13.11.18
Актуализация модул Счетоводство+

Актуалната версия на модул Счетоводство+ е от 11.2018Пълен опис на новостите в актуализацията ще намерите на страница Актуализация.

Промени:

 1.      Новости в актуализация 15.11.2018 г. :

1.1. Добавена опция Редактиране на отложени документи;

1.2. Отстранен проблем  - при отлагане на фактури без  право на Д.К.;

1.3. Работа с фактури изгубено право на Д.К.;

1.2. Отстранен проблем  - използване на шаблон при опция автоматичен документ:  т.5 „Протокол по чл. 117” от ЗДДС;

1.3. Добавена опция – Експорт на Дневници и Финансови отчети в Ексел и в PDF;

1.4. Добавена нова колона „Папка“ в Резултата при търсене на документ

1.5. Диалог Сканирани документи : Меню Импорт -  Възможност за търсене на таблицата в интервали;

1.6. Диалог Контрол: контрол Аналитичности – добавена контрола за разпределена сума на аналитичност.

1.7 Меню Операции - Отделяне на период: Създадена е опция да се отделя първата ИЛИ последната година на фирма.

1.8 Създадена е функционалност, позволяваща настройка на автоматичен архив на фирма.

1.9 Нови справки през състояние на сметка:

                 -  Обороти на сметка

                 -  Кореспонденция с аналитични сметки

                 -  Обороти на сметка с аналитичността на коресп. сметки

                 -  Обороти на подсметка 

                 -  Кореспонденция на подсметка с  аналитични сметки

                 -  Обороти на подсметка с аналитичността на коресп. сметки 

                 -  Диалог

                 -  Доработки в справка разчети.

2.  Предстоящо до разработки:

2.1. Функционалност за импорт и автоматично осчетоводяване на многоредово банково извлечение.

2.2  Справка за калкулация на счетоводен труд във фирма.  

 

19.12.2017

1.1. Добавена опция  „ попълване на счетоводна операция от предходна статия”- Основна цел, увеличаване на бързината при осчетоводяване;

1.2. Отстранени  грешки при работа под Win 10 при опция сортиране.

1.3. Автоматично Годишно приключване – еталон,няколко думи за диалога;

-  Статиите се въвеждат горе в ляво.

-  Сметките в дебит и кредит,  се въвеждат подобно на екран  сч. запис.

-  Не се въвеждат суми. Долу показваме аналитичността на избраната сметка от Дт или Кт.

- Дървото със статиите се записва при излизане от с бутон "Изход със запис".

1.4. Оптимизация на Търсене по критерии и справка състояние на сметка.

1.5. Работа по концепции свързани със СПЦ и валута. 

1.6. Нов тип справки  с директен преглед на документ за редакция: През състояние на сметка/опция Диалог. 

1.7. Контрол дата на документ-  Основна цел е, да не се допускат случайни грешки при  осчетоводяване в друг(да се чете – необичаенJ) данъчен период .

1.8. Сканирани документи и импорт от Документооборот:

        -  Добавена  нови опции за лесен контрол  и работа  с Дублирани документи през бутон Импорт/Дублирани документи:

        -  Запиши/изтрий картинката от Документооборот:

        -  Прехвърли/Замести картинката от Документооборот в Счетоводен запис.

        -  Добавена помощна информация в лентата в долната част на екрана за: Брой и вид на документите на екран и сигнализация при проблеми в някой документ.

20.05.2017

1.1. Отстранени неудобства и доработки във фукционалност Финансов доклад;

1.2. Добавени са редица нови еталонни справки  в меню "Генератор на справки", част от които са:

- Хронология за всички сметки

- Опис на Папка

- Списък на документи за сума и период

1.3. Отстранени  бъгове при работа под Win 10: сортиране; разархивиране; обновяване на данните след редакция в отложени документи; Дневник Покупки; СД; сканирани документи.

2. Предстоящо доразработи:

  2.1. Автоматично изписване на стоки

  2.2. Автоматично Годишно приключванe

3. Предложения  за Нови задания:

  3.1. Вграждане на модул за ДМА 

По-стари актуализации на модула:

09.03.2016

 • Отразени са промените свързани с въвеждането на Данък Уикенд;
 • Добавени са нови възможности в Диалог Шаблони/Създаване на шаблон;
 • Оптимизация  и нови разработки в диалози Контрол и Търсене на документ.
 • Актуализиран е HELP-a за работа с програмата Счетоводство+, можете да си го свалите от тук.
 • Информация за всички останали нови разработки и промени можете да прочетете тук.

03.04.2015

 • Осчетоводяване при импорт от Fakturirane.bg:
  • Може да се търси в коментара на статиите "шаблон".
  • Може да се изтрие "Нова статия", преди да е записана.
  • Ново съобщение при осчетоводяване с шаблон - проверка на датите. За сега се контролира само възможността документът да се осчетоводи, преди да е бил издаден.
  • При натискане на бутон "Шаблони" в диалога за избор на шаблон, диалогът за създаване и редакция на шаблони се филтрира с текущия филтър.
  • Съдадена Папка 26 – за документи не подлежащи на осчетоводяване.
  • Създадена е възможност за търсене на  статии с въведен текст в коментара на статиите: "шаблон, Фактуриране .бг, служ. статия".
  •  Добавена е възможност за  асоцииране на Контрагент при осчетоводяване.
  • Забранено предефиниране на подсметка на контрагента, когато по него има движение
 • Други нови функционалности:
  • В "Контрол" е добавена нова секция "Контрол на количествени сметки" – проверка формиране на цена
  • Проверка за Дублирани документи: - в диалог Номенклатури - Добавено ново свойство за Вид документ: „Проверка за дублиране”. (т.с. настройка Кои видове документи да бъдат проверявани по време на осчетоводяване за дублиране. Когато документът е без проверка, по време на осчетоводяване на документа в поле Инфо (диалог Счетоводен запис), се генерира текст: „Дублиран документ ID: … „
  • Възможност за създаване на Архивиран и Разархивиране  – автоматично през програмата
  • По време на осчетоводяване при избор сметка/посметка се показване на Метода на изписване, Цена и Налично количество.
  • Нов диалог за съставяне на статия от контировка на база статистика на контировките.    
  • Оптимизация процеса на търсене – по сума за документ / статия
  • Протокол по чл.117 ал. т.1 – осчетоводяване с шаблон
 • Корекции в раздел Справки:
  • Корекция на  визия при експорт в ексел на справкaтa “Оборотна ведмост”.
  • Корекция на  визия при експорт в ексел на справки през  функционалност  на Състояние на сметка:
   • Аналитични обороти на сметка
   • Статии със сметка
  • Корекция на визия при експорт в ексел през функционалност Търсене на документ.

Последни новини
bulmaroffice

Следващ семинар:18.06.2019

bulmaroffice

Поради ремонтни дейносто на ЧЕЗ, на 19.04.2019 г

bulmaroffice

26.02.2019 Свали актуализация ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Част от важните промени през 2019 година:

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

10 териториални структури на НАП с нови сметки от 1 август

bulmaroffice

Как се въвежда обезщетение от КТ липсващо в номенклатурата на ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Начин на изчисления на нощен труд в ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Нова версия на Програмен продукт за ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.