист управление на персонала
26316024 Икономист финанси
26316025 Икономист цени
26316026 Икономист плановик
26316027 Икономист себестойчик
26316028 Икономист обществени поръчки
26316029 Икономист
26317004 Главен икономист
2632 Социолози антрополози и сродни на тях
26326001 Антрополог
26326002 Археолог
26326003 Географ
26326004 Географ икономическа география
26326005 Географ политическа география
26326006 Географ физическа география
26326007 Етнолог
26326008 Криминолог
26326009 Пенолог
26326010 Социолог
26326011 Социолог криминолог
26326012 Социолог пенолог
26326013 Социолог производствен
26326014 Социолог социална патология
26326015 Социален антрополог
26326016 Специалист по културен туризъм
2633 Философи историци и политолози
26336001 Генеалог
26336002 Историк
26336003 Политолог
26336004 Философ
2634 Психолози
26346001 Психолог
26346002 Психолог клиничен
26346003 Психолог училищен
26346004 Психотерапевт
2635 Специалисти по социална работа и консултиране
26356001 Експерт здравно осигуряване
26356002 Социален работник в социална услуга
26356003 Социален работник
26356004 Социален работник за работа с деца
26356005 Социален работник в отдел "Социална закрила"
26356006 Социален работник за работа със семейство
26356007 Специалист социални дейности
26356008 Социален работник за работа с лица с девиантно поведение
26356009 Социален работник за работа с лица с увреждания
26356010 Специалист в социална услуга
26356011 Социален работник за работа с лица извършили престъпления
26356012 Специалист социални дейности (община)
26356013 Специалист социални дейности (в социално предприятие)
26356014 Специалист социални дейности (семейно планиране)
26356015 Специалист социално подпомагане и ориентиране (за лица намиращи се в затвора)
26356016 Стажант-специалист социални дейности
26356017 Семеен консултант
26356018 Инспектор пробация
26356019 Консултант деца и младежи
26356020 Брачен консултант
26356021 Предприемач в социалната работа
26356022 Социален педагог
2636 Духовници и специалисти по религии
26364015 Митрополитски дякон
26364016 Патриаршески дякон
26364017 Свещеник - ефимерий
26365018 Архиерейски наместник
26365019 Дякон
26365020 Епархийски духовен надзорник
26365021 Протосингел
26369001 Архиепископ
26369002 Викарий
26369003 Владика
26369004 Епископ
26369005 Енорийски свещеник
26369006 Имам
26369007 Капелан
26369008 Кюре
26369009 Мисионер
26369010 Мюфтия
26369011 Пастор
26369012 Проповедник
26369013 Равин
26369014 Теолог
264 Писатели журналисти и езиковеди
2641 Писатели и сродни на тях
26416002 Биограф
26416003 Драматург
26416004 Есеист
26416005 Литературен сътрудник
26416006 Рецензент
26416007 Сценарист
26416008 Редактор книги
26417009 Консултант драматургичен
26417010 Критик
26418001 Писател поет
2642 Журналисти
26424007 Стажант-репортер
26424008 Стажант-редактор
26425018 Наблюдател радио медия
26425019 Ръководител екип радио телевизия БТА
26426005 Продуцент телевизионни новини
26426009 Журналист
26426010 Колонист
26426011 Коментатор
26426012 Кореспондент
26426013 Отговорен секретар вестник списание
26426014 Репортер журналист в радио
26426015 Репортер журналист в телевизия
26426016 Репортер журналист във вестник списание
26426017 Репортер журналист в информационна агенция
26426020 Редактор
26427001 Главен редактор
26427002 Заместник-главен редактор
26427003 Завеждащ редакция
26427004 Редактор вестник списание
26427006 Завеждащ кореспондентски пункт
2643 Преводачи и други езиковеди
26433017 Преводач жестомимичен превод
26433018 Преводач-говорител
26436001 Графолог
26436002 Етимолог
26436003 Лексикограф
26436004 Лингвист
26436005 Морфолог
26436006 Преводач
26436007 Преводач-редактор
26436008 Семасиолог
26436009 Филолог
26436010 Филолог графолог
26436011 Филолог етимолог
26436012 Филолог лексикограф
26436013 Филолог морфолог
26436014 Филолог семантолог
26436015 Филолог фонолог
26436016 Фонолог
265 Творци и изпълнители
2651 Склуптори художници и сродни на тях
26516001 Гравьор офортист
26516002 Конструктор кукли
26516003 Художествен редактор
26517004 Главен художник
26517005 Изкуствовед
26517006 Консерватор реставратор
26518007 Карикатурист
26518008 Скулптор
26518009 Художник
26518010 Художник график
26518011 Художник гримьор
26518012 Художник приложник
26518013 Художник проектант
26518014 Художник сценични костюми
26518015 Художник живопис
26518016 Художник миниатюри
26518017 Художник постер
26518018 Художник търговска реклама
2652 Музиканти певци и композитори
26526001 Акомпаниатор
26526002 Инспектор на оркестър
26526003 Инспектор на хор
26526004 Оркестрант
26526005 Помощник-концертмайстор
26526006 Солист-оркестрант
26526007 Експерт концертна дейност
26527008 Вокален педагог
26527009 Главен диригент
26527010 Главен хормайстор
26527011 Диригент
26527012 Концертмайстор
26527013 Музикален ръководител
26527014 Музиковед
26527015 Музиколог
26527016 Оркестратор
26527017 Хормайстор
26528018 Артист-хорист
26528019 Артист-солист опера оперета мюзикъл
26528020 Джазов певец
26528021 Естраден певец
26528022 Инструменталист солист
26528023 Композитор
26528024 Корепетитор
26528025 Певец фолклор
26528026 Музикант
26528027 Певец
26528028 Фолклорист
2653 Танцьори и хореографи
26530009 Артист стриптийз
26533003 Танцьор
26533004 Специалист танцово изкуство
26533005 Балетен репетитор
26533006 Балетмайстор
26533007 Балерина балетист
26533008 Прима-балерина Премиер-балетист
26535002 Хореограф
26537001 Танцов художествен ръководител
2654 Филмови и театрални режисьори и продуценти и сродни на тях
26545021 Ръководител художествено осветление
26545024 Продуцент
26545025 Продуцент радио телевизия
26545026 ТВ оператор
26545027 Филмов експерт
26545028 Звукорежисьор
26546001 Директор продукция (телевизия)
26546008 Режисьор
26546012 Програмен експерт радио телевизия
26546013 Главен програмен селекционер
26546023 Театрален режисьор
26547002 Директор продукция (кино)
26547003 Директор продукция (театър)
26547005 Продуцент филмов театрален
26547009 Главен режисьор
26547010 Режисьор на монтаж
26547011 Режисьор филмов
26547014 Художествен ръководител театрален
26547015 Главен художествен ръководител театрален
26547016 Главен оператор
26547017 Театрален постановчик
26547018 Първи асистент на режисьора
26547019 Ръководител програма радио и телевизия
26547020 Ръководител постановъчна част
26548006 Импресарио
26548007 Музикален продуцент
26548022 Театър-майстор
2655 Актьори
26556001 Актьор
26556002 Актьор стажант
26556003 Актьор мим
2656 Радио- телевизионни и други говорители
26563004 Дисководещ
26563005 Конферансие
26563006 Спортен коментатор
26566001 Говорител новини
26566002 Говорител радио
26566003 Говорител телевизия
26566007 Спортен коментатор - анализатор
2659 Творци и изпълнители н.д.
26590001 Акробат
26590002 Артист въжеиграч
26590003 Артист силови изпълнения
26590004 Артист трапец
26590005 Артист ученик в цирка
26590006 Артист цирков
26590007 Дресьор цирк
26590008 Еквилибрист
26590009 Жонгльор
26590010 Илюзионист
26590011 Имитатор
26590012 Клоун
26590013 Комик цирк
26590014 Маг
26590015 Хипнотизатор
26590016 Кукловод
3 ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
31 ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
311 Приложни специалисти във физическите и техническите науки
3111 Техници в областта на химическите и физическите науки
31113001 Техник астрономия
31113002 Техник геология
31113003 Техник проучване на полезни изкопаеми
31113004 Техник геофизика
31113005 Техник метеорология
31113006 Техник океанология
31113007 Техник физика
31113008 Техник хидрогеология
31113009 Техник химия
31113010 Специалист геолог
31113011 Инспектор фактори работна среда
3112 Строителни техници
31123001 Техник водно строителство
31123002 Техник водоснабдяване и канализация
31123003 Техник геодезия фотограметрия и картография
31123004 Техник гражданско строителство (конструктор)
31123005 Техник гражданско строителство (хидравлик)
31123006 Техник земемерство земеустройство
31123007 Техник инвеститорски контрол
31123008 Техник ръководител на група по поддържане на железния път
31123009 Техник строителство и архитектура
31123010 Строителен техник проектно-технически отдел
31123011 Техник строителство на метрополитен
31123012 Техник транспортно строителство
31123013 Дефектоскопист по железния път и съоръженията
31123014 Техник поддържане на железния път в подземен тунел на метрополитен
31123015 Техник поддържане на инженерни съоръжения в подземен тунел на метрополитен
31123016 Инспектор противопожарна охрана на сграда
31123017 Инспектор противопожарна охрана
31123018 Диагностик В и К мрежи
31123019 Техник водоснабдяване
31123020 Техник озеленител
3113 Електротехници
31133001 Техник технолог кабелно производство
31133002 Техник асансьорна техника
31133003 Техник експлоатация и ремонт на електрокари
31133004 Техник електрификация на селското стопанство
31133005 Техник електрически машини и апарати
31133006 Техник електрически системи
31133007 Техник електрически централи и мрежи
31133008 Техник електродомакинска техника
31133009 Техник електрообзавеждане на електропревозни средства за градския транспорт
31133010 Техник електрообзавеждане на кораби
31133011 Техник електрообзавеждане на промишлени предприятия
31133012 Техник електротехника на автомобилния транспорт
31133013 Техник електрически подстанции и мрежи в метрополитен
31133014 Техник кабелни линии и осветление в метрополитен
31133015 Техник-механик електромеханични устройства и автоматика в метрополитен
31133016 Техник електроснабдяване на железопътен транспорт
31133017 Инспектор електробезопасност
31133018 Инспектор качество (електрически продукти)
3114 Електронни техници
31143001 Техник конструиране и технология на електронни елементи
31143002 Техник електровакуумна техника
31143003 Техник промишлена електроника
31143004 Техник самолетоводещи съоръжения
31143005 Техник ядрена електроника
31143006 Техник автоматизация
31143007 Техник електронна техника
31143008 Техник микропроцесорна техника
31143009 Инспектор качество (електронни продукти)
31143010 Техник измервателни уреди
3115 Машинни техници
31153001 Техник ядрена електротехника
31153002 Техник аеронавтика
31153003 Техник биотехника
31153004 Техник механик
31153005 Техник-механик автомобили и кари
31153006 Техник-механик аеронавтика
31153007 Техник-механик газови турбини
31153008 Техник-механик двигатели
31153009 Техник-механик двигатели с вътрешно горене
31153010 Техник-механик дизелови двигатели
31153011 Техник-механик плаващо техническо средство
31153012 Техник-механик железопътна техника
31153013 Техник-механик инструменти
31153014 Техник-механик корабостроене
31153015 Техник-механик механизация на горското стопанство
31153016 Техник-механик отоплителни хладилни и вентилационни инсталации
31153017 Техник-механик самодвижещи се машини
31153018 Техник-механик самолетна техника
31153019 Техник-механик съобщителни и свързочни съоръжения
31153020 Техник-механик ядрена топлоенергетика
31153021 Техник-механик автоматизация
31153022 Техник-механик автоматизация на производството
31153023 Техник-механик апретурно багрилно и плетачно производство
31153024 Техник-механик други отрасли на леката промишленост
31153025 Техник-механик железопътен транспорт
31153026 Техник-механик кожено-галантерийно производство
31153027 Техник-механик мебелно производство
31153028 Техник-механик обувно производство
31153029 Техник-механик предачно производство
31153030 Техник-механик тъкачно производство
31153031 Техник-механик химическа промишленост
31153032 Техник-механик хранително-вкусова промишленост
31153033 Техник-механик шивашко производство
31153034 Техник-механик експлоатация и ремонт на самолети
31153035 Техник-механик експлоатация на вътрешнозаводски железопътен транспорт
31153036 Техник-механик експлоатация на пристанища и флота
31153037 Техник-механик измервателна техника
31153038 Техник-механик кинотехника
31153039 Техник-механик климатична вентилационна и хладилна техника
31153040 Техник-механик лозарска техника
31153041 Техник-механик механична технология на дървесината
31153042 Техник-механик дискретни производства
31153043 Техник-механик очистване на въздуха
31153044 Техник-механик очна оптика
31153045 Техник-механик експлоатация на автомобилния транспорт
31153046 Техник-механик термични и водноенергетични машини
31153047 Техник-механик технолог (студена обработка)
31153048 Техник-механик технолог (топла обработка)
31153049 Техник-механик технолог (уредостроене)
31153050 Техник-механик хидро- и пневмотехника
31153051 Техник-механик централизирано топлоснабдяване
31153052 Техник-механик ревизор на вагони
31153053 Техник-механик роботостроене
31153054 Техник-механик монтаж на промишлени съоръжения и машини
31153055 Техник механизация на селското стопанство
31153056 Монтьор-механик по специално въоръжение и техника
31153057 Приемчик на специално въоръжение и техника
31153058 Оператор по ремонт на въоръжение военни техники и имущества
31153059 Оператор по обслужване на бойни припаси и специални пиротехнически средства
31153060 Оператор по ремонт на бойни припаси и специални пиротехнически средства
31153061 Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника
31153063 Инспектор качество (механична техника)
31153064 Инспектор технически стандарти
31153065 Приемчик автосервиз
31154062 Контрольор корабоплаване
3116 Химик-технолози
31163001 Технолог биотехнологичен синтез
31163002 Технолог технология на полимерните медицински изделия
31163003 Технолог технология на порцеланово и фаянсово производство
31163004 Технолог апретура багрене и печатане
31163005 Технолог кожарско и кожухарско производство
31163006 Технолог нефт
31163007 Технолог нефтохимичен синтез
31163008 Технолог особено чисти вещества
31163009 Технолог оценител
31163010 Технолог преработване на нефт и газ
31163011 Технолог продукти от природен газ и тяхното разпространение
31163012 Технолог производство на минерални торове киселини основи и соли
31163013 Технолог силикатни технологии
31163014 Технолог технология на каучука
31163015 Технолог технология на опазване и почистване на водите и въздуха
31163016 Технолог технология на пластмасите
31163017 Технолог технология на свързващите вещества
31163018 Технолог технология на строителна керамика и огнеупорни материали
31163019 Технолог технология на стъкларско производство
31163020 Технолог технология на филмообразуващи полимерни вещества и лепила
31163021 Технолог фин органичен синтез
31163022 Технолог химик
31163023 Технолог химични влакна
31163024 Технолог химични процеси
31163025 Технолог целулоза хартия и картон
31163026 Технолог технология на полимерите
31163027 Технолог химик по консервация и реставрация на културни ценности
3117 Минни и металургични техници
31173001 Техник експлоатация на нефтени и газови находища
31173002 Техник механизация на добива и обработка на скални материали
31173003 Техник дълбоко нефтено сондиране
31173004 Техник киселинност на нефтено и газово находище
31173005 Техник-металург
31173006 Техник-металург (добиване на цветни метали)
31173007 Техник-металург (добиване на черни метали)
31173008 Техник-металург (заваряване на металите)
31173009 Техник-металург (извличане)
31173010 Техник-металург (леярство)
31173011 Техник-металург (металургия на цветни метали)
31173012 Техник-металург (металургия на черни метали)
31173013 Техник-металург (обработване на цветни метали)
31173014 Техник-металург (обработване на черни метали)
31173015 Техник-металург (радиоактивни минерали)
31173016 Техник-металург (термична обработка на металите)
31173017 Техник-металург (физик)
31173018 Техник-металург (обработка на металите чрез пластична деформация)
31173019 Техник-металург (технология на машиностроенето - топла обработка)
31173020 Техник минен
31173021 Техник минен (въглища)
31173022 Техник минен (диаманти и благородни метали)
31173023 Техник минен (нефт и природен газ)
31173024 Техник минен (руди)
31173025 Техник минна геология
31173026 Техник минна електромеханика
31173027 Техник проучване и сондажна електромеханика
31173028 Техник проучвателно ядково сондиране
31173029 Техник циментация (нефтено и газово находище)
31173030 Технолог обогатяване полезни изкопаеми
31173031 Технолог добиване полезни изкопаеми
31173032 Инспектор по безопасността в минодобива
3118 Чертожници
31183001 Чертожник
31183002 Чертожник архитектура
31183003 Чертожник въздухоплаване
31183004 Чертожник геология
31183005 Чертожник гражданско строителство
31183006 Чертожник електричество
31183007 Чертожник електроника
31183008 Чертожник картография
31183009 Чертожник литография
31183010 Чертожник машини и инструменти
31183011 Чертожник механика
31183012 Чертожник мореплаване
31183013 Чертожник отоплителни и вентилационни системи
31183014 Чертожник промишлено строителство
31183015 Чертожник техника
31183016 Чертожник топография
3119 Приложни специалисти във физическите и техническите науки н.д.
31193001 Завеждащ учебна работилница
31193002 Конструктор професионално обучение
31193003 Техник дърворезбарство
31193004 Техник количествени измервания
31193005 Техник мебелно производство
31193006 Техник медицинска техника
31193007 Техник робот
31193008 Техник подвижна пощенска станция
31193009 Техник продукция
31193010 Техник производствени резултати
31193011 Техник производствени структури
31193012 Техник производство на музикални инструменти
31193013 Техник реставрация на стари мебели и дограма
31193014 Техник системи (с изключение на компютри)
31193015 Техник складово обзавеждане
31193016 Техник тапицерство и декораторство
31193017 Техник технолог на алкохолни и безалкохолни напитки
31193018 Техник технолог на захар и захарни изделия
31193019 Техник технолог на месо и месни продукти
31193020 Техник технолог на мляко и млечни изделия
31193021 Техник технолог на растителни масла и сапуни
31193022 Техник технолог на хляб и хлебни изделия
31193023 Техник технолог зърносъхранение зърнопреработване и фуражи
31193024 Технолог облекло
31193025 Технолог кожено-галантерийно производство
31193026 Технолог манипулация тютюна
31193027 Технолог моделиране и конструиране на облекло
31193028 Технолог моделиране и конструиране на обувни изделия
31193029 Технолог моделиране и конструиране технология на кожено и кожухарско облекло
31193030 Технолог обувно производство
31193031 Технолог производство тютюневите изделия
31193032 Технолог професионално обучение
31193033 Технолог тютюневи хармани
31193034 Технолог художествено оформяне на текстилни площни изделия
31193035 Технолог в железопътен транспорт
31193036 Техник качествени измервания
31193037 Техник маркшайдер
31193038 Полиграфист
31193039 Технолог производство на плодови и зеленчукови консерви
31193040 Отговорник изпитателна станция
31193041 Технолог електролиза
31193042 Специалист поддръжка
31193043 Технолог екарисаж
31193044 Технолог
31193045 Технолог производство на електротехнически изделия
31193046 Вагонен инструктор
31193047 Инспектор безопасността на автомобилния транспорт
31193048 Инспектор контрол на общоопасни средства
31193049 Инспектор разследване на пожари
31193050 Инструктор превозни бригади
31193051 Контрольор железен път и съоръжения
31193052 Началник влак
31193053 Ревизор безопасност на движението
31193054 Ръководител движение
31193055 Техник дефектоскопист по контрол без разрушаване
31193056 Техник (оператор) вибродиагностика
31193057 Инспектор ведомствен технически надзор
31193058 Участъков инспектор в железопътен транспорт
31193059 Инспектор по управление на движението в железопътен транспорт
31193060 Консултант превоз на опасни товари
31193061 Ревизор вагони
31193062 Главен ревизор безопасност на движението в метрополитен
31193063 Ръководител движение наземна метростанция в метрополитен
31193064 Ръководител движение подземна метростанция в метрополитен
31193065 Метролог
31193066 Техник криминалист
31193067 Специалист маркшайдер
31193068 Специалист минно планиране
31193069 Отговорник Специалист техническа поддръжка
31193070 Техник боядисване на самолети
31194071 Инспектор технически надзор съоръжения с повишена опасност
312 Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството
3121 Приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост
31213002 Специалист с контролни функции в кариери
31213003 Специалист с контролни функции в мина
31213004 Началник смяна подземен минодобив
31213005 Началник хвостохранилище
31213006 Началник смяна добивна промишленост
31215001 Заместник-директор мина
3122 Приложни специалисти с контролни функции в преработващата промишленост
31223002 Организатор производство
31223003 Специалист с контролни функции сглобяване и монтаж
31223004 Специалист с контролни функции преработваща промишленост
31223005 Специалист с контролни функции довършителни дейности
31223006 Координатор преработваща промишленост
31223007 Специалист с контролни функции автоматична поточна линия
31223008 Диспечер газопреносна газоразпределителна мрежа
31223009 Оператор газопреносна газоразпределителна мрежа
31226001 Началник смяна
3123 Приложни специалисти с контролни функции в строителството
31233001 Технически ръководител строителство
31233002 Инспектор технически надзор
31233003 Технически ръководител водоснабдяване и канализация
31233006 Техник поддръжка на сгради и машини
31234004 Координатор по безопасност и здраве
31234005 Организатор група в строителството
313 Техници по контрол на производствени процеси
3131 Оператори в енергийното производство
31313001 Началник смяна топлоцентрала
31313002 Диспечер електроцентрала
31313003 Диспечер електроразпределение
31313004 Диспечер топлопренос
31313005 Оператор блок в електроцентрала
31313006 Оператор водна турбина
31313007 Оператор газгенератор (газгенераторчик)
31313008 Оператор генератор
31313009 Оператор мрежова топлофикационна станция
31313010 Оператор парна турбина
31313011 Оператор сушилни пещи и барабани
31313012 Оператор технологичен пулт в електроцентрала
31313013 Оператор химически контрол
31313014 Оператор водоподготвителни и кондензационни инсталации
31313015 Оператор възлова станция
31313016 Оператор газова електроцентрала
31313017 Оператор геотермална централа
31313018 Оператор главно електротабло (електроцентрала)
31313019 Оператор електрическа подстанция
31313020 Оператор парогенератор (производство на електроенергия)
31313021 Оператор слънчева електроцентрала
31313022 Оператор спомагателни съоръжения в електроцентрала
31313023 Оператор токоизправителна станция
31313024 Оператор топлоелектроцентрала
31313025 Оператор хидроелектроцентрала
31313026 Оператор ядрен реактор
31313027 Оператор ядрена електроцентрала
31313028 Помощник-оператор генератор
31313029 Помощник-оператор парна турбина
31313030 Помощник-оператор парогенератор
31313031 Енергетик
3132 Оператори на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори
31323001 Диспечер водоразпределителна мрежа
31323002 Оператор пречиствателна станция
31323003 Оператор съоръжения на бент
31323004 Оператор вентилационно оборудване
31323005 Оператор воднопреработвателна станция
31323006 Оператор воднопречиствателна станция
31323007 Оператор компресор
31323008 Оператор пещ за горене на отпадъци (изхвърляне на отпадъчни материали)
31323009 Оператор помпена станция
31323010 Оператор пречиствателна инсталация
31323011 Оператор на дезинфекционна рамка
31323012 Оператор обработка на водата
3133 Оператори по контрол на процеси в химическото производство
31333001 Оператор пещи (химически и други сродни на тях процеси)
31333002 Оператор пещи за изпичане (химически и други сродни на тях производства)
31333003 Оператор автоклав (химически и други сродни на тях процеси)
31333004 Оператор горелка (химически и други сродни на тях процеси)
31333005 Оператор калцинатор (химически и други сродни на тях процеси)
31333006 Оператор контрол на температурата и степента на изтегляне
31333007 Оператор котел (химически и други сродни на тях процеси)
31333008 Оператор нагревател бойлер (химически и други сродни на тях процеси)
31333009 Оператор синтеруване спичане (химически и сродни на тях процеси)
31333010 Оператор понополиурстанчик
31333011 Оператор термична обработка (химически и други сродни на тях процеси)
31333012 Оператор реторта (химически и други сродни на тях процеси)
31333013 Оператор сушилня (химически и други сродни на тях процеси)
31333014 Оператор пещ (производство на кокс)
31333015 Оператор преработка на фенол
31333016 Оператор производство на изкуствени торове
31333017 Оператор производство на кокс
31333018 Оператор уред за избелване (химическа промишленост)
31333019 Оператор контролно табло (химическо производство)
31333020 Оператор контрол на процеси в химическото производство
31333021 Оператор хладилна система
31333022 Машинен оператор производство на лед
3134 Оператори в заводи за преработване на нефт и природен газ
31343001 Оператор дестилатор (рафиниране на нефт и природен газ)
31343002 Оператор контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ)
31343003 Оператор помпена станция (нефт и природен газ)
31343004 Оператор рафинерия (нефт и природен газ)
31343005 Оператор уред за обработка и манипулация (рафиниране на нефт и природен газ)
31343006 Оператор уред за обезсеряване (рафиниране на нефт и природен газ)
31343007 Оператор уред за размесване (рафиниране на нефт и природен газ етил)
31343008 Оператор уред за съединяване и смесване (рафиниране на нефт и природен газ)
31343009 Оператор реактор преработваща промишленост
31343010 Опрератор компресор преработване на нефт природен газ
31343011 Диспечер нефтопроводи
3135 Оператори по контрол на процеси в металургичното производство
31353001 Оператор електродъгова пещ за облагородяване
31353002 Оператор конвертор
31353003 Оператор пещ за облагородяване
31353004 Оператор пещи за бъркане на топено желязо
31353005 Оператор машина за коксосортировка
31353006 Оператор-галтовчик
31353007 Оператор валцова машина
31353008 Оператор линия за елуксация
31353009 Оператор машина за леене
31353010 Оператор машина за нарязване на прокат
31353011 Оператор машина за обработка на фолио
31353012 Оператор пещи за повторно загряване (метал)
31353013 Оператор пещи за топене на метал
31353014 Оператор полир-машина
3139 Техници по контрол на производствени процеси н.д.
31393001 Настройчик робот
31393002 Старши оператор с контролни функции производство на целулоза
31393003 Оператор с контролни функции производство на целулоза
31393004 Оператор автоматизирана монтажна линия
31393005 Оператор монтажен конвейер
31393006 Оператор манипулатор
31393007 Оператор робот
31393008 Оператор обработване (радиоактивни отпадъци)
31393009 Специалист координатор по заваряване
314 Природонаучни техници и сродни на тях специалисти
3141 Природонаучни техници (без медицинските)
31413001 Техник биология
31413002 Техник биофизика
31413003 Техник биохимия
31413004 Техник ботаника
31413005 Техник генетика
31413006 Техник екология
31413007 Техник зоология
31413008 Техник серология
31413009 Препаратор
3142 Агротехници
31423001 Техник агрономия
31423002 Техник агрохимия и растителна защита
31423003 Техник градинарство
31423004 Техник изследване на посевите
31423005 Техник напояване
31423006 Техник овощарство
31423007 Техник почвознание
31423008 Техник технически култури
31423009 Техник аграрни култури
31423010 Техник земеделие
31423011 Земеделски демонстратор
31423012 Специалист земеделие
3143 Техници в горското стопанство
31433001 Техник горско стопанство
31433002 Техник лесничейство
31433003 Специалист лесовъдство
315 Корабни и авиационни специалисти
3151 Корабни механици и техници
31513001 Главен механик на кораб катер влекач
31513002 Втори механик кораб
31513003 Трети механик кораб
31513004 Четвърти механик кораб
31513005 Електромеханик кораб
31513006 Корабен електроник
31513007 Корабен електротехник
31513008 Девиатор
31513009 Механик плаващо техническо средство
31513010 Електротехник плаващо техническо средство
31514011 Диспечер корабоплаване
31514012 Инспектор картно бюро корабоплаване
31514013 Технолог търговска експлоатация на корабите
31514014 Вахтен механик
3152 Корабни палубни офицери и пилоти
31523025 Капитан на катер
31524001 Капитан кораб
31524002 Капитан кораб (вътрешни водни пътища)
31524003 Капитан плаващо техническо средство
31524004 Капитан пристанище
31524005 Капитан яхта
31524006 Капитан на влекач
31524007 Помощник-капитан
31524008 Втори помощник-капитан
31524009 Трети помощник-капитан
31524010 Вахтен помощник-капитан
31524011 Лоцман
31524012 Пилот
31524013 Сдатъчен капитан
31524014 Старши помощник-капитан
31524015 Старшина кораб
31524016 Старшина шлеп катер
31524017 Щурман
31524018 Офицер по сигурността
31524019 Шкипер
31524020 Корабоводител
31524021 Водач на несамоходен кораб
31524022 Водач на малък кораб в местно плаване
31524023 Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища
31524024 Командир на моторен катер
3153 Самолетни пилоти и сродни на тях специалисти
31537001 Главен пилот
31537002 Летец-борден радист
31537003 Летец-втори пилот
31537004 Летец-борден инженер
31537005 Летец-пилот
31537006 Летец-пилот изпитател
31537007 Летец-пилот инспектор
31537008 Летец-пилот инструктор
31537009 Летец-пилот командир капитан на самолет
31537010 Летец-пилот хидроплан
31537011 Летец-пилот хеликоптер
31537012 Летец-щурман
31537013 Летец-пилот командир на хеликоптер
31537014 Летец-борден оператор
31537015 Летец-пилот командир на звено
3154 Ръководители на полети
31543002 Авиодиспечер въздушно обслужване
31543009 Специалист НОТАМ
31543013 Асистент-координатор на полети
31545005 Координатор въздушно обслужване
31545006 Координатор управление на въздушното движение
31545007 Ръководител полети смяна
31545008 Диспечер полети
31545010 Ръководител полети отговорник по безопасност
31545011 Ръководител полети
31545012 Специалист координатор използване на въздушното пространство
31546003 Организатор на полетите
31546004 Отговорник безопасност на полетите
31547001 Авиодиспечер
3155 Техници по сигурността на въздушния трафик
31553001 Авиомеханик
31553002 Авиомоторист
31553003 Авиотехник
31553004 Техник сигурност на въздушния транспорт
32 ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
321 Приложни специалисти в медицината и фармацията
3211 Оператори на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия
32113001 Рентгенов лаборант
32113002 Лаборант медицински радиографни съоръжения
3212 Приложни специалисти в медицински и патологични лаборатории
32123001 Лаборант анатомия
32123002 Лаборант бактериология
32123003 Лаборант клетки
32123004 Лаборант кръвни банки
32123005 Лаборант патология
32123006 Лаборант препаратор
32123007 Лаборант тъкан
32123008 Лаборант фармакология
32123009 Лаборант физиология
32123010 Лаборант хематология
32123011 Лаборант хистология
32125012 Медицински лаборант
3213 Помощник-фармацевти
32135001 Помощник-фармацевт
3214 Ортопедични техници зъботехници и сродни на тях
32143002 Механик изкуствени крайници
32143004 Производител изкуствени крайници (протези)
32143005 Производител ортопедически приспособления
32145001 Зъботехник
32145003 Ортопедичен техник
322 Помощник-медицински сестри и помощник-акушерки
3221 Помощник-медицински сестри
3222 Помощник-акушерки
323 Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
3230 Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
32300002 Билкар
32300003 Биоенерго терапевт
32300004 Практикуващ неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
32300005 Природолечител
32308001 Народен лечител
324 Ветеринарни техници и асистенти
3240 Ветеринарни техници и асистенти
32403001 Ветеринарен ваксинатор
32403002 Ветеринарен осеменител
32403003 Ветеринарен техник (фелдшер)
325 Други приложни специалисти в здравеопазването
3251 Асистенти и терапевти в денталната медицина
3252 Специалисти по медицински досиета и здравна информация
3253 Здравни работници в общности
32533001 Здравен медиатор
3254 Оптици техници
32543001 Техник оптик
3255 Приложни специалисти във физиотерапията
32553002 Масажист
3256 Медицински асистенти
3257 Инспектори по медицинска екология здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях
32573001 Инспектор медицинска екология
32573002 Инспектор здраве и безопасност при работа
32573003 Инспектор трудова медицина
32573004 Инспектор по обществено здраве
32573005 Инспектор по обществено здраве специализант
32573006 Инспектор по обществено здраве със специалност в системата на здравеопазването
32573007 Инспектор безопасност на продукти
3258 Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ
32583001 Парамедик
3259 Други приложни специалисти в здравеопазването н.д.
32593001 Съветник семейно планиране
32594002 Културтерапевт
33 СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
331 Приложни специалисти по финанси и математика
3311 Дилъри на ценни книжа и финансови посредници
33113001 Брокер финанси
33113002 Брокер ценни книжа
33113003 Брокер акции
33113004 Брокер обмен на чужда валута
33113005 Дилър ценни книжа
33113006 Дилър банка
33113007 Дилър борса
33113008 Продавач облигации
33113009 Продавач ценни книжа
33113010 Организатор сделки с ценни книжа
3312 Кредитни специалисти
33123003 Кредитен администратор
33123004 Старши банков служител служител финансова платежна институция
33123005 Супервайзор банка финансова платежна институция
33125001 Кредитен специалист банка финансова платежна институция
33125002 Инспектор банка финансова платежна институция
33125006 Консултант управление на просрочията
33125007 Консултант управление на вземанията
3313 Оперативни счетоводители
33133001 Счетоводител оперативен
3314 Приложни специалисти по статистика математика и сродни на тях
33143001 Приложен специалист математика
33143002 Приложен специалист статистика
33143003 Приложен специалист актюерство
3315 Оценители на имущество и щети
33153001 Инспектор иск
33153002 Инспектор осигурителен иск
33153003 Оценител недвижимо имущество
33153004 Оценител иск
33153005 Оценител осигуровка
33153006 Оценител щета
33153007 Ценовик
332 Посредници в търговията и продажбите
3321 Застрахователни агенти
33213001 Агент осигуряване
33213002 Застрахователен агент
33213003 Застрахователен брокер
33213004 Главен специалист застрахователна дейност
33213005 Специалист застрахователна дейност
33213006 Регионален застрахователен представител
33213007 Регионален застрахователен координатор
33213008 Организатор аварии и застраховки
3322 Търговски представители
33222007 Търговски сътрудник
33223001 Търговски агент
33223002 Търговски помощник
33223003 Търговски представител
33223004 Търговски пътник
33223005 Консултант (промотьор) продажби
33223006 Дистрибутор
3323 Търговски представители по закупуване на стоки
33233001 Агент-купувач
33233002 Агент снабдяване
33233003 Изкупчик (търговия на дребно)
33233004 Изкупчик (търговия на едро)
33233005 Специалист доставки
33233006 Организатор корабно снабдяване
3324 Търговски посредници
33242004 Търговски посредник
33243001 Брокер стоки
33243002 Брокер спедиторски услуги
33243003 Дилър стокови фючърси
33243005 Комисионер кораби пратки
33243006 Комисионер пътувания
33243007 Комисионер стоки
333 Посредници в бизнес услугите
3331 Агенти по спедиция на товари
33313001 Специалист спедиторска дейност
33313002 Агент експедиция на товари
33313003 Агент чистотата на товарите
33313004 Корабен агент
33313005 Корабен брокер
33313006 Спедитор
33313007 Организатор карго внос износ
33313008 Организатор каргорекламации
33313009 Организатор склад под митнически контрол
33313010 Митнически брокер
33313011 Отговорник митнически брокери
33313012 Отговорник митническа обработка
3332 Организатори на конференции и събития
33321002 Сватбен агент
33323001 Организатор конференции и събития
3333 Трудови посредници
33333001 Посредник информиране и наемане на работа
33333002 Професионален консултант
33333003 Трудов посредник
33333004 Мениджър на случай/Кейс мениджър
33333005 Консултант подкрепена заетост
3334 Агенти на недвижими имоти и управление на собственост
33343001 Агент недвижими имоти
33343002 Брокер недвижими имоти
33343003 Агент управление на собственост
33343004 Търговец недвижими имоти
3339 Посредници в бизнес услугите н.д.
33393001 Специалист изложби и панаири
33393002 Специалист туроператорска дейност
33393003 Специалист търговия
33393004 Специалист продажби
33393005 Специалист маркетинг и реклама
33393006 Рекламен агент
33393007 Аукционер провеждане на търгове
33393008 Агент литературен
33393009 Агент музикални представления
33393010 Агент спорт
33393011 Агент театрален
33393012 Представител бизнес услуги
33393013 Продавач бизнес услуги
33393014 Отговорник телефонни продажби
33393015 Отговорник куриери
33393016 Отговорник диспечери куриерски услуги
33393017 Организатор куриерска дейност
33393018 Организатор реклама
33393019 Организатор маркетинг
33393020 Организатор работа с клиенти
33393021 Организатор продажби и реклама
33393022 Технолог приемане на поръчки
33393023 Специалист авторски права
33393024 Агент патенти
334 Административни приложни специалисти
3341 Офис мениджъри
33413001 Мениджър екип телефонен център за услуги
33413002 Мениджър екип контактен център
33413003 Мениджър екип
33413004 Офис мениджър
33413005 Административен специалист с контролни функции
33413006 Специалист с контролни функции въвеждане на данни
33413007 Специалист с контролни функции деловодство и архив
33413008 Специалист с контролни функции човешки ресурси
3342 Правни секретари
33423001 Правен секретар
3343 Административни и изпълнителни секретари
33433001 Административен секретар
33433002 Асистент кореспонденция
33433003 Администратор по клинични изпитвания
33433004 Секретар съдебен
33433005 Инспектор
33433006 Координатор
33433007 Организатор
33433008 Специалист
33433009 Изпълнителен секретар офис
33433010 Секретар на управителен съвет
33433011 Асистент офис
33433012 Квестор
3344 Медицински секретари
33443001 Медицински секретар
335 Приложни специалисти в държавната администрация
3351 Митнически и гранични инспектори
33513001 Граничен ветеринарен инспектор
33513002 Инспектор митнически документи
33513003 Инспектор паспортна проверка
33513004 Митнически инспектор
33513005 Старши митнически инспектор
33513006 Главен митнически специалист
33513008 Митнически сътрудник
33513009 Младши митнически специалист
33513010 Старши митнически специалист
33513011 Митнически дознател
3352 Служители в държавната администрация извършващи данъчен и финансов контрол
33524007 Главен специалист Сметна палата
33524008 Специалист Сметна палата
33524009 Старши специалист Сметна палата
33525001 Финансов ревизор
33525004 Данъчен инспектор
33525005 Старши данъчен инспектор
33525006 Старши финансов ревизор
33526002 Главен данъчен инспектор
33526003 Главен финансов ревизор
3353 Служители в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряване
33533001 Инспектор трудови злополуки
33533002 Инспектор пенсионен архив
33533003 Инспектор пенсионен
33533004 Инспектор социално осигуряване
33533005 Инспектор социално-осигурителни рискове
33533006 Сътрудник пенсии
33533007 Сътрудник социално подпомагане
33533008 Сътрудник социалноосигурителен иск
33533009 Специалист социално осигуряване
33533010 Контрольор пенсии
33533011 Социален работник администрация
3354 Служители в държавната администрация издаващи разрешителни и лицензии
33543001 Служител паспортна служба
33543002 Служител разрешителни за строеж
33543003 Служител разрешителни за осъществяване на икономическа дейност
3355 Полицейски инспектори и оперативни работници
33553001 Агент справки в полиция
33553002 Инспектор полиция
33553003 Полицейски командир
33553004 Разузнавач
33553005 Районен инспектор
33553006 Старши инспектор полиция
33553007 Старши инспектор противопожарна охрана
33553008 Старши полицейски командир
33553009 Старши разузнавач
33553010 Дактилоскопист
33553011 Оперативен работник
3359 Приложни специалисти в държавната администрация н.д.
33593004 Стажант министерство и друго специализирано бюджетно звено
33593006 Специалист управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
33593007 Специалист организиране нормиране и отчитане на труда
33593008 Организатор отдел вътрешен контрол
33593009 Специалист държавна администрация
33593010 Специалист кадастрален план
33593011 Организатор по труда
33593012 Консултант държавна администрация
33593013 Инспектор гражданска защита
33593014 Инспектор подготовка на кадри
33593015 Инспектор общественото хранене
33593016 Инспектор търговия
33593017 Инспектор тегло и мярка
33593018 Инспектор услуги
33593019 Инспектор цени
33593020 Инспектор ветеринарномедицински служби
33593021 Младши специалист
33593022 Старши специалист
33593023 Горски инспектор
33593024 Технически сътрудник към политическия кабинет на заместник министър-председател
33593025 Технически сътрудник към политическия кабинет на министър-председателя
33593026 Главен специалист
33596001 Дипломатически куриер
33596002 Изпълнителен секретар консулска служба
33596003 Стажант-аташе дипломатическо представителство
33596005 Трети секретар дипломатическо представителство
34 ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
341 Приложни специалисти по юридически и социални дейности религиозни служители
3411 Приложни специалисти по юридически дейности и сродни на тях
34112007 Завеждащ нотариална служба
34112008 Адвокатски сътрудник
34113001 Съдебен служител
34113005 Частен детектив
34113006 Правен сътрудник
34113009 Консултант-юрист регионална структура на организация на работниците и служителите
34117004 Помощник-частен съдебен изпълнител
34117010 Експерт - юрист организация на работниците и служителите
3412 Приложни специалисти по социална работа
34123001 Стажант-сътрудник социални дейности
34123002 Сътрудник социална работа
34123003 Сътрудник за социална работа с деца
34123004 Сътрудник за социална работа в отдел "Социална закрила"
34123005 Сътрудник за социална работа със семейство
34123006 Сътрудник социални дейности
34123007 Сътрудник социални дейности (лица с аморално поведение)
34123008 Сътрудник социални дейности за работа с лица с увреждания
34123009 Сътрудник социални дейности в социална услуга
34123010 Сътрудник социални дейности (лица извършили престъпления)
34123011 Сътрудник социални дейности (община)
34123012 Сътрудник социални дейности (в социално предприятие)
34123013 Сътрудник социални дейности (семейно планиране)
34123014 Сътрудник социално подпомагане и ориентиране (затвор)
34123015 Сътрудник работа със зависимости
34123016 Домашен майстор
34123017 Младежки работник
34123018 Експерт от опит, социално включване
3413 Религиозни служители
34130001 Евангелист
34130002 Енорийски работник
34130003 Религиозен работник
34130004 Монах
34130005 Монахиня
34130006 Послушник послушница
342 Спортисти и работещи в областта на спорта
3421 Атлети и състезатели
34213001 Жокей
34213002 Професионален спортист
3422 Спортни треньори инструктори и сродни на тях
34223001 Арбитър спортен
34223003 Помощник-треньор
34223005 Ски инструктор
34223006 Стартьор
34223007 Инструктор плуване
34223008 Служител спортна организация
34223009 Организатор спортни прояви и първенства
34223010 Инструктор спортен
34226002 Треньор
34226004 Старши треньор
34227011 Главен треньор
3423 Фитнес инструктори и ръководители на програми за отдих и спорт
34233001 Инструктор безмоторно летене
34233002 Инструктор парашутизъм
34233003 Инструктор управление на платноход
34233004 Фитнес инструктор
34233005 Инструктор езда
34233006 Личен треньор
34233007 Ски учител
34236008 Спортен аниматор
343 Приложни специалисти в областта на изкуствата културата и кулинарството
3431 Фотографи
34313001 Фотограф
34313002 Фоторепортер
34313003 Въздушна фотография
34313004 Научна фотография
34313005 Художествена фотография
3432 Интериорни дизайнери и декоратори
34323001 Аранжор витрини щандове
34323002 Декоратор сценичен
34323003 Декоратор витрини
34323004 Декоратор интериор
34323005 Интериорен дизайнер
34323006 Сценичен дизайнер
3433 Технически персонал в галерии музеи и библиотеки
34333001 Декоратор изложби музеи и галерии
34333002 Помощник-реставратор
3434 Главни готвачи
34342001 Главен готвач
34342002 Главен сладкар
34342003 Майстор-готвач
3435 Други приложни специалисти в областта на изкуствата и културата
34350023 Статист
34350025 Татуист
34352021 Гардеробиер театрални костюми
34352022 Реквизитор
34353001 Сценичен управител
34353003 Каскадьор
34353005 Първи асистент директор на продукция
34353006 Първи асистент художник на костюми
34353007 Първи асистент режисьор по монтажа
34353008 Втори асистент директор на продукция
34353009 Втори асистент режисьор
34353010 Втори асистент режисьор по монтажа
34353011 Определител копирни светлини
34353012 Осветител
34353013 Скриптер
34353014 Художник изпълнител на кукли
34353015 Художник изпълнител на макети
34353016 Художник контур
34353017 Художник надписи
34353018 Монтажист негативи
34353019 Монтажист кино видео телевизия
34353020 Приложен специалист специални ефекти
34353024 Суфльор
34355002 Сценограф
34355004 Първи асистент на сценографа
35 ТЕХНИЦИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
351 Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители
3511 Оперативни техници в областта на информационните и комуникационни технологии
35113001 Оператор периферни устройства
35113002 Компютърен оператор
35113003 Техник компютърни системи
35113004 Оператор мониторинг център
3512 Техници по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии
35123001 Техник компютърно програмиране
35123002 Техник поддръжка на компютри
35123003 Компютърен техник бази данни
35123004 Компютърен техник анализи на компютърни системи
35123005 Компютърен аналитик поддръжка на софтуер
35123006 Консултант поддръжка на информационни технологии
35123007 Консултант поддръжка на софтуер
35123008 Оператор инсталиране софтуер
35123009 Оператор подпомагане на потребители
35123010 Специалист интернет поддръжка
35123011 Специалист поддръжка приложения
35123012 Приемчик в сервизен отдел
3513 Техници на компютърни мрежи и системи
35133001 Техник поддръжка на компютърни мрежи
35133002 Оператор координатор мрежа от данни бази данни
35133003 Системен оператор
35133004 Системен контрольор
3514 Уеб техници
35143001 Администратор уеб сайт
35143002 Техник уеб сайт
35143003 Уебмастер
35143004 Мениджър уеб сайт
35143005 Консултант управление на уеб сайт
35143006 Координатор управление на уеб сайт
352 Техници по радио- телевизионна и далекосъобщителна техника
3521 Техници по радио- телевизионна и аудио-визуална техника
35213008 Технически изпълнител кино
35213009 Звукооператор смесител на звукове
35213010 Звукотехник
35213011 Киномеханик
35213012 Оператор анимационен филм
35213013 Оператор пулт за художествено осветление
35213014 Оператор аудиосъоръжения
35213015 Оператор дублиращи съоръжения
35213016 Оператор електронна аудио-визуална техника
35213017 Оператор записващи устройства
35213018 Оператор камера
35213019 Кинематограф
35213020 Оператор камера (телевизия)
35213021 Оператор микрофон
35213022 Оператор студийно устройство
35213023 Оператор субтитри
35213024 Оператор радиотехника и телевизия
35213025 Първи асистент оператор
35213026 Втори асистент оператор
35213027 Режисьор пулт аудиовизия
35213028 Техник операторска техника
35213029 Техник снимачна техника
35213030 Техник звукови ефекти
35213031 Техник звук-студио
35213032 Техник звук-тест
35213033 Техник копирна и проявителна техника във филмова лаборатория
35213034 Техник цветни анализатори във филмова лаборатория
35213035 Тоноператор
35213036 Тонтехник
35213037 Видеомонтажист
35213038 Първи асистент звукорежисьор
35213039 Специалист звукови ефекти
35213040 Сенситометрист
35213041 Асистент продукция телевизия
35213042 Организатор производство телевизия
35214007 Стажант-музикален редактор
35215001 Музикален аранжор
35215002 Музикален оформител
35215003 Музикален редактор
35215005 Тонрежисьор
35215006 Звуков дизайнер
3522 Техници по далекосъобщителна техника
35223001 Техник нискочестотна техника
35223002 Техник полупроводникова техника
35223003 Техник радиотехника и телевизионна техника
35223004 Техник релейна защита и автоматика
35223005 Техник спътникова техника
35223006 Техник съобщителна техника
35223007 Техник телекомуникации
35223008 Техник радиовръзки в метрополитен
35223009 Техник-механик АРС на подвижния състав на метрополитен
35223010 Оператор морзов код (радист) радиотелеграфист
35223011 Оператор радиопредавателни съоръжения
35223012 Оператор конструиране и технология на съобщителна апаратура
35223013 Оператор радиосъоръжения (кораби)
35223014 Оператор радиосъоръжения (летателни средства)
35223015 Оператор радиосъоръжения (наземни)
35223016 Оператор стая с контролни съоръжения
35223017 Оператор строителство и експлоатация на съобщителни системи
35223018 Оператор съоръжения за пренос
35223019 Оператор телеграфически съоръжения
35223020 Оператор телекомуникационни съоръжения
35223021 Радиоелектроник за Световната морска система за бедствие и безопасност
35223022 Радиооператор за Световната морска система за бедствие и безопасност
35223023 Криптограф
35223024 Главен телеграфист на кораб радио
35223025 Авиодиспечер аеронавигационни съобщения
4 ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
41 ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ОПЕРАТОРИ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА
411 Общи административни служители
4110 Общи административни служители
41102001 Завеждащ административна служба
41102002 Завеждащ техническа служба
41102003 Архивист (офис)
41102005 Технически сътрудник
41102006 Технически изпълнител
41102007 Технически организатор
41103004 Главен технически сътрудник
41103008 Организатор обработка на производствена информация
41103009 Завеждащ регистратура за некласифицирана информация
41103010 Завеждащ регистратура за криптографски средства и материали
41103011 Сътрудник индустриални отношения
412 Секретари с общи функции
4120 Секретари с общи функции
41202001 Секретар
41202002 Секретар машинописец
41202003 Секретар стенограф
41202004 Секретар стенография и машинопис
41202005 Секретар стилист
41202006 Технически секретар
41203007 Артистичен секретар
413 Оператори на организационна техника
4131 Машинописци и текстообработващи оператори
41312001 Машинописец
41312002 Машинописец стенографска машина
41312003 Стенограф
41312004 Оператор копирна техника
41312005 Оператор телеграф
41312006 Оператор телекс
41312007 Оператор телепринтер
41312008 Оператор телетайпен апарат
41312009 Оператор телефакс
4132 Оператори по въвеждане на данни
41321001 Оператор въвеждане на данни
41323002 Банков служител въвеждане на данни
42 АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
421 Касиери инкасатори и сродни на тях
4211 Банкови касиери и сродни на тях
42111012 Служител гише в пощенска станция
42111013 Касиер гише в съобщенията
42111014 Касиер обменно гише
42111015 Сараф
42113004 Старши банков служител главен касиер
42113005 Банков служител пазител ценности
42113008 Банков служител касиер Касиер банка Касиер финансова платежна институция
42113009 Банков служител главен касиер
42113010 Главен касиер банка финансова платежна институция
42113011 Инкасатор банка финансова платежна институция
42113016 Администратор корпоративен център банка финансова платежна институция
42113017 Банков служител Служител финансова платежна институция
42113018 Пазител ценности БНБ
42115001 Старши банков служител връзка с клиенти
42115002 Старши банков служител обслужване на клиенти
42115003 Старши банков служител касов център
42115006 Банков служител касов център Служител в касов център финансова платежна институция
42115007 Банков служител обслужване на клиенти Служител обслужване на клиенти във финансова платежна институция
4212 Букмейкъри крупиета и сродни на тях
42121003 Касиер-приемчик тотализатор
42121004 Събирач жетони
42121005 Събирач облози
42121006 Букмейкър
42123001 Главен инспектор игра в казино
42123002 Инспектор игра в казино
42123007 Контрольор казино
42123008 Крупие
42123009 Отговорник маса в бинго зала
4213 Комисионери и лихвари
42132001 Комисионер заложна къща
42132002 Лихвар
4214 Инкасатори на дългови задължения и сродни на тях
42141001 Инкасатор събирач на данъци и такси
42142002 Инкасатор дългови задължения
42142003 Инкасатор наеми
42142004 Инкасатор плащания
42142005 Събирач дарения
42142006 Агент събиране на вземания
422 Персонал информиращ клиенти
4221 Консултанти и служители в пътнически агенции
42212005 Служител издаване на пътнически билети
42212006 Служител информация за пътувания
42212007 Служител пътническа агенция бюро
42212008 Служител резервации
42212009 Служител гише за регистрация на пътници и багажи
42213001 Консултант пътнически транспорт
42213002 Организатор пътнически транспорт
42213003 Организатор пътувания
42215004 Специалист туризъм
4222 Оператори в контактни центрове
42223001 Оператор център за обаждания
42223002 Оператор контактен център
42223003 Оператор център за телекомуникационни услуги
42223004 Специалист телефон на зрителя
42223005 Информатор пътническо обслужване
4223 Телефонисти
42232001 Оператор телефонна централа
42232002 Телефонист
4224 Рецепционисти в хотели
42242001 Рецепционист хотел
42243002 Администратор хотел
4225 Служители обслужващи запитвания на клиенти
42251001 Служител запитвания
42251002 Служител информация
4226 Рецепционисти с общи функции
42262001 Рецепционист приемна на лекар по дентална медицина
42262002 Рецепционист приемна на лекар
42262003 Рецепционист
4227 Анкетьори в изследвания
42270001 Анкетьор маркетингови изследвания
42270002 Анкетьор
4229 Персонал информиращ клиенти н.д.
42292001 Информатор приемна
42292002 Информатор културна организация културен институт
42292003 Информатор
43 АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ
431 Персонал водещ счетоводни сметки и документи
4311 Служители водещи счетоводни сметки и документи
43112001 Калкулант
43112002 Касиер домакин
43112003 Касиер счетоводство
43112004 Отчетник счетоводство
43112005 Фактурист
43113006 Специалист контрол разходи
43113007 Специалист контрол приходи
4312 Служители водещи статистически финансови и застрахователни документи
43122001 Отчетник гаранции по кредити
43122002 Отчетник данъци
43122003 Отчетник инвестиции
43122004 Отчетник ипотеки
43122005 Отчетник комисиони
43122006 Отчетник кредити
43122007 Отчетник облигации
43122008 Отчетник оценки на рискове и застраховки
43122009 Отчетник статистически документи
43122010 Отчетник уреждане на застрахователни полици
43122011 Отчетник финанси
43122012 Отчетник ценни книжа
43122013 Отчетник водещ документи за оценки
43122014 Отчетник водещ ревизионни документи
43123015 Помощник брокер
4313 Служители водещи платежни ведомости
43132001 Отчетник начисляване на трудови възнаграждения
43132002 Отчетник водещ платежни ведомости
43133003 Специалист труд и работна заплата
432 Персонал водещ стокови и транспортни документи
4321 Персонал водещ стокови документи
43212001 Вагоноописвач
43212002 Експедитор стоки и товари
43212003 Железопътен посредник
43212004 Завеждащ морска регистрация
43212005 Измерител горивни и строителни материали
43212006 Кантарджия
43212007 Контрольор запаси
43212008 Магазинер
43212009 Оператор определяне на маршрута на товарите
43212010 Организатор експедиция товоро-разтоварна и спедиторска дейност
43212011 Отчетник насочване на товари
43212012 Получател товари
43212013 Ръководител търговска експлоатация
43212014 Склададжия
43212015 Снабдител доставчик
43212016 Спедиционен посредник
43212017 Стифадор
43212018 Стоковед
43212019 Талиман
43212020 Тарифьор
43212021 Началник склад
43213022 Домакин
43213023 Домакин склад
43213024 Специалист контрол на документи
4322 Персонал водещ документи за производствени материали
43222001 Отчетник инвентаризация на материали (инвентарчик)
43222002 Отчетник планиране на материали
4323 Персонал водещ транспортни документи
43232006 Отчетник изготвяне на наряди в гараж
43232007 Диспечер транспортни средства
43233001 Началник машинотракторен парк
43233002 Началник парк железници
43233010 Инспектор железопътна транспортна служба
43233011 Инспектор транспортна служба
43233012 Контрольор автомобилен транспорт
43233013 Контрольор влакове
43233014 Контрольор самолети
43233015 Контрольор служба за въздушни превози и услуги
43233016 Контрольор товаро-разтоварна дейност
43233018 Началник парк автомобили
43235003 Началник парк в метрополитен
43235004 Оператор наземно обслужване
43235005 Влаков диспечер
43235017 Организатор автомобилен транспорт
44 ДРУГ ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
441 Друг помощен административен персонал
4411 Помощен персонал в библиотеки
44113001 Картотекар
44113002 Нототекар
44113003 Работник библиотека
44113004 Филмотекар
44113005 Фондохранител музей художествена галерия
44113006 Фонотекар
44113007 Фототекар
44113008 Видеотекар
4412 Пощальони и сортировачи
44123001 Експедитор поща
44123002 Контрольор поща
44123003 Контрольор пощенска служба
44123004 Контрольор пощенски склад
44123005 Пощенски раздавач (пощальон)
44123006 Превозвач поща
44123007 Сортировач поща
4413 Персонал по кодиране и редактиране на документи
44132001 Описвач тотализатор
44132002 Проверител тотализатор
44132003 Проверител марки и ценни книжа
44132004 Шифровчик
44133006 Помощник-коректор
44133007 Уредник програма
44136005 Коректор
4414 Писари и сродни на тях
4415 Деловодители архивари
44152003 Деловодител
44152004 Книговодител
44152005 Регистратор
44153001 Завеждащ архивохранилище (книгохранилище)
44153002 Архивар
4416 Служители човешки ресурси
44162001 Асистент човешки ресурси
44162002 Служител човешки ресурси
4419 Друг помощен административен персонал н.д.
44192003 Издирвач на адреси
44192004 Призовкар
44192005 Съдебен документатор
44193001 Служител рекламна агенция
44193002 Служител публикации
44193006 Завеждащ регистратура за класифицирана информация
44193007 Отговорник спомагателни дейности
44193008 Завеждащ секретна картотека
44193009 Изпълнител
44193010 Координатор дейности
44193011 Отчетник
44193012 Инспектор салон
5 ПЕРСОНАЛ ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА
51 ПЕРСОНАЛ ЗАЕТ В СФЕРАТА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ УСЛУГИ
511 Обслужващ персонал в транспорта
5111 Персонал обслужващ пътници и стюарди
51113001 Борден съпроводител
51113002 Главен стюард стюардеса
51113003 Обслужващ аерогара
51113004 Обслужващ корабни кабини
51113005 Обслужващ полета
51113006 Стюард стюардеса
51113007 Ръководител кабинен състав
51113008 Рентгенов оператор пътници багажи
5112 Кондуктори
51121001 Кондуктор
51123002 Контрольор по редовността на пътниците
5113 Екскурзоводи
51133001 Аниматор
51133002 Водач ловен туризъм
51133003 Водач парк за забавления
51133004 Планински водач гид
51133005 Екскурзовод
51136006 Екскурзовод музей художествена галерия
512 Готвачи
5120 Готвачи
51202001 Готвач
51202002 Сладкар
51202003 Помощник-готвач
51202004 Помощник-сладкар
51202005 Карвинг-декоратор
513 Сервитьори и бармани
5131 Сервитьори
51312001 Главен сервитьор
51312002 Обслужващ бюфет лавка
51312003 Салонен управител
51312004 Сервитьор
51312005 Отговорник търговска зала
51312006 Сомелиер
5132 Бармани
51322001 Барман
514 Фризьори козметици и сродни на тях
5141 Фризьори
51412001 Фризьор
51412002 Бръснар
51412003 Перукер
5142 Козметици и сродни на тях
51422001 Гримьор
51422002 Козметик
51422003 Маникюрист
51422004 Педикюрист
51422005 Обслужващ баня
51422006 Обслужващ сауна
51422007 Консултант по отслабване
515 Домакини и икономи
5151 Отговорници по чистотата и поддръжката на офиси хотели и други учреждения
51511002 Пиколо
51511003 Прислужник хотел
51511004 Хост (хостеса)
51511005 Домакин (пазач) къмпинг
51511006 Домакин (пазач) спални помещения в общежития пансиони и др.
51512001 Иконом
5152 Икономи и домашни помощници
51521002 Домашна помощница
51521003 Иконом домакинство
51521004 Прислужник поддържане на къща
51523001 Собственик къща за гости
5153 Домакини на сгради
51530001 Домакин сграда
51530002 Домакин-чистач сграда
51530003 Домоуправител
51530004 Уредник сграда
51530005 Клисар
51532006 Управител общежитие
516 Друг обслужващ персонал
5161 Астролози гадатели и сродни на тях
51618001 Астролог
51618002 Гадател
51618003 Окултист
51618004 Френолог
51618005 Хиромант
51618006 Ясновидец
5162 Компаньони и камериери
51620005 Компаньонка
51621001 Камериер камериерка
51621002 Главен камериер камериерка хотел
51621003 Камериер камериерка хотел
51621004 Прислужник
5163 Обслужващ персонал по траурни обреди и балсаматори
51631001 Балсаматор-гримьор
51631002 Гробар
51631003 Завеждащ бюро обредни услуги
51631004 Обредник
51631005 Обслужващ погребално бюро
51631006 Прахосъбирач
51631007 Преносвач
51631008 Ръководещ тъжни обреди и ритуали
5164 Персонал грижещ се за животни и домашни любимци
51641001 Гледач дресирани животни
51641002 Гледач лабораторни животни
51641003 Дресьор (водач) кучета
51641004 Дресьор обяздвач на коне
51641005 Пазач дивеч
51641006 Пазач животни в зоопарк
51641007 Съдържател кучкарник
51641008 Треньор състезателни коне
51641009 Гледачслужебни животни
51641011 Работник зоопарк
51642010 Кинолог
5165 Инструктори обучение на водачи на моторни превозни средства
51655001 Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство
5169 Друг обслужващ персонал н.д.
51691003 Работник фотоателие
51691004 Домакин стол
51691005 Началник ремонтна работилница
51692006 Отговорник автомивка
51693001 Домакин клуб
51693002 Отговорник ателие
51693007 Инструктор
51693008 Организатор дейности
52 ПРОДАВАЧИ
521 Продавачи на пазари и амбулантни търговци
5211 Продавачи на пазари павилиони и сергии
52111001 Продавач павилион
52111002 Продавач пазар
52111003 Продавач улична сергия
5212 Амбулантни търговци на храни
52120001 Продавач бюфет
52120002 Продавач закуски и напитки
52120003 Продавач хранителни продукти
522 Продавачи в магазини
5221 Собственици на малки магазини
52213001 Управител търговия на дребно (доставки по домовете)
52213002 Управител търговия на дребно (магазини на самообслужване)
52213003 Собственик малък магазин
52213004 Собственик павилион за вестници
5222 Супервайзъри магазини
52223001 Супервайзър магазин
52223002 Специалист с контролни функции търговия
5223 Продавач-консултанти
52232001 Продавач-консултант
52232002 Асистент-продавач
523 Касиери и продавачи на билети
5230 Касиери и продавачи на билети
52300003 Продавач билети
52301001 Касиер
52301002 Маркировач ресторант
524 Друг персонал зает с търговия
5241 Манекени и други модели
52410001 Манекен
52410002 Модел
52410003 Фотомодел
5242 Демонстратори
52421001 Демонстратор
52421002 Мърчандайзер продажби
5243 Продавачи "от врата до врата"
52430001 Пласьор стоки
52430002 Продавач разносна търговия
52430003 Работник изпълняващ доставки по домовете
5244 Продавачи в контактни центрове
52440001 Продавач изпълнение на поръчки по телефона
52440002 Продавач Интернет търговия
52440003 Продавач телемаркет
5245 Обслужващ персонал на бензиностанции
52450001 Обслужващ бензиностанция газостанция
5246 Обслужващ персонал на хранителни щандове
52460001 Обслужващ салатен бар
52460002 Обслужващ на щанд кафетерия
52460003 Обслужващ кулинарен щанд
5249 Друг персонал зает с търговия н.д.
52490001 Обслужващ магазин
52490002 Помощник магазин
52490003 Продавач автомобили
52490004 Продавач плавателни съдове
52490005 Служител коли под наем
52491006 Изкупвач селскостопанска продукция
53 ПЕРСОНАЛ ПОЛАГАЩ ГРИЖИ ЗА ХОРА
531 Персонал грижещ се за деца и помощници на учители
5311 Персонал грижещ се за деца
53111001 Детегледачка
53111002 Бавачка
53111003 Гувернантка
53113004 Приемен родител
5312 Помощници на учители
53123001 Помощник на учителя
53123002 Обслужващ деца в училища
53123003 Помощник-възпитател
532 Персонал полагащ здравни грижи за хора
5321 Санитари
53211001 Болногледач
53211002 Санитар
53211003 Хигиенист здравно заведение
5322 Домашни санитари
53221001 Домашен санитар
53221002 Личен асистент
53221003 Социален асистент
53221004 Разносвач на храна
5329 Персонал полагащ здравни грижи за хора н.д.
53291002 Водолечител
53291003 Дезинфектатор
53291004 Калолечител
53291005 Луголечител
53291006 Стерилизатор
53291007 Парафинист
53291008 Трудотерапевт
53291009 Здравен асистент
53293001 Асистент на лекар по дентална медицина
54 ПЕРСОНАЛ ОСИГУРЯВАЩ ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ
541 Персонал осигуряващ защита и сигурност
5411 Пожарникари
54113002 Старши пожарникар
54113003 Пожарникар
54113004 Патрул (горски пожари)
54115001 Главен пожарникар
5412 Полицаи
54123001 Полицай
54123003 Технически сътрудник полиция и служби за сигурност
54123005 Охрана полицейска
54123006 Патрул полицейски
54123007 Оперативен дежурен
54123008 Автоконтрольор
54123009 Младши автоконтрольор
54123013 Командир екип
54123014 Командир отделение
54123015 Командос
54123017 Младши оперативен работник
54124002 Старши полицай
54124004 Старши технически сътрудник полиция и служби за сигурност
54124010 Граничен контрольор
54124011 Старши граничен контрольор
54124012 Старши командос
54125016 Младши районен инспектор
5413 Затворнически надзиратели
54133001 Домакин затворническо общежитие
54133002 Надзирател затвор
54133003 Надзирател
54133004 Настойник затвор
54133005 Охрана следствена служба
54133006 Охрана затворническа
54133007 Пазач затвор
5414 Охранители
54140015 Пазач-портиер
54141001 Ловен надзирател
54141002 Пазач въоръжена охрана
54141003 Патрул служби за сигурност
54141004 Полски пазач-пъдар
54141005 Прелезопазач
54141006 Риболовен надзирател
54141007 Охранител
54143008 Младши инструктор охраната
54143009 Старши сътрудник охраната
54143010 Сътрудник охрана
54143011 Горски стражар
54143012 Организатор охрана
54143013 Оператор сигурност
5419 Персонал осигуряващ защита и сигурност н.д.
54191001 Планински спасител
54191002 Спасител плаж
54191003 Спасител при бедствия аварии и катастрофи
54191004 Спасител на ски-писта
54192007 Спасител басейн
54193005 Сътрудник-оръжейник
54193006 Лична охрана
6 КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО ГОРСКОТО ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
61 КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА
611 Градинари и растениевъди
6111 Полевъди и зеленчукопроизводители
61111010 Тютюнопроизводител
61111011 Зеленчукопроизводител
61111012 Полевъд
61111013 Работник напояване (обслужващ напоителни системи)
61111014 Работник отглеждащ захарно цвекло
61111015 Работник производител на захарно цвекло
61111016 Работник отглеждащ зеленчуци
61111017 Работник отглеждащ лен
61111018 Работник отглеждащ зърнени култури
61111019 Работник отглеждащ памук
61111020 Работник производител на памук
61111021 Работник отглеждащ тютюн
61111022 Работник поливач
61112002 Фермер отглеждащ захарно цвекло
61112003 Фермер отглеждащ зеленчуци
61112004 Фермер отглеждащ зърнени култури
61112005 Фермер отглеждащ лен
61112006 Фермер отглеждащ люцерна
61112007 Фермер отглеждащ полски култури (различни видове)
61112008 Фермер отглеждащ тютюн
61112009 Фермер отглеждащ фъстъци
61113001 Управител селско стопанство
6112 Овощари и работници отглеждащи трайни насаждения
61121005 Лозар
61121006 Овощар
61121007 Работник овощна градина
61121008 Работник отглеждащ плодове
61121009 Работник отглеждащ трайни насаждения
61121010 Работник отглеждащ хмел
61121011 Работник добив на балсамова смола
61121012 Работник облагородяване на овощни дървета
61121013 Работник присаждане на овощни дървета и други трайни насаждения
61122001 Фермер отглеждащ лозя
61122002 Фермер отглеждащ овощни дървета
61122003 Фермер отглеждащ плодове
61122004 Фермер отглеждащ хмел
6113 Градинари и работници в оранжерии парници и разсадници
61131001 Билкопроизводител
61131002 Градинар
61131003 Градинар сезонен
61131004 Гъбар
61131005 Семепроизводител
61131006 Фиданкопроизводител
61131007 Цветопроизводител
61131008 Работник оранжерия парник
6114 Работници отглеждащи смесени култури
61141002 Работник в стопанство смесени култури
61142001 Фермер смесени култури
612 Животновъди
6121 Животновъди и производители на млечни продукти
61211008 Животновъд
61211009 Млекар експедитор
61211010 Приемчик мляко
61211011 Работник отглеждащ селскостопански животни
61211012 Работник производител на млечни продукти
61211013 Работник развъждащ едър рогат добитък
61211014 Работник развъждащ кучета котки
61211015 Работник стригач
61212002 Фермер животновъд
61212003 Фермер коневъд
61212004 Фермер производител на кожи
61212005 Фермер производител на млечни продукти
61212006 Фермер производител на мляко
61212007 Фермер развъждащ племенни животни
6122 Птицевъди
61221004 Овоскопист
61221005 Оператор инкубатор
61221006 Птицевъд
61221007 Съдържател птичарник
61221008 Работник ферма за птици
61221009 Работник развъждащ птици в инкубатор
61222001 Фермер отглеждащ птици
61222002 Фермер производител на яйца
61222003 Фермер развъждащ птици в инкубатор
6123 Пчелари и бубари
61231004 Пчелар
61231005 Гледач копринени буби (бубар)
61231006 Копринар
61231007 Работник добив на пчелно млечице пчелна отрова
61231008 Работник производство на бубено семе
61232001 Фермер пчелар
61232002 Фермер пчеловъд
61232003 Фермер отглеждане на копринени буби
6129 Животновъди н.д.
61291003 Фуражист
61291004 Гледач работен добитък
61291005 Дивечовъд
61291006 Съдържател резерват за животни
61291007 Работник ферма за диви животни с ценни кожи
61291008 Работник ферма за кръстосани животни
61291009 Работник развъждащ влечуги (без змии)
61291010 Работник развъждащ диви птици
61291011 Работник развъждащ змии
61291012 Работник развъждащ лабораторни животни
61291013 Работник развъждащ охлюви
61291014 Работник развъждащ пойни и декоративни птици
61291015